معایب ماتریس SWOT


ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک

شاید مهمترین معیار در انتخاب یک استراتژی، توانایی آن استراتژی در پرداختن به آن دسته از عوامل استراتژیک خاصی باشد که در تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته اند. اگر استراتژی نتواند از فرصت ها و نقاط قوت شرکت به خوبی بهره ببرد و از تهدیدها و نقاط ضعف شرکت غافل شود، شکست خواهد خورد. معیار مهم دیگری که می توان از آن در انتخاب یک استراتژی استفاده کرد، توانایی آن استراتژی است در تامین اهداف شرکت با بهره گیری حداقل از منابع و با به جای گذاشتن حداقل عوارض جانبی. بنابراین طراحی یک طرح اجرایی آزمایشی، طرحی است که بتواند دشواری ها و مشکلات احتمالی فراروی مدیران شرکت را مورد توجه قرار بدهد. این کار باید در سایه توجه به روندهای اجتماعی، صنعت و موقعیت شرکت و بر پایه سناریوهای مختلف انجام پذیرد(هانگر و ویلن، 2001، ص197).
2-12 مرحله مقایسه
گاهی استراتژی را بدین گونه تعریف می کنند: مقایسه ای که سازمان بین مهارت ها و منابع داخلی و فرصت ها و ریسک ها می نماید. در چارچوب تدوین استراتژی ها، مرحله مقایسه در برگیرنده پنج روش می شود که می توان به ترتیب دلخواه از آن ها استفاده کرد: ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و قوت؛ ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، ماتریس گروه مشاوره بستن؛ ارزیابی داخلی و خارجی و ماتریس استراتژی های اصلی. این ابزارها متکی به اطلاعاتی هستند که از مرحله نخست به دست آمده اند و فرصت ها و تهدیدات خارجی را با نقاط قوت و ضعف داخلی مقایسه می کنند. برای اینکه بتوان استراتژی های گوناگون امکان پذیر را به شیوه ای اثربخش ارائه نمود، فرایند مقایسه عوامل داخلی و خارجی نقشی مهم و سرنوشت ساز ایفا می کنند(دیوید، 1999).
2-12-1 ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT)
تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان‌ها و شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک چهارگانه شامل فرصت‌ها و تهدیدات محیط خارجی و نقاط قوّت و ضعف داخلی سازمان‌ها یکی از ارکان اساسی برنامه‌ریزی استراتژیک و نخستین گام جهت تدوین استراتژی‌ها می‌باشد(احمدی، 1383؛ چنگ1 و هوانگ2، 2006).
هدف از تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات خارجی استفده یک شرکت از فرصت های پیش رو و جلوگیری از تهدیدات در هنگام مواجه با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل از قبیل قیمت ها، بی ثباتی سیاسی، تحول اجتماعی، تغییر در قانون و غیره می باشد. همچنین هدف از تجزیه وتحلیل نقاط قوت و ضضعف داخلی بررسی چگونگی سرمایه گذاری بر عوامل داخلی مانند مدیریت، بهره وری، تحقیق و توسعه و غیره می باشد. اگر از ماتریس سوات درست استفاده شود، می تواند مبنای خوبی برای تدوین استراتژی موفق باشد (چنگ و هوانگ، 2006).
بعد از استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، نوبت به مهم‌ترین گام در آنالیز SWOT می‌رسد، که تشکیل ماتریسSWOT و استخراج استراتژی‌های ترکیبی است. مشخص کردن آنان از وظایف خطیر استراتژیست می باشد که مبتنی بر دانش و تجربه قبلی و به صورت خلاقانه بدست می‌آید. آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی است. آنالیز SWOT تحلیلی سیستماتیک برای شناسایی این عوامل و تدوین استراتژیی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید، ارائه می دهد. از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند.
1.Chang 2.Huang
یکی از روشهای مورد استفاده در برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانها، روش ماتریس سوات است. با استفاده از این روش، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها سازمان یا شرکت تعیین می شود که یکی از مراحل تحلیل برای مطالعه موردی سازمانها است. برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها با نگاهی به فضای داخلی و عوامل بیرونی بررسی می شود که راهبردها بر مبنای آن و با استفاده از ماتریس سوات(SWOT) استخراج می شوند(امینی و سماواتیان، 1389).
تجزیه و تحلیل سوات می تواند به سازمان ها در ایجاد یک سیستم هشدار دهنده اولیه که ملاحظات لازم آماده سازی قبل از افزایش تهدیدات احتمالی و پیاده سازی استراتژی ها و به حداقل رساندن پیامدهای منفی کمک نماید. در اجرای تجزیه و تحلیل سوات باید به موارد زیر توجه نمود:
تعیین مهمترین عوامل و دلایل انتخاب آنها.
پیش بینی تغییراتی که ممکن است بر عوامل ذکر شده تاثیر بگذارند.
ایجاد هماهنگی با تمام پیش بینی ها.
تعهد واقعیت و صداقت در ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات سازمان و رقبا(روژان1 و گاواسمه2، 2009).
برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات در چهار حالت کلی استراتژی قوت- فرصت3(SO)، استراتژی ضعف- فرصت4(WO)، استراتژی قوت- تهدید5(ST) و استراتژی ضعف- تهدید6(WT) پیوند داده می شوند و گزینه های استراتژی از بین آنها انتخاب می شود(داوری و شانه ساز زاده، 1380، ص103).
این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژی تدوین نمایند که در جدول2-4 ارائه شده اند.
برای ساختن یک ماتریس سوات باید 8 مرحله را طی کرد :
1 ـ فهرست فرصت های اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در نمودار 2-4 وارد کنید .
2 ـ فهرست تهدیدهای اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در نمودار 2-4 وارد کنید .
3 ـ فهرست قوت های اولویت دار ماتریس ارزیابی ع
وامل داخلی را در نمودار 2 -4 وارد کنید.
4 ـ فهرست ضعف های اولویت دار ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را در نمودار 2 -4 وارد کنید .

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.معایب ماتریس SWOT ا. براساس ماتریس SWOT

هدف: ارزیابی وضعیت راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی و ارائه راهبردهایی به‌منظور نیل به اهداف راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. روش/رویکرد پژوهش: با روش پیمایشی- تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مسئول، رؤسای گروه‌ها و مدیر کل پردازش و سازماندهی، و سایر متخصصان ادارهه کل، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدهای اداره کل شناسایی و رتبه‌بندی شد و سپس با استفاده از ابزار تحلیل SWOT وضعیت راهبردی اداره کل تعیین و راهبردهای WO (فرصت- ضعف) SO- (فرصت- قوت) ST- (قوت- تهدید)، و معایب ماتریس SWOT WT (ضعف- تهدید) ارائه شده است. یافته‌ها: اداره کل از لحاظ راهبردی در موضع تهاجمی است. مدیریت و کارشناسان می‌توانند با تکیه بر نقاط قوت و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود، نقاط ضعف را کمرنگ وو تهدیدهای محیطی را کنترل کنند. با مقایسه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدها در ماتریس SWOT راهبردهای پیشنهادی پژوهش عبارت است از تقویت دورکاری، هماهنگی بیشتر اداره کل فناوری و ارتباطات، بازبینی روال فیپا، پیش‌بینی مشوق‌های مادی و معنوی در حد امکانات، دقت بیشتر در جابجایی کارشناسان، و برقراری گفتگو و هماهنگی با سایر ادارات سازمان است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ارزیابی راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا. براساس ماتریس s.w.o.t.

هدف: ارزیابی وضعیت راهبردی اداره کل پردازش و سازماندهی و ارائه راهبردهایی به­منظور نیل به اهداف راهبردی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. روش/رویکرد پژوهش: با روش پیمایشی- تحلیلی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مسئول، رؤسای گروه­ها و مدیر کل پردازش و سازماندهی، و سایر متخصصان اداره کل، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، و تهدیدهای اداره کل شناسایی و رتبه­بندی شد و سپس با استفاده از ابزار .

بررسی دیدگاه کارکنان دورکار اداره کل پردازش و سازماندهی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در مورد مزایا و معایب دورکاری

فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تأثیرات بسیاری بر عرصه های مختلف زندگی، از جمله شیوه های انجام کار گذاشته است. یکی از این تأثیرات، انجام برخی کارها بدون محدودیت جغرافیایی و دور از محل کار (دورکاری) است. در این شیوه کار، فرد دورکار با کمک امکانات شبکه ای در محلی به غیر از محل کار خود و با استفاده از رایانه کارش را انجام می دهد و نتیجه کار را به صورت الکترونیکی به محل کار خود منتقل می نماید. این شیوه ک.

ارزیابی عملکرد اداره ‌‌کل اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

هدف: ارزیابی عملکرد اداره‌کل اطلاع‌‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) و ارائه راهکار و پیشنهاد به‌‌منظور بهبود و اصلاح سیستم ارزیابی عملکرد آن روش/رویکرد پژوهش:. جامعه آماری این پیمایش تمامی کارکنان اداره مربوطه شامل 74 نفر، و 1500 نفر کاربران فعال آن است. تعداد 306 نفر از بین کاربران، 57 نفر از بین کارکنان و 8 نفر از بین مدی.

سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران براساس مدل زیمنس

هدف: ارائه راهکار برای ارتقای مدیریت دانش از راه سنجش سطح بلوغ آن مدل براساس مدل زیمنس. روش‌شناسی: داده‌ها با پرسشنامه پژوهشگرساخته‌ای گردآوری شد که نمونه هدفمند 100نفره از کارکنان سازمان آن را پرکردند. یافته‌ها: همۀ مؤلفه‌های بلوغ مدیریت دانش به‌غیر از مؤلفه «تعلیم و آموزش» پایین‌تر از حد متوسط یافته شد. بلوغ مدیریت دانش در سازمان .

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها

هدف: شناساندن پایان‌نامه‌های تحصیلی فارسی مرتبط با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. روش‌شناسی: پایان‌نامه‌هایی که تمامی یا بخشی از آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مربوط می‌شود با جستجو در منابع کتابشناختی، شناسایی شد. با مطالعه چکیده و در صورت نیاز متن کامل آنها، توصیفگرهایی به هر یک اختصاص یافت. با دسته‌بندی توصیفگرها موضوع‌های اصلی و فرعی پا.

فهرست کتابهای منتشره معاونت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

متن حاضر،فهرستی است از کتابهای اسنادی منتشر شده در سازمان اسناد و کتابخانهء ملی ایران که با موضوعات‌ مختلف تدوین شده است.در این بحث،سعی شده با ارائهء فهرست توصیفی و چکیده‌ای مختصر از موضوع کتابها، زمینهء آشنایی مخاطبان با منابع مذکور فراهم گردد

محصول کپی

برندینگ Me-too و معایب و راه کار های برون رفت از آن

در این مقاله قصد داریم که ماهیت برندینگ me-too را بررسی کنیم و به ابعاد گوناگون و معایب آن و راه های خروج از آن…

دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ

  - 53,090 views - 49,735 views - 39,817 views - 28,455 views - 25,816 views - 19,918 views - 19,057 views - 14,939 views - 11,937 views - 10,119 views - 9,269 views - 7,363 views
 • برای راه اندازی کسب و کار شیرینی خانگی به چه نکاتی توجه کنیم؟
 • بررسی اصلی‌ترین مشکلات بانوان شاغل
 • نحوه کنترل کارمندان بدون ایجاد استرس در شرکت
 • معرفی بهترین بازی های فکری برای بزرگسالان که باید امتحان کنید
 • چگونه مهارت خوب معایب ماتریس SWOT گوش کردن را در خودمان تقویت کنیم؟
 • رضا در قبل از خواندن این مطلب به سربازی نروید؛ اقدامات پیش از اعزام
 • سیدمحمد ساجد در قبل از خواندن این مطلب به سربازی نروید؛ اقدامات پیش از اعزام
 • سیدمحمد ساجد در قبل از خواندن این مطلب به سربازی نروید؛ اقدامات پیش از اعزام
 • سوران در قبل از خواندن این مطلب به سربازی نروید؛ اقدامات معایب ماتریس SWOT پیش از اعزام
 • دکتر DBA در تحلیل SWOT یا ماتریس SWOT چیست؟

کانتنتاپ هر آن چیزی است که برای شروع راه مدیریت و توسعه فردی به آن احتیاج دارید. کانتنتاپ فقط در حد دو سه سال تجربی از شما بزرگ تر است و میخواهد آینده کوتاه مدت و میان مدت تصمیمات شما را به شما نشان دهد و شما را برای طی کردن آن مسیر راهنمایی کند.

برنامه ریزی استراتژیک

استراتژی الگویی است مادر برای مشخص کردن اهداف، شیوه بهره برداری و تخصیص منابع و چگونگی مواجه شدن با عوامل محیطی، رقبا و بازار است.

در واقع استراتژی اهدافی را که باید دنبال کنیم بهما نشان داده و میگوید که در حال حاضر روی کدام صنعت و چه محصولی تمرکز کنیم، همچنین به ما یاد میدهد چگونه به مزیت رقابتی دست پیدا کنیم با وجود تهدیدات و فرصت های که در محیط قرار دارند.

سازمان هایی که در مسیر خود رشد قرار دارند یا بنگاه های اقتصادی که در مرحله تولید یا ابتدای مرحله رشد خود هستند، باید برنامه ریزی استراتژیک داشته باشند.

امروزه با در نظر گرفتن تغییرات لحظه ای و پر سرعت و دشوار شدن تصمیمات سازمانی، استفاده از یک برنامه جامع برای رویارویی با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته حس میشود و این برنامه همان برنامه استراتژیک میباشد.

اساس مدیریت استراتژیک شناخت کامل مدیران از شرکتهای رقیب خود، بازار ها، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان مواد اولیه، قیمت ها و … میباشد و این عوامل هستند که موفقیت های تجاری در محیط کسب و کار را تعیین میکنند.میتوان معایب ماتریس SWOT معایب ماتریس SWOT گفت این مدیریت استراتژیک است که به سازمانها این امکان را میدهد تا برای ساختن آینده خود هرگز انفعالی عمل نکنند و با به کار کارگیری خلاقیت و ابتکار فعالیت های خود را به سمتی سوق دهد که در برابر مسائل پیش رو به درستی و با یک برنامه ریزی درست عمل کند و بدین وسیله پیشرف کرده و آینده خود را روشن تر بسازد.

از اساسی ترین منافع مدیریت استراتژیک میتوان ایجاد تعهد و تفاهم متقابل بیشتر میان مدیران و کارکنان را نام برد.

تدوین برنامه استراتژیک در بخش های زیر انجام میشود:

 1. تعریف بیانیه
  ماموریت ها ، چشم انداز ها و ارزش ها
 2. پیدا کردن
  نقاط قوت وضعف سازمان ها ، یافتن المان هایی که سازمان را تهدید میکنند و شناسایی
  فرصت هایی که در اطراف سازمان قرار دارد.
 3. تحلیل محیطی: شناسایی فرصت ها و تهدید های مقابل سازمان

با کمک انواع تحلیل ها از جمله تحلیل بازار و صنعت،
تحلیل دوره عمر، تحلیل رقبا، تحلیل PESTEL، تحلیل نیرو
های رقابتی پورتر ، تعیین عوامل کلیدی موفقیت و …..

 • تحلیل داخلی: شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان
 • یافتن عامل
  های موفقیت در صنعت
 • استفاده از
  روش هایی مانند : طوفان فکری، دلفی،نظرات خبرگان و استفاده از روش های کمی مانند
  ماتریسIFE برای
  مشخص کردن نقاط ضعف و قوت سازمان
 • تعیین کردن
  استراتژی های سازمان با استفاده از روش های کیفی و کمی

تشکیل ماتریس SWOT
با به کارگیری خروجی های مراحل پیشین و تعیین نمودن استراتژی های سازمان

 • مشخص کردن
  اهداف سالیانه برای سوق دادن سازمان به سمت اهداف کلان و استراتژی های تعیین شده
 • مشخص نمودن اهداف سالیانه با در نظر گرفتن استراتژی
  انتخاب شده.
 • مشخص نمودن شاخص های لازم در جهت ارزیابی میزان دستیابی
  به اهداف مشخص شده.
 • ایجاد برنامه
  عملیاتی لازم جهت دستیابی به اهداف تعیین شده.
 • تعیین منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف از جمله
  منابع مالی، منابع انسانی، سخت افزاری و ….
 • مشخص نمودن برنامه ای دقیق و قابل ارزیابی برای رسیدن به
  اهداف مورد نظر.

گروه مهندسین مشاور نور مدیرفا با سابقه فعالیت طولانی در صنعت ایران از سال 87 و با سابقه نگاشتن برنامه استراتژیک برای بسیاری از سازمانهای تولیدی بازرگانی و خدماتی آماده ارائه خدمات مشاوره آموزش و تنظیم برنامه استراتژی در سازمان شما می باشد. همچنین در قدم بعدی می توانید جاری سازی استراتژی های سازمانی خود را نیز به مدیرفا بسپارید.

ماتریس bcg یا ماتریس بوستون چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ماتریس bcg

(ماتریس بوستون) یک ابزار برنامه ریزی کسب‌و‌کار است که برای به تصویر کشیدن پورتفوی برند کسب‌و‌کار در یک ربع و در امتداد محور سهم نسبی بازار (محور افقی) و سرعت رشد بازار (محور عمودی) استفاده می‌شود.

یک ابزار تجاری است که از سهم نسبی بازار و عوامل نرخ رشد صنعت برای ارزیابی پتانسیل برند تجاری و همچنین معایب ماتریس SWOT پیشنهاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

درک ابزار ماتریس BCG

ماتریس BCG چارچوبی است که توسط گروه مشاوره بوستون برای ارزیابی موقعیت استراتژیک برند تجاری و پتانسیل آن ایجاد شده است. سبد سرمایه گذاری کسب و کار را بر اساس جذابیت صنعت (نرخ رشد آن صنعت) و موقعیت رقابتی (سهم نسبی بازار) به چهار دسته طبقه بندی می‌کند. این دو بعد سودآوری احتمالی پرتفوی تجاری معایب ماتریس SWOT معایب ماتریس SWOT را از نظر وجه نقد مورد نیاز برای حمایت از آن واحد و وجه نقد تولید شده توسط آن را نشان می‌دهد. هدف کلی تجزیه و تحلیل و کمک به درک این است که کسب‌و‌کار باید در کدام برندها سرمایه گذاری کند و کدام یک باید واگذار شوند.

ماتریس bcg

سهم نسبی بازار : یکی از ابعاد مورد استفاده برای ارزیابی سبد سرمایه گذاری کسب و کار، سهم نسبی بازار است. سهم بازار بیشتر برای کسب‌و‌کارها منجر به بازده نقدی بالاتری می‌شود. این به این دلیل است که کسب‌و‌کاری که حجم بیشتری تولید می‌کند، از صرفه جویی بیشتر در مقیاس و همجنین از منحنی تجربه بالاتری برخوردار است که منجر به سودآوری بیشتر می‌شود. با این وجود، شایان ذکر است که برخی از کسب‌و‌کارها ممکن است مزایای مشابهی را با بازده تولید کمتر و سهم بازار کمتر تجربه کنند.

نرخ رشد بازار : نرخ رشد بالای بازار گاهی اوقات به معنای سودآوری بیشتر است، اما همچنین مقدار زیادی پول نقد لازم است که به عنوان سرمایه گذاری برای تحریک رشد بیشتر بازار استفاده شود. بنابراین، واحدهای تجاری که در صنایع با پتانسیل رشد سریع فعالیت می‌کنند، تنها زمانی ارزش سرمایه‌گذاری را دارند که انتظار رشد یا حفظ سهم بازار در آینده وجود داشته باشد.

چهار ربع وجود دارد که برندهای کسب‌و‌کار در آنها طبقه بندی می‌شوند:

سگ ها : سگ ها در مقایسه با رقبا سهم بازار پایینی دارند و در بازاری با رشد آرام فعالیت می‌کنند. به طور کلی، آنها ارزش سرمایه گذاری ندارند زیرا بازده نقدی کم یا منفی ایجاد می‌کنند. اماحقیقت همیشه این نیست. برخی از سگ ها ممکن است برای مدت طولانی سودآور باشند، ممکن است برای برندهای دیگر، هم افزایی ایجاد کنند یا به عنوان یک استراتژی تدافعی برای مقابله با حرکات رقبا عمل کنند. بنابراین، همیشه مهم است که تجزیه و تحلیل عمیق تری از هر نام تجاری انجام دهیم تا مطمئن شویم که ارزش سرمایه گذاری در آنها وجود دارد یا باید واگذار شوند.
انتخاب های استراتژیک: تعدیل، واگذاری، انحلال

گاوهای شیرده : گاوهای شیرده سودآورترین برندها هستند و باید برای تامین هرچه بیشتر پول نقد “دوشیده شوند”. پول نقدی معایب ماتریس SWOT که از “گاوها” به دست می‌آید باید در ستاره ها سرمایه گذاری شود تا از رشد بیشتر آنها حمایت شود. طبق ، کسب‌و‌کارها نباید برای القای رشد روی گاوهای شیرده سرمایه‌گذاری کنند، بلکه فقط باید از آنها حمایت کنند تا بتوانند سهم بازار فعلی خود را حفظ کنند. باز هم، این همیشه حقیقت نیست. گاوهای شیرده معمولاً کسب‌و‌کارهای بزرگ هستند که قادر به ابداع محصولات یا فرآیندهای جدید هستند که ممکن است به ستاره‌های جدیدی تبدیل شوند. اگر از گاوهای شیرده حمایت نمی‌شد، آنها قادر به چنین نوآوری هایی نبودند.
انتخاب های استراتژیک: توسعه محصول، تنوع، واگذاری، تعدیل

ستاره ها : ستاره ها در صنایع با پتانسیل رشد بالا فعالیت می‌کنند و سهم بازار بالایی را برای خود حفظ می‌کنند. ستاره ها هم مولد پول نقد و هم استفاده کننده پول نقد هستند. آنها واحدهای اولیه ای هستند که کسب‌و‌کار باید منابع خود را در آنها سرمایه گذاری کند، زیرا انتظار می‌رود ستاره ها به گاوهای شیرده تبدیل شوند و جریان های نقدی مثبت ایجاد کنند. با این حال، همه ستاره ها تبدیل به جریان نقدی نمی‌شوند. این امر به ویژه در صنایعی که به سرعت در حال تغییر هستند، صادق است، جایی که محصولات نوآورانه جدید به زودی می‌توانند با پیشرفت های فناوری جدید رقابت کنند.
انتخاب های استراتژیک: ادغام عمودی، ادغام افقی، نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصولاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.