تنظیم اهداف سود


اهداف ارائه صورت های مالی

صورت های مالی

هدف از ارائه‌ صورت های مالی، در واقع شناسایی و ارائه‌ اطلاعات‌ درست، دقیق‌ و طبقه بندی شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد های تجاری است که‌ برای اخذ تصمیمات مهم و درست در عملکرد اقتصادی مفید می باشد.

اهداف ارائه صورت های مالی:

شرکت های پذیرفته شده در بورس، وظیفه دارند که به ارائه صورت های مالی خود بپردازند تا تمامی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع گردند.

استفاده کنندگان از صورت های مالی:

اشخاصی که از صورت های مالی استفاده می کنند، افرادی هستند که برای رفع نیاز های اطلاعاتی خود، از صورت های مالی بهره می برند. تامین نیاز های اطلاعاتی برای این افراد به وسیله صورت های مالی تکمیل نمی گردد اما برخی از نیاز های مشترک بین استفاده کنندگان موجود است که می توان آنها را رفع نمود.

از آنجایی که اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به شناسایی وضعیت و عملکرد مالی سازمان مورد نظرشان علاقه دارند و می خواهند به بررسی انعطاف پذیری آن سازمان بپردازند، در واقع می توانند با در دست داشتن صورت های مالی معطوف، نیاز های اطلاعاتی خود را مرتفع نمایند.

در نتیجه می توان گفت که اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران، یک نوع مرجع اطلاعاتی برای همه ذینفعان به شمار می رود که می توانند اطلاعات دقیق و مفیدی را در اختیار آنها قرار دهند.

استفاده کنندگان از صورت های مالی به شرح زیر می باشند:

 • سرمایه گذاران
 • اعطا کنندگان‌ تسهیلات‌ مالی
 • تامین کنندگان‌ کالا و خدمات‌ و سایر بستانکاران‌
 • مشتریان‌
 • کارکنان‌ واحد تجاری
 • دولت‌ و موسسات‌ دولتی
 • جامعه‌
 • سایر استفاده کنندگان‌

مسئوليت صورت های مالی:

محتوا و شکل ارائه صورت های مالی، مورد علاقه و تحت نظر بخش مدیریت می باشد زیرا صورت های مالی ابزار های اصلی برای انتقال اطلاعات مالی سازمان به شمار می روند.

همچنین، مدیریت می تواند از اطلاعاتی که کسب می کند برای رفع نیاز های زیر اقدام نماید:

 • نحوه انجام‌ وظایف‌
 • برنامه ریزی
 • تصمیم گیری
 • کنترل‌ سازمان

ارائه گزارش این اطلاعات، خارج‌ از دامنه‌ کاربرد این‌ مجموعه‌ محسوب می شود لذا لازم است که اطلاعات‌ درج شده‌ در صورت های مالی منتشر شده با اطلاعات‌ مورد استفاده‌ مدیریت‌ برای‌ ارزیابی وضعیت‌ مالی شرکت، عملکرد مالی آن و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری متضاد نباشد.

وضعیت‌ مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی:‌

اخذ تصمیم های اقتصادی ذینفعان از صورت های مالی، به توان ارزیابی واحد تجاری نیازمند می باشد که نتیجه آن ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت در تصمیمات می گردد.

ارزیابی توان ایجاد وجه نقد، به وسیله مترمرکز بودن روی وضعیت مالی، عملکرد شرکت و جریان های نقدی آن است که استفاده از آنها در پیش بینی جریان های نقدی و بررسی میزان انعطاف پذیری مالی، موثر می باشد.

الف) وضعیت‌ مالی یک واحد تجاری دارنده‌ منابع‌ اقتصادی تحت‌ کنترل‌ آن‌ واحد، ساختار مالی سازمان‌، میزان‌ نقدینگی و توان‌ بازپرداخت‌ بدهی ها و ظرفیت‌ سازگاری آن‌ با تغییرات‌ محیط‌ عملیاتی می باشد که این اطلاعات در ترازنامه‌ ارائه‌ می گردند.

ب) عملکرد مالی واحد تجاری شامل بازده‌ به دست آمده از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری می باشد که این اطلاعات در صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می گردند.

ج) اطلاعات‌ لازم برای جریان های نقدی در صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ارائه‌ می تنظیم اهداف سود گردند. این‌ اطلاعات‌ از جنبه ای دیگر عملکرد مالی سازمان نشان می دهد و از طریق‌ انعکاس‌ مبالغ‌ و منابع‌ اصلی جریان های ورودی و خروجی وجه‌ نقد این کار صورت می پذیرد.

د) انعطاف پذیری مالی به معنی توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام‌ موثر جهت‌ تغییر میزان‌ و زمان‌ جریان های نقدی آن‌ می باشد به‌ صورتی که‌ سازمان مورد نظر بتواند در قبال‌ رویداد ها و فرصت های غیر منتظره‌ واکنش‌ نشان‌ دهد.

نکته: اطلاعاتی را که‌ جهت‌ ارزیابی انعطاف پذیری واحد تجاری مفید است، توسط مجموعه‌ صورت های مالی ارائه می شوند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اشتباهات رایج در صورتهای مالی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

اهداف ارائه صورت های مالی

اهداف ارائه صورت های مالی

عناصر صورت های مالی:‌

عناصر صورت های مالی عبارتند از:

دارایی:

به حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادی آتی یا سایر راه های دست یابی مشروع‌ به آن‌ منافع‌ را دارایی گویند که‌ در نتیجه معاملات یا سایر رویداد های گذشته‌ به‌ کنترل‌ واحد تجاری در آمده‌ است‌.

بدهی:‌

به تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادی توسط‌ واحد تجاری بدهی گفته می شود که ناشی از معاملات‌ یا سایر رویداد های گذشته‌ می باشد.

حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه:‌

به باقیمانده ای که از کسر جمع‌ بدهی های واحد تجاری از جمع‌ دارایی های آن سازمان به دست می آید،‌ حقوق صاحبان سهام گفته می شود.

درآمد:

افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ غیر از مواردی که‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می شود را درآمد می گویند.

هزینه:‌

کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ غیر از مواردی که‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه‌ مربوط‌ می شود را اصطلاحا هزینه می گویند.

آورده‌ صاحبان‌ سرمایه:‌

“آورده‌ صاحبان‌ سرمایه” عبارت‌ است‌ از افزایش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، ناشی از سرمایه گذاری در واحد های تجاری جهت‌ کسب‌ یا افزایش‌ حقوق‌ مالکانه‌.

ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه:‌

“ستانده‌ صاحبان‌ سرمایه” به میزان کاهش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ گفته می شود که ناشی از انتقال‌ دارایی ها به صاحبان‌ سرمایه‌ یا ایجاد بدهی در قبال‌ آنها به منظور کاهش‌ حقوق‌ مالکانه‌ و یا توزیع‌ سود می باشد.

نکته: هر کدام از اقلامی که‌ در تعاریف‌ عناصر صورت های مالی گنجانده نشود، نمی تواند در صورت های مالی منعکس‌ گردد.

نحوه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ در صورت های مالی:

اطلاعات مالی مجموعه ای هستند که با عنوان صورت های مالی ارائه می شوند و شامل صورت های مالی اساسی، یادداشت های توضیحی و در برخی مواقع اطلاعات متمم می باشد.

ویژگی های صورت های مالی:

ویژگی های صورت های مالی که اصطلاحا به آن، نحوه‌ آرایش‌ اطلاعات‌ در گزارشگری مالی می گویند، شامل موارد زیر می باشد.

  اطلاعات‌
 • طبقه بندی
 • ارتباط‌ متقابل‌ صورت های مالی

اجزای صورت های مالی:

صورت های مالی اساسی عبارتند از:

 • ترازنامه
 • صورت‌ سود و زیان
 • صورت‌ سود و زیان‌ جامع
 • صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد
 • یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 • اطلاعات‌ متمم

اهداف تهیه و ارائه صورت های مالی به طور خلاصه:

 • ارائه اطلاعات برای سرمایه گذاران فعلی و آتی
 • ارائه اطلاعات قابل فهم برای کسانی که درک قابل قبولی در امور اقتصادی و تجاری دارند
 • ارائه اطلاعات در مورد منابع اقتصادی واحد های تجاری و ادعا های مربوط به آن
 • ارائه اطلاعات در مورد نتایج عملیات در طی یک دوره مالی
 • ارائه اطلاعات به منظور برآورد مبلغ زمان بندی، احتمال خطر دریافت سود سهام و پیش بینی مبالغ حاصل از فروش سرمایه گذاری

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله صورتهای مالی تلفیقی را به شما پیشنهاد می کنیم.

با هدف‌گذاری مالی دقیق، هوشمندانه به خواسته‌های مالی خود برسید

سواد مالی

ما انسان‌ها به صورت ذاتی موجوداتی هدف محور هستیم. ما بطور مداوم در راستای رسیدن به خواسته‌هایی که برایمان مهم هستند حرکت و کار و تلاش می‌کنیم.

هنگامی که به یکی از اهداف خود دست می‌یابیم رضایت از دستیابی به یک خواسته بطور اتوماتیک تبدیل به خواسته یا آرزو برای هدف دیگری می‌شود . هدف‌گذاری یکی از مهم‌ترین مبانی موفقیت مالی است. همه‌ی ما خواسته‌ها و آرزوهایی داریم و با تمام وجود می‌خواهیم به آنها دست یابیم اما باید بدانیم داشتن یک آرزو و رویا به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای تحقق آن رؤیا باشد. جمله‌ای معروف است که می‌گوید :

هنگامی که رؤیای خود را می‌نویسیم به هدف تبدیل می‌شود. هنگامی که هدف خود را به گام‌های کوچک تقسیم می‌کنیم به برنامه تبدیل می‌شود و هنگامی که متعهد به اجرای برنامه می‌شویم، رویای ما به واقعیت تبدیل خواهد شد .

تقریبا ً می‌توان گفت اگر هدف‌گذاری و برنامه به خصوصی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به هدف بزرگی در زندگی دست یابیم. هر انسانی می‌بایست در زندگی خود هدف‌گذاری مالی داشته باشد. تعیین اهداف مالی به ظاهر کار آسانی می آید. اما چالش اصلی شما در اینجا تعیین اهداف واقع‌گرایانه است .

روش هوشمندانه دستیابی به خواسته‌ها با هدف‌گذاری مالی دقیق

توصیه می‌کنیم حتماً تمرین‌های زیر را انجام دهید تا در تعیین دقیق اهداف مالی در زندگی موفق باشید.

ابتدا خواسته‌های مالی خود را با توجه به ویژگی‌های هدف‌گذاری دقیق، به هدف تبدیل کنید. (مشخص، قابل اندازه‌گیری، دارای زمانبندی، قابل‌دستیابی و واقع‌بینانه)

سپس سه مورد از اهداف (بلندمدت یا کوتاه مدت) مالی‌تان را تعیین و یادداشت نمائید .

مهمترین هدف مالی‌تان را مشخص کنید، دلائل رسیدن به آن را تعیین کنید. سپس اقدامات اجرایی رسیدن به مهمترین هدف مالی‌تان را مشخص کنید و برنامه‌ریزی ماهیانه رسیدن به آن را بنویسید و به طور مرتب درصد تحقق برنامه‌ها و رسیدن به اهداف را ماهانه مشخص کنید.

چگونگی تنظیم اهداف مالی

اگرچه تعیین اهداف مالی ممکن است به نظر یک کار سخت و دشوار باشد، اما برای کسی که دارای اراده و وضوح تفکر باشد، آسان است. در هدف‌گذاری مالی، به این نکات توجه داشته باشید:

نیازها و خواسته‌هایتان را دریابید

چه می خواهید؟ واقعاً به چه چیزهایی نیاز دارید؟ وضعیت مالی کنونی‌تان را ارزیابی کنید. دو لیست تهیه کنید: یکی لیست نیازهایتان و یکی لیست خواسته‌های‌تان. برای درست کردن این لیست، از خودتان سوال کنید :

 • چرا این را می‌خواهم؟
 • اگر این را داشته باشم چه تغییری در زندگی‌ام ایجاد می‌شود؟
 • چه چیزهایی واقعاً برایم مهم هستند؟
 • آیا این با ارزش‌هایم تطابق دارد؟

واقع‌بینانه باشید

چالش اصلی شما در اینجا تعیین اهداف واقع‌گرایانه است. منظور ما از اهداف واقع‌گرایانه اهدافی است که در مدت زمان تعیین‌شده، دست‌یافتنی باشد. تعیین هدف‌های بسیار بالا و غیرممکن تنها زمینه ‌ساز عدم موفقیت و ناامیدی شما هستند .

اصلاح رفتار

اشتباه نکنید زندگی مالی شما را پول تشکیل نمی دهد، بلکه این رفتار شما در مواجهه با پول است که زندگی مالی شما را می‌سازد. کنار گذاشتن عادت‌های بد همیشه سخت است و عادت‌های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بهتر است قبل از اینکه اولین درآمد کسب شود، عادات مالی درست درباره درآمد در فرد ایجاد شود. پس برای شروع باید رفتار خود را مدیریت کنیم و عادت‌های بد مصرفی و تصمیم‌گیری2های غلط و بدون فکر را کنار بگذاریم .

اهداف کوتاه مدت در مقابل بلند مدت

رویکرد دستیابی به هر هدف مالی، یکسان نیست. مهم است که اهداف را به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کنید. اهدافی که برای سه سال آینده می‌خواهید به آن برسید به عنوان اهداف کوتاه‌مدت در نظر بگیرید. همه‌چیز با اهداف کوتاه مدت آغاز می‌شود. این اهداف نیازمند این هستند که شما به‌صورت مشخص گام‌های رسیدن به آنها را تعیین کنید تا کمک حال شما در رسیدن به اهداف بلند مدت باشند .

الویت‌بندی اهداف مالی

پس از تقسیم‌بندی هر هدف بر مبنای زمان، باید اهمیت هر یک از اهداف را در نظر بگیرید. اگر مانند بیشتر مردم، شغلی با درآمد متوسط دارید، بنابراین برای تأمین تمام اهداف‌تان به ‌اندازه‌ کافی پول ندارید. پس رتبه‌بندی اهداف ‌تان برمبنای اهمیت نسبی آنها، کمک می‌کند تا بتوانید اهدافی مهم‌تر را اولویت‌بندی کنید .

البته برخی از اهداف را باید در هم ادغام کرد؛ چراکه معمولاً با تأمین اهداف کوتاه مدت می‌توان به اهداف بلندمدت‌تر دست یافت. به طور مثال برای بازنشستگی باید پس‌انداز داشته و روی بخشی از درآمدتان سرمایه‌گذاری کنید. همچنین به یاد داشته باشید که برخی از اهداف مالی فقط یک بار رخ می‌دهند، درحالی ‌که برخی از اهداف دیگر ممکن است هر سال تکرار شوند .

در نظر گرفتن تورم

هر زمان که اهداف بلندمدت تعیین کردید، تورم را در نظر بگیرید .

عدم مقایسه خود با دیگران

افراد موفق از نظر مالی زمان و پول را برای مقایسه خود با دیگران و یا این که شبیه آنها باشند، هدر نمی‌دهند. این افراد بر اهداف و توانایی‌های مالی خود متمرکز می‌شوند .

چشم از هدف‌تان برندارید

نوشتن اهداف روی کاغذ یک کار مهم است، دنبال کردن آن‌ها تعهد می‌خواهد. اهداف‌تان را مرتباً بازبینی کنید تا مصمم‌تر شوید.

مشورت با مشاوران حرفه‌ای

حتی باهوش‌ترین و موفق‌ترین افراد در جهان به کمک افراد حرفه ای دیگر نیازمند هستند. آنها ترس و نگرانی از مشاوره با افراد متخصص در حوزه‌های خاص ندارند .

کنترل هزینه‌های ناگهانی

همگی ما مواقعی را که تمایلی ناگهانی به خرید چیزی که می خواهیم، اما نیاز ضروری به آن نداریم را تجربه کرده ایم. تفاوت بین اکثر مردم و آنهایی که از امنیت مالی سود می برند و موفق هستند، به کنترل این خریدهای ناگهانی باز می گردد .

حتی اگر شکست خوردید دوباره شروع کنید

اگر یک اشتباه را انجام دادید، جهان به پایان نخواهد رسید. به یاد داشته باشید که برنامه‌های انعطاف پذیر، برنامه های واقع‌گرایانه‌تر هستند. بنابراین به جلو بروید و سعی کنید اهداف مالی خود را همان‌طور که برنامه‌ریزی شده دنبال کنید، اما اگر به دلایلی به این برنامه دست پیدا نکردید، سریع ناامید نشوید. همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که در جاده بمانید و قول بدهید تا به انتها (هدف تان) برسید، مهم نیست که چند بار در طول راه زمین می خورید .

به صفر رسیدن نرخ سود بانکی هدف طرح بانکداری نیست

به صفر رسیدن نرخ سود بانکی هدف طرح بانکداری نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان درباره وابستگی مطلق تا استقلال کامل بانک مرکزی گفت: در کشورهایی که نرخ سود بانکی به یک تا دو درصد می‌رسد، نرخ تورم بسیار پایین است اما منطقی نیست که این موضوع را به عنوان یک هدف در قانون مطرح کنیم.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بررسی طرح بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصل بازنگری در طرح بانکداری با توجه به تحولات سال‌های گذشته و لزوم اضافه شدن تجربیات جدید به ویژه در بخش بانک مرکزی که نزدیک به ۵۰ سال که از تدوین قانون پولی بانکی می‌گذرد یک ضرورت مورد اجماع است.

وی اختلاف نظرهای کنونی را مربوط به جزئیات این قانون و شیوه اجرای آن دانست و افزود: در بین صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی در این زمینه اختلاف نظرهای بسیار زیادی وجود دارد، یک گروه بر این باورند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت سیاست‌گذاری کند و عده دیگر معتقدند که بانک مرکزی باید وابسته به دولت و یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری آن باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر کارشناسان درباره وابستگی مطلق تا استقلال کامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: زیاد بودن اختلاف نظر کارشناسان در این زمینه طبیعی است زیرا نظرات هیچ‌یک از دو طیف تأمین نشده است و نظرات موافقان و مخالفان استقلال بانک مرکزی در رسانه‌ها اعلام می‌شود.

وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون اقتصادی برای در پیش گرفتن یک مسیر میانه در این زمینه گفت: می‌توان گفت این لایحه برآیند نظرات کارشناسان و اکثریتی است که معتقد به اصلاح قانون بانکداری هستند البته متن پیشنهادی باید با قانون اساسی همخوانی داشته باشد زیرا قانون اساسی اداره بانک مرکزی را به رئیس جمهور واگذار کرده است و اجازه استقلال کامل بانک مرکزی را نمی‌دهد.

نادیده گرفتن پول‌های دیجیتال منطقی نیست

طغیانی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در اصلاح قانون بانکداری اسلامی را مربوط به رمزارزها دانست و اظهار کرد: درباره رمز ارزها جزئیات پررنگی در این لایحه مطرح نشده و تنها در این حد اشاره شده است که تنظیم‌گری حوزه رمزپول و رمز ارز از وظایف بانک مرکزی است اما جزئیات آن، سیاست‌گذاری و تدوین قانون در این زمینه باید در آینده به شکل آئین‌نامه و دستورالعمل در بانک مرکزی تدوین شود.

وی نادیده گرفتن پدیده‌های جدیدی به نام رمزارز و رمزپول در نظام پولی و مالی کشور را غیرمنطقی دانست و افزود: کنار گذاشتن پدیده‌های رمزارز و رمزپول یا پول‌های دیجیتال که در دنیا به طور جدی مورد توجه قرار دارد، منطقی نخواهد بود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد برخی نمایندگان درباره نرخ سود صفر بانکی نیز تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا یا قراردادهایی که بر مبنای عقود شرعی تنظیم می‌شود، سود این عقود تابع نوع قرارداد است، گاهی نوع قرارداد مشارکت است که باید سود کار بین دو طرف به نسبت سهم آنها تقسیم شود.

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا بر مبنای عقود بر اساس سود آن عقد و قرارداد آن تنظیم می‌شود، یادآور شد: اگر نرخ سود سپرده را صفر در نظر بگیریم به این معنا است که بانک وارد هیچ نوع مشارکتی نمی‌شود یا باید تسهیلات خود را باید به شیوه قرض‌الحسنه پرداخت کند که حتی مؤسسات قرض‌الحسنه نیز مبلغ دو تا چهار درصد را بابت هزینه‌های جاری و امور اداری خود در هنگام پرداخت تسهیلات دریافت می‌کنند.

به تنظیم اهداف سود صفر رسیدن نرخ سود خارج از دایره اهداف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به صفر رسیدن نرخ سود بانکی جنس یک هدف را ندارد، ادامه داد: هرچه تورم کاهش یابد نرخ سود به نرخ واقعی عایدی سرمایه‌گذاری نزدیک می‌شود زیرا بسیاری اوقات بخش زیادی از نرخ سود بانکی به دلیل تورم بالا است و باید این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ سود بانکی در برخی کشورها اظهار کرد: در کشورهایی که نرخ سود به یک تا دو درصد می‌رسد، نرخ تورم بسیار پایین است اما منطقی نیست که این موضوع را به عنوان یک هدف در قانون ذکر کنیم.

طغیانی درباره برنامه دولت برای تغییر نرخ بهره بانکی گفت: این موضوع مربوط به سیاست‌های دولت است که در هر دوره زمانی بسته به شرایط اقتصادی سهم سود سپرده‌ها را مشخص می‌کند، منطق دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که شاید نتوان بر مبنای عقود برای سود سرمایه‌گذاری سهم تعیین کرد زیرا بازده فعالیت‌های اقتصادی و سقف و کف آن تقریباً مشخص است.

وی افزود: برخی از فعالیت‌های اقتصادی مولد نیستند بلکه واسطه‌گری به شمار می‌آیند مانند ایجاد پاساژ و مال که ممکن است سرمایه‌گذاری در آنها سودهای بالا به همراه داشته باشد اما به صلاح منافع عموم نیست، به همین دلیل بانک مرکزی سقفی تعیین می‌کند که بیش از آن سودی پرداخت یا به عنوان سود تسهیلات دریافت نشود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: بانک مرکزی سقف نرخ سود را بسته به وضعیت اقتصادی جامعه و چگونگی بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها تعیین می‌کند، به عنوان مثال عددهای ۲۲ تا ۲۴ درصد را اعلام می‌کند و همه قراردادها و تسهیلات پرداختی باید آن را رعایت کنند.

پلن شخصی معامله گری چیست؟

پلن شخصی معامله گری چیست؟

تاجر خودت باش. به عبارت دیگر کورکورانه از توصیه های تجاری دیگران پیروی نکنید! فقط به این دلیل که ممکن است فردی با روش خود به خوبی عمل کند، به این معنی نیست که روش او برای شما نیز کارساز خواهد بود. همه ما در موقعیت های مختلف زندگی قرار داریم و همه ما دیدگاه های بازار، فرآیندهای فکری، سطوح تحمل ریسک و تجربیات بازار متفاوتی داریم. برنامه معاملاتی شخصی خود را داشته باشید و همانطور که از بازار یاد می گیرید آن را به روز کنید. شاید این تعریف مختصری از پلن شخصی معامله گری باشد.

یک عبارت قدیمی در تجارت وجود دارد که اگر موفق به برنامه ریزی نشدید، درواقع شما برای شکست برنامه ریزی می کنید. ممکن است این مورد کوچک و ناچیز به نظر برسد، اما افرادی که در مورد موفقیت جدی هستند، از جمله معامله گران، باید این کلمات را طوری دنبال کنند که انگار روی سنگ نوشته شده و هیچگاه از بین نمی رود. اگر از هر تاجری که به طور مداوم درآمد کسب می کند، بپرسید، احتمالاً به شما خواهند گفت که شما دو انتخاب دارید: یا به طور روشمند از یک برنامه نوشته شده پیروی کنید و پلن شخصی معامله گری داشته باشید یا شکست بخورید.

اگر از قبل یک پلن شخصی معامله گری و برنامه تجاری و سرمایه گذاری مکتوب دارید، به شما تبریک می گوییم، شما در اقلیت هستید. توسعه یک رویکرد یا روشی که در بازارهای مالی کار می کند، به زمان، تلاش و تحقیق نیاز دارد. در حالی که هرگز و هیچوقت هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد، شما تنظیم اهداف سود با ایجاد یک برنامه تجاری دقیق، یک مانع بزرگ را از بین برده اید.

اگر برنامه شما از تکنیک‌ های ناقص استفاده می ‌کند یا آمادگی لازم را ندارد، موفقیت شما بلافاصله به دست نمی ‌آید اما حداقل در موقعیتی هستید که می ‌توانید مسیر خود را ترسیم و اصلاح کنید. با مستندسازی فرآیند، می‌ آموزید که چه چیزی به درستی کار می ‌کند و چگونه از اشتباهات پرهزینه ‌ای که معامله‌ گران تازه‌ کار گاهی با آن‌ها مواجه می ‌شوند، اجتناب کنید. چه در حال حاضر برنامه ای دارید یا نه، در ادامه چند ایده برای کمک به این روند وجود دارد.

تعریف پلن شخصی معامله گری

مفهوم پلن شخصی معامله گری

پلن شخصی معامله گری روشی سیستماتیک برای شناسایی و معامله دارایی است که تعدادی متغیر از جمله زمان، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد. یک پلن شخصی معامله گری نحوه یافتن و اجرای معاملات توسط معامله‌ گر را مشخص می ‌کند، از جمله اینکه تحت چه شرایطی اوراق بهادار، بورس، بازار ارز دیجیتال یا سایر دارایی ها را بخرد و بفروشد، چقدر موقعیت را به دست می ‌آورد، چگونه می تواند موقعیت‌ ها را در حین حضور در آن مدیریت می ‌کند، قوانینی برای زمان معامله و زمان عدم انجام آن، چه اوراق بهاداری را می ‌توان معامله کرد و موارد دیگر.

اکثر کارشناسان معاملات توصیه می کنند که تا زمانی که یک پلن شخصی معامله گری انجام نشود، هیچ سرمایه ای در معرض خطر نیست. طرح و برنامه معاملاتی سندی است که در مورد آن تحقیق شده و مکتوب است که تصمیمات معامله گر را راهنمایی می کند.

درک پلن معامله گری

پلن های معامله گری را می توان به روش های مختلف ساخت. سرمایه گذاران معمولاً برنامه و پلن معاملاتی خود را براساس اهداف شخصی خود سفارشی می کنند. برنامه های معاملاتی بسیار طولانی و مفصل هستند، به خصوص برای معامله گران فعال، مانند معامله گران روزانه یا معامله گران نوسانی. این پلن های معامله گری همچنین می ‌توانند بسیار ساده باشند، مانند سرمایه ‌گذاری که فقط می‌ خواهد هر ماه به صورت خودکار در صندوق‌ های مشترک یا صندوق ‌های قابل مبادله (ETF) تا زمان بازنشستگی سرمایه ‌گذاری کند.

ساختن پلن شخصی معامله گری کامل

آموزش ساختن پلن شخصی معامله گری

هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند زیرا هیچ دو معامله ‌گری دقیقاً شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملات و همچنین تحمل ریسک است. سایر اجزای ضروری یک برنامه معاملاتی چیست؟ در اینجا 10 مورد وجود دارد که هر طرحی باید شامل آنها باشد:

1. ارزیابی مهارت

آیا آماده تجارت هستید؟ آیا سیستم خود را روی کاغذ آزمایش کرده اید و آیا مطمئن هستید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کند؟ آیا می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید؟ داد و ستد در بازارها جنگ دادن و گرفتن است. حرفه‌ ای‌ های واقعی آماده می‌ شوند و از افرادی سود می ‌برند که بدون برنامه و پلن معامله گری و معمولاً پس از اشتباهات پرهزینه پول می ‌دهند.

2. آمادگی ذهنی

چه احساسی دارید؟ به اندازه کافی خوابیده اید؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبرد در بازار نیستید، معامله نکنید، در غیر این صورت، خطر از دست دادن سرمایه خود را دارید.

بسیاری از معامله گران یک شعار بازار دارند که قبل از شروع روز برای آماده کردن خود، آن را تکرار می کنند. یک معامله را انتخاب و ایجاد کنید که شما را در منطقه تجاری قرار دهد. علاوه بر این، منطقه تجاری شما باید عاری از حواس پرتی باشد. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است و حواس پرتی ممکن است پرهزینه باشد.

3. سطح ریسک را تنظیم کنید

ساخت پلن شخصی معامله گری

نکته مهم در ساخت پلن شخصی معامله گری این است که می خواهید چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید؟ این موضوع به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک می تواند متفاوت باشد، اما احتمالاً باید بین حدود 1٪ تا 5٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین، متغیر باشد. یعنی اگر در هر نقطه از روز آن مقداری که مشخص کرده اید را از دست بدهید، از بازار خارج می شوید و بیرون می مانید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است کمی استراحت کنید و یک روز دیگر معامله کنید.

4. هدف گذاری کنید

قبل از اینکه وارد معامله شوید، اهداف سود واقعی و نسبت ریسک/پاداش (risk/reward ratios) را تعیین کنید. حداقل ریسک/پاداشی که می پذیرید چقدر است؟ بسیاری از معامله گران معامله ای را انجام نمی دهند مگر اینکه بدانند سود احتمالی حداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 1 دلار در هر سهم است، هدف شما باید 3 دلار سود برای هر سهم باشد. اهداف سود هفتگی، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از پرتفوی خود تعیین کنید و مرتباً آنها را ارزیابی کنید.

نحوه نوشتن پلن شخصی معامله گری

5. تکالیف خود را انجام دهید

قبل از باز شدن بازار، بررسی می کنید که در سراسر جهان چه می گذرد؟ آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند؟ قراردادهای آتی شاخص خوبی برای سنجش روحیه قبل از باز شدن بازار هستند زیرا قراردادهای آتی در شبانه روز معامله می شوند.

داده های اقتصادی یا درآمدی که قرار است منتشر شوند چه هستند و چه زمانی بیرون می آیند؟ لیستی را روی دیوار مقابل خود قرار دهید و تصمیم بگیرید که آیا می خواهید قبل از یک گزارش مهم معامله کنید یا خیر. برای اکثر معامله‌ گران، بهتر است به جای ریسک‌ های غیرضروری مرتبط با معاملات در طول واکنش‌ های بی ‌ثبات به گزارش ‌ها، منتظر انتشار گزارش باشند. حرفه ای ها براساس احتمالات معامله می کنند. آنها قمار نمی کنند. معامله پیش از یک گزارش مهم اغلب یک قمار است زیرا غیرممکن است که بدانیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد.

6. آماده سازی تجارت

از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید، سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها برچسب گذاری کنید، هشدارهایی را برای سیگنال های ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن شوید که همه سیگنال ها را می توان به راحتی با یک سیگنال دیداری یا شنیداری واضح مشاهده یا شناسایی کرد.

7. قوانین خروج را تنظیم کنید

اکثر معامله ‌گران این اشتباه را مرتکب می ‌شوند که بیشتر تلاش خود را بر روی جستجوی سیگنال‌ های خرید متمرکز می ‌کنند اما توجه بسیار کمی به زمان و مکان خروج دارند. بسیاری از معامله گران تنظیم اهداف سود در صورت کاهش قیمت نمی توانند بفروشند زیرا نمی خواهند ضرر کنند. شما در ساخت پلن شخصی معامله گری خود باید این نکته را در نظر داشته باشید و باید بتوانید از پس آن برآیید، باید یاد بگیرید که ضرر را بپذیرید، وگرنه به عنوان یک معامله گر موفق نخواهید شد. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنی است که اشتباه کرده اید. معامله ‌گران حرفه ‌ای بیش از آنکه برنده شوند، معاملاتی را از دست می دهند، اما با مدیریت پول و محدود کردن ضرر، همچنان سود می ‌برند.

قبل از اینکه وارد معامله شوید، باید خروجی های خود را بدانید. حداقل دو خروجی ممکن برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله برخلاف پیش بینی شما انجام شود، توقف ضرر شما چقدر است؟ این مورد باید نوشته شود. باید بدانید که توقف های ذهنی و آنچه در مغز شما می گذرد، به حساب نمی آیند. دوم، هر معامله باید یک هدف سود داشته باشد. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از پوزیشن خود را بفروشید و در صورت تمایل می توانید توقف ضرر خود را در بقیه موقعیت خود به نقطه سربه سر منتقل کنید.

پلن شخصی معامله گری چیست؟

8. قوانین ورود را تنظیم کنید

این مورد به این دلیل پس از قوانین خروج آمده است که: خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستند. سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا موثر باشد اما باید به اندازه کافی ساده نیز باشد تا تصمیمات فوری را تسهیل کند. اگر 20 شرط دارید که باید رعایت شوند و بسیاری از آنها ذهنی هستند، انجام معاملات واقعی برای شما دشوار است. در واقع، رایانه‌ ها معمولاً معامله ‌گران بهتری نسبت به مردم می ‌سازند. این موضوع ممکن است توضیح دهد که چرا بیشتر معاملاتی که اکنون در بورس ‌های اصلی انجام می ‌شوند توسط برنامه‌ های رایانه ‌ای ایجاد می ‌شوند.

کامپیوترها برای انجام معامله نیازی به فکر و احساس خوب ندارند. در صورت رعایت شرایط وارد می شوند. زمانی که معامله مسیر اشتباهی را طی می کند یا به یک هدف سود می رسد، آنها خارج می شوند. آنها پس از انجام چند معامله خوب و بد در بازار عصبانی نمی شوند و یا احساس شکست ناپذیری نمی کنند. هر تصمیم براساس احتمالات است، نه احساسات.

9. سوابق عالی را نگه دارید

بسیاری از معامله گران باتجربه و موفق نیز در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر آنها برنده یک معامله شوند، احتمالا در آینده می خواهند دقیقا بدانند چرا و چگونه به آن رسیده اند. مهمتر از آن، آنها می خواهند وقتی می بازند همین جزئیات را بدانند تا اشتباهات غیر ضروری را تکرار نکنند. جزئیاتی مانند اهداف، ورود و خروج هر معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده بازگشایی روزانه، باز و بسته شدن بازار برای روز را یادداشت کنید و نظرات خود را در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس های آموخته شده ثبت کنید.

همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا بتوانید به عقب برگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص، افت ها (که مبالغ از دست رفته در هر معامله با استفاده از یک سیستم معاملاتی است)، میانگین زمان در هر معامله (که برای محاسبه کارایی تجارت ضروری است) و سایر عوامل مهم را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین، این عوامل را با استراتژی خرید و هولد مقایسه کنید. به یاد داشته باشید، این یک تجارت است. شما می خواهید کسب و کار شما تا حد امکان موفق و سودآور باشد.

سوابق عالی را نگه دارید

10. عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید

پس از هر روز معاملاتی، جمع کردن سود یا زیان برای دانستن چرایی و چگونگی آن امری مهم است. نتیجه گیری خود را در یادداشت های معاملاتی خود بنویسید تا بتوانید بعداً به آنها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، همیشه معاملاتی با ضرر وجود خواهد داشت. آنچه شما می خواهید یک پلن شخصی معامله گری است که در بلندمدت برنده شود.

جمع بندی

هیچ راهی برای تضمین سودآوری تجارت وجود ندارد. شانس معامله گران براساس مهارت و سیستم برد و باخت آنها است. چیزی به نام برد بدون باخت وجود ندارد. معامله ‌گران حرفه ‌ای قبل از ورود به معامله می‌ دانند که شانس به نفع آنهاست وگرنه در آنجا حضور نخواهند داشت. با اجازه دادن به سود خود و کاهش ضرر، یک معامله گر ممکن است در برخی نبردها شکست بخورد، اما در جنگ پیروز خواهد شد. اکثر معامله گران و سرمایه گذاران برعکس این کار را انجام می دهند، به همین دلیل است که به طور مداوم پول در نمی آورند.

تعریف صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

تعریف صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را ارائه دهند تا کلیه ذینفعان ( سهامداران و سرمایه گذاران و . ) در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند. در ادامه باختصار تعریفی از صورت های مالی و انواع آن و نیز توضیحاتی درباره هدف از تهیه این گونه صورت های مالی ارائه می شود.

صورت های مالی چیست ؟

نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها "صورت های مالی " گفته می شود. این گزارش ها دارای چارچوب و شکل خاصی می باشند که برای تهیه آن ها باید اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه رعایت شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت ارائه گردد.

هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی :

انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که ذینفعان بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود ( به منظور پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی احتمالی )، استفاده کنند.

انواع صورت های مالی :

1- ترازنامه
2- صورتحساب سود و زیان انباشته
3- صورت حساب گردش سود و زیان جامع
4- صورت گردش وجوه نقد
5- صورت مالی میان دوره ای
6- صورت سرمایه

شماره های 1 الی 4 مهمترین صورت های مالی هستند که به آنها " صورت های مالی اساسی " اطلاق می شود.

۱- ترازنامه :

ترازنامه وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد. در بخش های مختلف ترازنامه سه گروه دارایی ، بدهی و سرمایه ( عناصر ترازنامه ) مشخص می گردد. ترازنامه به زبان ساده مشخص می نماید که یک واحد تجاری چه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه دارد.

۲- صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان، نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را با نمایش میزان درآمد و هزینه و سود یا زیان در یک دوره مشخص زمانی، نمایش می دهد.

۳- صورت سود و زیان جامع :

گزارشی که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی نشان دهد " صورت سود و زیان جامع " نامیده می شود.

۴- صورت جریان وجوه نقد :

صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات در وجه نقد یک واحد تجاری را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی مشخص است، نمایش می دهد.

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی :

بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.
بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای.
بررسی وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی.
ارزیابی پروژه ها و طرح های در دست اجرا.
بررسی توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم.تنظیم اهداف سود
تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته.
بررسی نسبت های عملیات از جمله گردش کالا و تولید به طوری که بتوان فرآیند را از هنگام تامین مواد اولیه، تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.