شرکت‌های سرمایه‌گذاری


پیاده سازی نظام ممیزی استانداردها و قواعد سازمانی

عوامل تعیین کننده پایداری مالی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت‌های سرمایه‌گذاری در گروه واسطه های مالی قرار دارند و نقش اساسی در اقتصاد کشورها بازی می کنند و این شرکتها، سرمایه های افراد که به صورت پس انداز های آنها هستند را مورد استفاده قرار می دهند و بنابراین پایداری مالی در این شرکتها بسیار مهم است . هدف تحقیق حاضر ، بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عوامل تاثیر گذار بر پایداری مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1394 می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است . برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد . در نهایت برازش مدل، ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه متغیر سود خالص ، جمع کل دارایی ها و جمع حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری بر پایداری مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند به طوری که افزایش میزان سودآوری و حقوق صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری منجر به افزایش پایداری مالی آنها شده و افزایش میزان دارایی ها کاهش پایداری مالی آن ها را در پی دارد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

AHDAF brings Ideas and Capital to improve efficiency

Our Greatest Investment

People as our greatest asset are motivated to meet our clients’ needs

Your window شرکت‌های سرمایه‌گذاری to the Iranian Market

AHDAF Investment Company

ماموریت شرکت

مأموریت شركت، مدیریت حرفه ای و كارآمد منابع در اختیار و سرمایه گذاری های جدید در فعالیت های سودآور به ویژه در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

تاریخجه شرکت سرمایه گذاری اهداف

شركت سرمایه گذاری اهداف در سال 1384 تأسیس و در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید.

پیام هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری اهداف به عنوان يكي از بزرگترين سرمايه‌گذاران نهادي كشور، نقش قابل توجهي در اقتصاد ملي برعهده دارد بطوريكه طبق آخرين آمار و ارقام ، گردش مالي این مجموعه . . . ادامه .

پیام مدیر عامل

شركت سرمایه گذاری اهداف با هدف سودآوري در افق زماني بلند مدت، نسبت به تامين منابع مالي جهت ايفاي تعهدات ناشي از خريد دارايي هاي سرمايه اي تلاش نموده است علیرغم روندهای نزولی در قیمت جهانی . ادامه.

نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

حوزه های کسب و کار | شرکت سرمایه گذاری اهداف

معادن و فلزات

حوزه های کسب و کار | شرکت سرمایه گذاری اهداف

مالی و اعتباری

حوزه های کسب و کار | شرکت سرمایه گذاری اهداف

املاك و مستغلات

حوزه های کسب و کار | شرکت سرمایه گذاری اهداف

حمل و نقل

حوزه های کسب و کار | شرکت سرمایه گذاری اهداف

فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه های کسب و کار | شرکت سرمایه گذاری اهداف

اخبار داخلی شرکت

پیاده سازی نظام ممیزی استانداردها و قواعد سازمانی

استقرار نظام مدیریت بر طرح های سرمایه گذاری

فاز شرکت‌های سرمایه‌گذاری دوم طرح ریزی بر مبنای هلدینگ های تخصصی

ارزیابی عملكرد و رتبه بندی شركت های زیر مجموعه

ارکان جهت ساز و چشم انداز آتی مجموعه

استقرار كانون ارزیابی و توسعه مدیران در سطح گروه

تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر کارایی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محدودیت‌های مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه‌گذاری، می‌تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه-گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بنگاه شود. قطعاً واکنش مناسب شرکت‌ها در مواجه شدن با محدودیتهای مالی می‌تواند در پیشگیری از این آثار منفی مؤثر باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه-گذاری هنگام مواجهه با محدودیت مالی است. جامعه آماری این پژوهش متشکل است از شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در نهایت تعداد 30 شرکت سرمایه-گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی پژوهش نیز سال-های 1390 تا 1392 را در بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری گرفته است. در این پژوهش، محدودیت مالی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی سبد سهام شرکت-های سرمایه‌گذاری بهعنوان متغیر وابسته‌ در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از روش پیشنهادی پژوهش برمبنای تکنیک رتبه‌بندی تاپسیس با بهره‌گیری از 12 معیار محدودیت مالی اندازه‌گیری شده است. روش مورد استفاده جهت برآورد مدل روش اثرات ثابت مبتنی بر داده‌های تابلویی است. نتایج نشان می‌دهد که محدودیت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به افزایش میانگین توبین کیو سبد سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

  • محدودیتهای مالی
  • کارایی سرمایهگذاری
  • شرکتهای سرمایه‌گذاری
  • بازار سرمایه
  • بورس اوراق بهادار تهران

20.1001.1.26767562.1395.14.77.6.5

مراجع

تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). «تأثیر جریان‌های نقدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری». تحقیقات حسابداری، شماره 3.

ثقفی، علی و عرب مازیاریزدی، مصطفی (1389). «کیفیت گزارش گری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری». مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 2.

فرتوک‌زاده، حمیدرضا و نوابی کاشانی، حمیدرضا (1388). «شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های راهبردی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطالعة موردی: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر». اندیشه مدیریت، شماره 3.

کنعانی امیری، منصور (1386). «بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران». ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، شماره 26.

Almeida, H and M. Campello, and M. S. Weisbach. (2004), «The cash flow sensitivity of cash», Journal of Finance, No.59, pp. 804-1777.

Bert D’Espallier and Sigrid, Vandemaele and Ludo, Peeters. (2011), «Investment-cash flow sensitivities or cash-cash flow sensitivities? An evaluative framework for measures of financial constraints», Journal of Business Finance & Accounting, No.35, pp. 943–968.

Bhaduri, Saumitra. (2005), «Investment, financial constraints and financial liberalization: Some stylized facts from a developing economy», Journal of Asian Economics, No.1, pp. 704–718.

Billett, Matthew T and Tao-Hsien Dollyking and David C. Mauer. (2007), «Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants», Journal of Finance, No.2, pp. 697 – 730.

Bond, S and Meghir, C. (1994), «Dynamic investment models and the firm`s financial policy», Rev Econ Stud, No.61, pp. 197-222.

Campello, Murillo and Long, Chen. (2010), «Are Financial Constraints Priced? Evidence شرکت‌های سرمایه‌گذاری from Firm Fundamentals and Stock Returns», Journal of Money, Credit and Banking, No.6, pp. 1185 – 1198.

Chang, X and Jun Ten, T and Wong, G and Zhang, H. (2007), «Effects of financial constraints on corporate policies in Australia», Accounting and Finance, No.47, pp. 85-108.

Chirinko R, Schaller H. (1995), «Why does liquidity matter in investment equations?» J. Money, Credit and Banking, No.27, pp. 48-527.

Chou, De-Wai and Gombola, Michael and Liu, Feng-Ying. (2009), «Long-run underperformance following private equity placements: The role of growth opportunities», The Quarterly Review of Economics and Finance, No.49, pp. 1113–1128.

Cleary, S. (1999), «The relationship between firm investment and financial status», Journal of Finance, No.54, pp. 92-673.

Cleary, S. (2006), «International corporate investment and the relationships between financial constraint measures», J. Bank Finance, No.30, pp. 80-1559.

Fathi, S and Moghaddas, F and Shahrki, K. (2011), «Critical review on measuring financial constraints: multi-criteria approach», The 12TH Malaysia-Indonesia International Conference on Economics, Management, and Accounting.

Faulkender, Michael and Rong, Wang. (2006), «Corporate financial policy and the value of cash», Journal of Finance, No.61, pp. 1957 -1990.

Fazzari, S., Hubbard, R., & Petersen, B. (1988), «Financing Constraints and Corporate Investment», Brookings Papers on Economic Activity, No.1, pp. 141-195.

Gilchrist, S and Himmelberg, C. P. (1995), «Evidence on the role of cash flow for investment», Journal of Monetary Economics, No.36, pp. 72-541.

Guariglia, Alessandra and Simona, Mateut. (2011), «Inventory investment, global engagement, and financial constraints in the UK: Evidence from micro data», Journal of Macroeconomics, No.32, pp. 239–250.

Hovakimian, Gayané. (2011), «Financial constraints and investment efficiency: Internal capital allocation across the business cycle», Journal of Financial Intermediation, pp. 1-20.

Lamont, O and Polk, C and Saa-Requejo, J. (2001), «Financial constraints and stock returns», Rev. Finance Stud, No.14, pp. 54-529.

Liu, M, M. (2007), «Financial constraints and firm cash holding», PhD dissertation, University of Utah, pp. 523-542.

Modigliani, F and M. Miller. (1958), «The cost of capital, corporation finance and the theory of investment», American Economic Review, No.53, pp. 97-261.

Musso, Patrick and Stefano, Schiavo. (2008), «The impact of financial constraints on firm survival and growth», Journal of Evol. Econ, No.18, pp. 135-149.

Poncet, Sandra and Walter, Steingress and Hylke, Vandenbussche. (2010), «Financial constraints in China: Firm-level evidence», China Economic Review, No.21, pp. 411–422.

Serrasqueiro, Zélia and Nunes, Paulo Maçãs. (2010), «Non-linear relationships between growth opportunities and debt: Evidence from quoted Portuguese companies», Journal of Business Research, No.63, pp. 870–878.

Verdi, Rodrigo, S. (2006), «Financial Reporting Quality and Investment Efficiency», Working Paper, Sloan School of Management, pp. 1-45.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

با حضور ریاست سازمان فنی و حرفه‌ای کشور

1401/06/22 ادامه خبر

افتتاح مرکز بین کارگاهی داروسازی زهراوی

با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1401/06/22 ادامه خبر

اعلام آمادگی تیپیکو برای صادرات دارو به روسیه

دکتر نکوئی نیا در دیدار هیات روسی مطرح کرد:

1401/06/22 ادامه خبر

تداوم نظارت میدانی دکتر نکوئی نیا از شرکت های تابعه تیپیکو

بازدید سرزده از شرکت اوزان

1401/06/16 ادامه خبر

زاگرس فارمد پارس و حضوری برجسته در نمایشگاه داروهای دامی

پایان نمایشگاه داروهای دامی

1401/06/15 ادامه خبر

خبرها و دستاوردها

کارخانه داروسازی آترا احیا می شود

مدیرعامل تیپیکو در بازدید از داروسازی آترا تاکید کرد

1401/06/15 ادامه خبر

صادرات کلرپارس به ارمنستان

عقد تفاهم‌نامه و ارسال اولین محموله کلرپارس به ارمنستان

1401/06/15 ادامه خبر

تندیس جشنواره ملی حاتم به دو شرکت از گروه دارویی تامین رسید

موفقیتی دیگر برای تیپیکو

1401/06/15 ادامه خبر

سمینار فروش داروهای دامی برگزار شد

تقدیر از مدیران شعب استان‌ها

1401/06/14 ادامه خبر

با حضور 4 شرکت تابعه تیپیکو

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته

1401/06/13 ادامه خبر

خبرها و دستاوردها

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) با 27 شرکت فعال از سال 1382 در تمامی حوزه‌های زنجیره تامین دارو و مکمل‌های دارویی(تولید مواد اولیه و محصول، پخش و بازرگانی) حضور داشته و بزرگترین هلدینگ دارویی کشور است. تیپیکو با داشتن بزرگترین کارخانجات تولید دارو و داشتن سبد گسترده محصولات، بزرگترین تامین‌کننده داخلی بوده و همچنین در بخش صادرات دارو و مواد اولیه به بیش از 40 کشور، فعالیت های نوآورانه در زمینه تحقیق و توسعه و در حوزه بازرگانی با در اختیار داشتن نمایندگی‌های معتبر بین‌المللی به‌عنوان اثر گذارترین شرکت دارویی کشور مطرح می باشد.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری

گروه سرمایه گذاری تدبیر

گروه سرمایه‌­گذاری تدبیر (سهامی خاص) در سال 1377 به عنوان یک شرکت سرمایه­‌گذاری و با هدف مدیریت سبد متنوعی از سهام شرکت­های موجود در بورس اوراق بهادار تأسیس و در سال 1391 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. این شرکت در طول سال­های فعالیت خود، همواره به عنوان یک شرکت پیشرو و خلاق در بازار سرمایه‌ی کشور نقش آفرینی کرده است. در سال­های اخیر و با تدوین برنامه راهبردی جدید شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، تبدیل شدن به یک هلدینگ مالی که مجموعه­ای از نهادهای مالی را در زیر مجموعه خود اداره می‌کند در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر بیشترین وزن سبد سرمایه­‌گذاری شرکت به سرمایه­‌گذاری در نهادهای مالی شامل بانک، بیمه، لیزینگ، کارگزاری بورس اوراق بهادار و تأمین سرمایه اختصاص یافته است.

در چارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، این شرکت با اولویت عدم ماندگاری، قرار گرفتن در بین پنج هلدینگ مالی برتر کشور، افزایش مستمر منافع ذینفعان از طریق بهینه سازی سبد کسب و کار و ارائه خدمات متنوع مالی و تبدیل شدن به مرکز تأمین مالی به منظور ارائه خدمات به شرکت‌ها و پروژه‌های زیر مجموعه گروه توسعه اقتصادی تدبیر را در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت های تابعه
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

با ارائه طیف گسترده‌ای از خدمات نوین بازار سرمایه، یکی از پنج کارگزار برتر کشور است. امکان ثبت‌ نام غیرحضوری مشتریان در سراسر کشور، راه‌اندازی اولین سامانه معاملات هوشمند بازار سرمایه، دارا بودن انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق نیکوکاری و راه‌اندازی تنها صندوق سرمایه‌گذاری الگوریتمی کشور، از بارزترین خدمات این کارگزاری است.

به عنوان شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار فعالیت دارد. گزارشگری شفاف و به موقع به سازمان بورس اوراق بهادار و حفظ رتبه یک شفافیت و اطلاع رسانی در بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس، رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت و عدم وجود نکات منفی در گزارش بازرس قانونی در سال‌های اخیر، به‌روز و شفاف بودن پرونده‌های مالیاتی و حفظ خوش‌نامی در بین فعالین بازار سرمایه همگی نمونه‌هایی از تلاش شرکت برای بهبود تعامل با کلیه ذینفعان می‌باشد.

به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار با چشم انداز ارزش‌آفرین در مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها با حضور مؤثر در عرصه ملی و فراملی بر پایه سازمانی دانش محور، کارآمد و مبتنی بر اصول اخلاق حرفه‌ای با هدف قرار گرفتن در بین 5 شرکت برتر سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بازار سرمایه، فعالیت می‌نماید.

در حوزه تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن به مشتری در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط فعالیت می‌نماید. این شرکت در تاریخ 26/07/1395 در فرابورس پذیرفته شده و دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌باشد.

شرکت تولید و صادرات ریشمک

یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده پودر و عصاره شیرین بیان در ایران می‌باشد که محصولات خود را به کشورهای اروپایی و سایر کشورها صادر می‌کند، به نحوی که طی سالهای گذشته، همواره به عنوان صادر کننده نمونه استانی و کشوری انتخاب گردیده است. این شرکت در تاریخ 01/10/1395در فرابورس پذیرفته شده است.

شرکت سبدگردان ­تدبیر (سهامی­‌خاص) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای 20 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ﻫ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می‏‌گردد. این شركت در تاريخ 1399/08/19 به صورت شرکت سهامی خاص تأسيس شده و طی شماره 568180 به شناسه ملی 14009568051 در اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و طی شماره 11768 مورخ 1399/09/09 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسيده است. مجوز فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نیز در تاریخ 1400/01/29 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و عمده فعالیت‏های این شرکت شامل سبدگردانی و پذیرش سمت در صندوق‏های سرمایه‏‌گذاری می‏‌باشد. در حال حاضر شرکت سبدگردان تدبیر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه سرمایه‏‌گذاری تدبیر به شمار می‏رود و به عنوان یکی از حلقه‏‌های زنجیره ارزش این شرکت فعالیت می‏نماید.

شرکت سرزمین پناور مهر

این شرکت در سال 1392 تأسیس و در زمینه مشارکت در تاسیس و تحصیل شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، بازسازی و راه اندازی انواع شرکت‌های داخلی و خارجی موسسات، طرح ها و پروژه ها، واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی و توزیع آنها، خرید اوراق مشارکت برای شرکت، فروش دارایی های شرکت،ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی فعالیت می کند.

شرکت ایران و شرق در سال 1328 تأسیس گردید و مجموعه فعالیت آن عبارت است از انجام کلیه خدمات ساختمانی اعم از ساخت و ساز بناها ، خرید و فروش انواع مصالح ساختمانی ، ارائه خدمات فنی و مهندسی و نظارت براجرای عملیات مذکور انجام هرگونه فعاليت بازرگاني در رابطه با ارائه خدمات خودرویی شامل خريد ، فروش ، تعمییرات ، واردات و صادرات انواع خودرو سبك و سنگين و قطعات یدکی آن‌ها ، اخذ نمايندگي فروش و خدمات پس‌از‌فروش شرکت‌های سرمایه‌گذاری محصولات از شركت‌ها و كارخانجات سازنده خودرو و قطعات يدكي اعم از داخل و خارج كشور و دائر نمودن تعميرگاه‌ها و تأسيسات مرتبط در نقاط مختلف كشوراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.