دارایی جاری چیست؟


حسابداری وحسابرسی

اصطلاح اموال، ماشين آلات و تجهيزات، تمام داراييهاي مشهودي را دربرمي گيرد كه عمر مفيد آنها بيش از يك سال است و در عمليات شركت مورد استفاده قرار ميگيرند و به منظور فروش، تحصيل نشده است.

هدفهاي حسابرسان از رسيدگي به اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات تعيين موارد زير است:

1. كفايت سيستم كنترل داخلي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات.

2. اعتبار اموال. ماشين‌آلات و تجهيزات ثبت شده (وجود و مالكيت)

3. ثبت دفاتر بودن تمام اموال. ماشين‌آلات و تجهيزات (كامل بودن ).

4. صحبت محاسبات رياضي مدارك اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات و جداول پيشتوانه آنها و انطباق مدارك مزبور با حسابهاي دفتر كل (صحت محاسبات رياضي) .

5. درستي ارزشيابي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات.

6 . كفايت افشا و چگونگي ارائه اموال، ماشين­آلات و تجهيزات، شامل روشهاي استهلاك مربوط.

تمایزحسابرسي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات با حسابرسي داراييهاي جاري

1 - يكي آن كه، هر يك از اقلام اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات، داراي ارزش ريالي به نسبت بالايي است و تعداد معاملات مربوط به مانه اين دارايي در ترازنامه، به نسبت، اندك مي‌باشد.

2 – ديگري آن كه حسابهاي اين دارايي از سالي به سال بعد، به ندرت تغيير مي‌كند.

3 – تمايز ديگر بين حسابرسي داراييهاي ثابت و حسابرسي داراييهاي جاري، اهميت انقطاع زماني معاملات پايان سال است.

ساير تدابير عمده كنترلي

1. تهيه حساب معين جداگانه براي هر يك از اقلام اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات.
2. يك سيستم صدور مجوز كه هر گونه تحصيل ماشين‌آلات و تجهيزات، اعم از خريد و اجاره بلند مدت يا ساخت.

3. استقرار يك سيستم گزارشگري كه مستلزم افشا و تجزيه و تحليل بموقع انحرافات مخارج مصوب و مخارج واقعي باشد.

4– تدوين دستورالعمل كتبي درباره تمايز مخارج سرمايه اي و مخارج جاري.

5 – برقراري سيستم خريد ماشين آلات وت جهيزات كه تنها از طريق دايره خريد صورت گيرد و مستلزم رعايت روشهاي استاندارد دريافت، بازرسي و پرداخت نيز باشد.

6. شمارش عيني داراييها در فواصل زماني متناوب.

7 . استقرار سيستم بركناري داراييها.

حسابرسي نخستين و حسابرسي هاي بعدي

در حسابرسي نخستين صاحبكاري كه قبلاً توسط حسابرسان مستقل حسابرسي نشده است، تجزيه و تحليل كامل اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات، بهترين نحوه برخورد مي­باشد. حسابرسان با بررسي دقيق تمام اقلام بدهكار و بستانكار حساب اين داراييها از زمان تحصيل تاكنون مي توانند از اعمال شدن يكنواخت روشهاي مناسب حسابداري براي ثبت اضافات و بركناريهاي اين گونه داراييها و تأمين ذخيره استهلاك كافي براي آنها، اطمينان يابند.

برنامه حسابرسي اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات

1) شناختي از سيستم كنترل داخلي كسب كنيد.

حسابرسان براي مطالعه سيستم كنترل داخلي اموال، ماشين آلات و تجهيزات مي‌توانند از شرح نوشته، نمودگر سيستم يا پرسشنامه كنترلهاي داخلي استفاده كنند.

2) خطر كنترل را برآورد و آزمونهاي اضافي كنترلها را طراحي كنيد.

خطر كنترل مربوط به هر قلم صورتهاي مالي تنها زماني مي‌تواند كمتر از حداكثر برآورد شود كه آزمونهاي به عمل آمده نشان دهند كنترلهاي مربوط، طراحي شده است و به گونه اي مؤثر اعمال مي شود..

3) آزمونهاي اضافي كنترلها را اجرا كنيد.

هدف از آزمون كنترلهاي داخلي داراييهاي ثابت، تشخيص اعمال شدن يا نشدن كنترلهاي برقرار شده توسط صاحبكار بطور يكنواخت است؛

4. خطر كنترل را دوباره برآورد و آزمونهاي محتوا را طراحي كنيد.

ب آزمونهاي محتوا

5. صورت ريز تغييرات در اموال، ماشين آلات و تجهيزات متعلق به صاحبكار را دريافت و با دفاتر كل و معين مغايريت گيري كنيد.

6. اضافات طي سال اموال، ماشين آلات و تجهيزات را سندرسي كنيد.ميزان اين سندرسی رسی رابرآ ورد حسابرسان ازخطر كنترل مربوط به مخارج داراييهاي ثابت تعيين مي كند.درفرآیند سند رسی کاربرگی برای تجزیه وتحلیل حسابهای کنترل دارایی های ثابت در دفتر کل تهیه می سود که ردیابی اقلام ثبت شده در این حسابها را به دفتر روزنامه ومدارک اولیه مانند قراردادها، اسناد مالکیت،دستورهای خرید،صورتحسابها و مدارک پرداخت وجوه نقد ومجوزهای مدیریت نشان می دهد

7خریدهای عمده داراييهاي ثابت را از نزديك مشاهده و بازرسي كنيد،واز ثبت آنها در دفاتر یا کارت اموال اطمینان حا صل نمایید

8 هزينه هاي تعمير و نگهداري را تجزيه و تحليل كنيد.واز انعکاس هزینه های سرمایه ای در بهای تمام شده دارایی وهزینه های جاری در سرفصل هزینه ها وتعمیر نگهداری اطمینان حاصل نمایید

9 . وضعيت داراييهايي كه مورد استفاده روزمره نيست و دلايل آن را پي جويي كنيد.

1 . داراييهاي ثابتي كه بطور موقت مورد استفاده قرار نمي گيرد.

2. ارزش دارایی جاری چیست؟ داراييهاي ثابتي كه از رده خارج شده است يا به هر دليلي به نظر نمي رسد كه ديگر مورد استفاده عملي قرار گيرد.

3. در مورد داراييهايي كه به حال انتظار خدمت مي­باشد يا آنهايي كه فعلاً مورد نياز عملياتي نيست.

10. ذخيره استهلاك را آزمون کنید،یعنی استهلاک انباشته را از لحاظ صحت محاسبه استمرار رویه سنوات قبل مورد آزمون قرار دهید

11. بركناري طي سال داراييها را بازبيني كنيد.

هدف اصلي از اجراي اين روش، شناسايي مواردي است كه اين گونه داراييها بدون ثبت مناسب در اسناد و دفاتر حسابداري، جايگزين شده، فروش رفته، از رده خارج شده يا كنار گذارده شده است.

يكي از راه هاي پيشگيري از بركناري داراييهاي ثابت بدون آن كه ثبت شود، برقراري سياستي است كه طبق آن، هيچ يك از داراييهاي كارخانه نبايد كنار گذارده شد. مگر اجازه آن قبلاً و با استفاده از دستور كارهاي با شماره رديف گرفته باشد.

12. مالكيت قانوني اموال، ماشين آلات و تجهيزات را اثبات كنيد.

حسابرسان براي اثبات مالكيت صاحبكار بر داراييها به دنبال شواهدي چون سند مالكيت، بيمه نامه ها، برگه هاي تشخيص ماليات بر مستغلات و رسيد پرداختهاي به گروگيرندگان، مي باشند. به علاوه همين كه اجاره اي پرداخت نمي‌شود نيز نشانه مالكيت داراييهاست.

13. درآمد اجاره حاصل از اموال، ماشين آلات و تجهيزات صاحبكار را كه به ديگران اجاره داده شده است، بررسي كنيد.حسابرسان هنگام رسيدگي به درآمد اجاره زمين و ساختمان بهتر است كه نقشه محل مورد اجاره را تهيه يا دريافت و از محل نيز بازديد كنند.

نكته:چنانچه حسابرسي ضمني انجام شده باشد، حسابرسان بايد با بازديد از محل و مذاكره با مديريت صاحبكار، موضوع خالي ماندن فضاي قابل اجاره را در طول سال اثبات كنند.

14. مفاد قراردادهاي اجاره بلند مدت داراييهاي ثابت را، اعم از اجاره داده و اجاره شده، رسيدگي كنيد.

15 . روشهاي تحليلي را در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات اجرا كنيد.

یعنی همان کامل بودن وارزشیابی وتخصیص داراییهای ثابت مشهود می باشد

16 . چگونگي ارائه در صورتهاي مالي و كفايت افشاي مربوط به داراييهاي ثابت و درآمدها و هزنيه­هاي آنها را ارزيابي كنيد.

علاوه بر اين، ارائه مناسب و افشاي كافي معمولاً اصول زير را منعكس مي‌كند؛

الف – مباني ارزشيابي داراييها بايد به صراحت ذكر شود.

ب - داراييهاي گروگذارده شده براي دريافت وامها بايد به روشني مشخص شود.

پ – داراييهايي كه مورد استفاده نيست بايد جداگانه در ترازنامه ارائه شود.

استهلاك

ديدگاه كلي حسابرسان نسبت به استهلاك بازبيني و اثبات استهلاك توسط حسابرسان تحت تأثير دو عامل است كه در مورد اغلب هزينه هاي ديگر كاربرد ندارد.

1. يكي، بايد پذيرفت كه هزينه استهلاك، برآوردي است.2 دومين ويژگي غير عادي هزينه استهلاك آن است كه بر خلاف ساير هزينه.متداولترين روشهاي شتابدار محاسبه استهلاك، روشهاي درصدي از مانده نزولي و مجموع سنوات است.

هدفهاي حسابرسان از حسابرسي و استهلاك

الف ) پذيرفته شده بودن روشهاي مورد استفاده.

ب) يكنواختي كاربرد روشهاي مزبور

پ ) درستي و دقت محاسبات لازم تحت هر روش را تعيين نمايند.

برنامه حسابرسي هزينه استهلاك و استهلاك انباشته.

1 . بررسي سياست، استهلاك مديريت شركت

.2دریافت یا تهیه تجزیه وتحلیل استهلاک انباشته هر گروه داراییها از صاحبکار

3. اثبات ذخيره استهلاك

4. كاهش استهلاك انباشته بابت داراييهاي كنار گذاره شده را بازبيني و اثبات كنيد.

5 . بررسيهاي تحليلي را در مورد استهلاك اجرا كنيد.

آزمون ذخيره استهلاك

آزمون كلي ذخيره استهلاك سال مستلزم اجراي موارد زير توسط حسابرسان است:

1 . فهرست مانده حسابهاي مختلف داراييها را در ابتداي دوره تهيه كنيد.

2 . داراييهاي كاملاً مستهلك شده را از ليست كسر كنيد؛

3 . نصب داراييهاي اضافه شده در طول سال را به ليست اضافه كنيد.

4. نصف داراييهاي كنار گذاره شده طي سال، بجز داراييهاي كاملاً مستهل شده، را از ليست كسر كنيد.

بازبيني و اثبات منابع طبيعي

تهي شدن (استهلاك) جنگل معمولاً بر اساس مقادير عيني كه از طريق ديد زدن بدست مي آيد، تعيين مي شود (ديد زدن يعني بازديد قطعه اي از جنگل به منظور برآورد چوب كل جنگل). تعيين مقادير عيني كانها و ذخاير نفت و گاز به منظور مبناي تهي شدن، بمراتب دشوارتر است. در اين گونه موارد، حسابرسان براي تعيين منطقي بودن كلي نرخهاي تهي شدن چنين منابعي معمولاً به نظرات كارشناساني چون مهندسان معدن و زمين شناسان اتكا مي‌كنند.

مالكيت و بهاي تمام شده معادن را حسابرسان با رسيدگي به اسناد مالكيت، قراردادهاي اجاره، قبوض مالياتي، اسناد، مدارك پرداخت و ساير مدارك به همان طريقي اثبات مي كنند كه اموال، ماشين­آلات و تجهيزات يك شركت توليدي يا بازرگاني را اثبات مي نمايند.

بازبيني و اثبات داراييهاي نامشهود

رسيدگيهاي حسابرسان مي تواند با تجزيه و تحليل حسابهاي اين گونه داراييها شروع شود. اقلام بدهكار اين حسابها بايد به شواهد و مدارك پرداخت مربوط و به شواهد كتبي مربوط به حقوق مالكانه و مزاياي تحصيل شده، رديابي شود. اقلام بستانكار اين حسابها بايد با برنامه شركت براي استهلاك آنها مطابقت داده شود يا بايد به مجوزهاي لازم براي حذف آنها از حسابها رديابي گردد.

داراييهاي نامشهود بطور معمول به روش خط مستقيم و در طول عمر مفيد برآوردي آن كه نبايد بيش از 40 سال باشد، مستهلك مي‌شود.(FASB)

استهلاك براي حق اختراع طبق بند 2 پيوست استاندارد حسابداري شماره 17 20 سال

استهلاك براي نام‌ها و علائم تجاري استاندارد حسابداري شماره 17، 10 سال

استهلاك براي حق امتياز و فرانشيز استاندارد طي مدت اعتبار مستهلك مي شوند.

استهلاك براي مخارج نرم افزارهاي كامپيوتري 5 سال.

رسيدگي پيش از تاريخ ترازنامه به اموال، ماشين آلات و تجهيزات

معمولا به دلیل کم گردش بودن داراییهای ثابت در طول دوره های مالی بیشتر رسیدگیهای مربوط به دارایهای ثابت می تواند پیش از تاریخ ترازنامه انجام گیرد

نتيجه:

کيفيت حساب دارايي هاي ثابت محافظه كاري و بي طرفي در حساب دارايي هاي ثابت شركت مي تواند بر سود گزارش شده تأثيرداشته باشد. براي نمونه در نظر گرفتن عمر مفيد بالا براي داراييهاي ثابت مي تواند سود خالص را افزايش دهد بدون اينكه سودآوري و اقعي شركت دارایی جاری چیست؟ بهبود يافته باشد

بررسي كيفيت حساب دارايي ثابت، مهمترين زمينه هايي كه بايد مورد بررسي قرار گيرند عبارتند از:

1 . كفايت هزينه هاي استهلاك

2 . تغيير در روشهاي استهلاك

3 . شواهدي از دارايي هاي معيوب

4. عمر مفيد دارايي هاي ثابت شكرت.

5 . ظرفيت مورد استفاده (ماهنامه حسابداري تيرماه 1386)

نقش اطمينان بخشي حسابرسان در مقابل افراد تصميم گيرنده.

به دليل افزايش تقاضا براي خدمات اطمينان بخشي انجمين حسابداران رسمي آمريكا (AICPA)، كميته ويژه خدمات اطمينان بخشي را به وجود آورد اين كميته بر اساس نام رئيس اوليه آن «رابرت اليوت» كميته اليوت ناميده مي‌شود وظيفه اين كميته تحقيق و توسعه فرصتهاي جديد اطمينان بخشي براي جامعه حسابداران رسمي است تا از آن به افرادي كمك شود كه نيازمند اطلاعات مربوط و اتكا پذير براي تصميم­گيري خود هستند نمودار زير ارتباط خدمات اطمينان بخشي ، شهادت دهي و حسابرسي را نشان ميدهد.

جدول 1 - ارتباط بين خدمات حسابرسي، شهادت دهي و اطمينان بخشي را نشان ميدهد

دارایی در حسابداری چیست

در این مقاله به بررسی دارایی در حسابداری ، ثبت انواع دارایی در حسابداری ، بررسی انواع دارایی ها می پردازیم، پس در ادامه با ما همراه باشید.

و در صورت داشتن هر گونه سوالی با همکاران ما در آموزشگاه حسابداری آریا تهران تماس بگیرید.

 • تعداد نظرات: 0
 • دسته بندی ها: مقالات حسابداری
 • زمان مطالعه: 7 دقیقه

نکته: در صورتی که نیازمند قرار گرفتن آموزش خاص و یا مطبی به صورت رایگان در حوزه های حسابداری و کامپیوتر هستید آن را در قسمت نظرات همین صفحه وارد کنید.

دارایی در حسابداری چیست، منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد ، شرکت ها یا دولت‌ها ، مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند.

و انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آنها ایجاد کند دارایی گفته می‌شود.

دارایی یکی از اقلام ترازنامه را تشکیل می‌دهد.

پیشنهاد ویژه : آموزشگاه آریا تهران به عنوان بهترین آموزشگاه حسابداری در تهران تحت نظر اساتید مجرب حسابداری آماده خدمت رسانی دارایی جاری چیست؟ با شما است.

انواع دارایی در حسابداری

در حسابداری دارایی های زیادی وجود دارد که هرکدام از آنها دارای خصوصیات و ویژگیهای مخصوصی هستند و هرکدام کاربردهای خاص خود را دارند.

در واقع میشه گفت که دارایی یک نوع منبع است که دارای ارزش اقتصادی می باشد و در اختیار فرد سازمان و یا نهادها قرار دارد.

انواع دارایی ها :

 • دارایی جاری
 • دارایی ثابت
 • دارایی فیزیکی
 • دارایی انتزاعی
 • دارایی عملیاتی
 • دارایی غیرعملیاتی

انواع دارایی در حسابداری

پیشنهاد ویژه : برای شرکت در دوره حسابداری ویژه بازار کار با قیمت مناسب و مقرون به صرفه حتما از خدمات آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته مجتمع فنی آریا تهران استفاده کنید.

ویژگیهای دارایی‌ها در حسابداری

هر دارایی سه ویژگی دارد ، که شامل موارد زیر است :

منابع : منابعی هستند که می‌توانند برای رسیدن به منافع اقتصادی از آنها استفاده می شود.

مالکیت : مالکیتی را نشان می‌دهد که می‌تواند در نهایت به وجه نقد و یا معادل آن تبدیل شود .

ارزش اقتصادی : دارای ارزش اقتصادی ازت می توانند معاوضه یا فروخته شوند .

در کل دارایی ها از سه دیدگاه مختلف دسته بندی می شوند که عبارتند از :

وجود فیزیکی : بر مبنای موجود بودن فیزیک دارایی

قابلیت تبدیل : بر اساس میزان ساده بودن تبدیل آن به پول نقد

کاربرد : بر اساس استفاده عملیاتی از دارایی در سازمان

تقسیم بندی انواع دارایی

پیشنهاد ویژه : برای اطلاع دقیق از زمان و مکان امتحان فنی حرفه ای حسابداری با همکاران ما در آموزشگاه حسابداری آریا تهران تماس بگیرید.

ویژگیهای دارایی‌ها در حسابداری

تقسیم بندی انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت همگرایی

یکی از روش های طبقه بندی دارایی‌ها ، دارا بودن قابلیت نقد شوندگی می باشد .

بر همین اساس تمام دارایی ها به دارایی های جاری و دارایی های ثابت طبقه بندی می شوند .

دارایی های جاری

تعریف دارایی جاری

دارایی های جاری به دارایی‌هایی گفته می‌شود که به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد هستند ، مانند ؛

 • سهام موجودی
 • اوراق بهادار در بازار
 • سرمایه گذاری های کوتاه مدت
 • سپرده های ثابت
 • درآمدهای حساب شده
 • مانده های بانکی
 • بدهی بدهکاران
 • قبض های دریافتی
 • هزینه های پیش پرداخت شده

این دارایی ها نسبت به دارایی‌های ثابت طول عمر کوتاه تری دارند و به عنوان دارایی های نقدی از آنها یاد می‌شود.

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله حساب تفصیلی چیست را مطالعه نمایید.

دارایی های ثابت

این دارایی ها از نظر اینکه ماهیت ثابتی دارند قابلیت تبدیل به وجه نقد را ندارند و برای فروش دارایی‌های ثابت نیاز به طی شدن روال عادی و گذشت زمان طولانی مدت دارند ، مثل ؛

 • زمین
 • ساختمان
 • ماشین آلات
 • کارخانه
 • تجهیزات موجود

از دارایی های ثابت به عنوان هایی مانند دارایی غیر جاری ، دارایی بلند و دارایی سخت یاد می شود.

همچنین باید توجه داشته باشید که ارزش دارایی ثابت با گذشت زمان کم شده و دچار استهلاک می شوند

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله حساب معین چیست را مطالعه نمایید.

تقسیم بندی انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

طبقه بندی دیگر دارایی ها بر اساس غافلگیر شدن آنها می باشد بر اساس این دسته بندی دارایی ها به دو دسته دارایی مشروط و دارایی نامشهود تقسیم می شوند.

دارایی مشهود یا دارایی ملموس

دارای مشهود دارایی‌های می‌گویند که دارای موجودیت عینی می باشد و در عملیات واحد تجاری به طور موثر از آن ها استفاده می شود.

این نوع از دارایی تحت عنوان های زیر در ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند :

 • دارایی های مشهود بلندمدت
 • دارایی های سرمایه ای
 • دارایی های ثابت و یا اموال
 • ماشین آلات و تجهیزات

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله ثبت حقوق و دستمزد در حسابداری را مطالعه نمایید.

این گروه از دارایی ها به دسته های زیر تقسیم می شوند :

دارایی های استهلاک پذیر

به دارایی‌هایی که دارای عمر اقتصادی معین و محدود می باشند دارایی های استهلاک پذیر می گویند که در عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند.

دارایی های استهلاک ناپذیر

داراییهای استهلاک ناپذیر به دارایی‌های با عمر نامحدود گفته می‌شود که در اثر استفاده تحلیل نمی‌روند مثل زمین.

دارایی های نقصان پذیر

دارای هایی هستند که بر اثر استخراج خالی می‌شوند به موجودی کالا تبدیل می شوند

مثل :جنگل ها ، معادن و ذخایر طبیعی که در ترازنامه در گروهی جدا به عنوان معادن و ذخایر طبقه‌بندی می‌شوند.

عمر طولانی منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات ، ویژگی های مهم دارایی‌های ثابت مشهود هستند.

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله حسابهای انتظامی چیست را مطالعه نمایید.

دارایی نامشهود یا دارایی نا ملموس

دارایی های نامشهود به دارایی‌های می گویند که از نظر فیزیکی قابل مشاهده نیستند.

برخی از نمونه‌های دارایی های نامشهود عبارتند از :

 • سرقفلی
 • موافقت نامه های حق رای
 • حق ثبت اختراع
 • حق چاپ
 • برند ها یا علائم تجاری

این موارد به عنوان دارایی های ثابت در نظر گرفته می‌شود.

زیرا صاحبان مشاغل سودهای شرکت را به کمک دارایی های نامشهود به دست می‌آورند .

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله حسابداری اموال چیست را مطالعه نمایید.

تقسیم بندی انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع استفاده از دارایی

بر اساس این نوع از طبقه‌بندی دارایی‌ها به دسته های عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شوند که مبتنی بر استفاده از دارایی‌ها به منظور انجام عملیات تجاری می باشد .

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله حسابداری هزینه چیست را مطالعه نمایید.

داراهایی عملی ( عملیاتی )

داراهایی که عمدتاً برای مشاغل روزانه مورد استفاده قرار می گیرند

معمولاً در دسته های عملیاتی قرار می‌گیرد و سایر دارایی هایی که در بهره‌برداری از آنها استفاده نمی شود به عنوان دارایی های غیر عملیاتی شناخته می شوند .

دارایی های عملیاتی شامل :

 • پول نقد
 • مانده حساب بانکی
 • موجودی
 • کارخانه
 • تجهیزات

پیشنهاد ویژه : جهت کسب اطلاعات بیشتر مقاله آموزش ثبت حسابداری را مطالعه نمایید.

دارایی های غیر عملی ( غیر عملیاتی )

تمامی دارایی هایی که فاقد فعالیت‌های تجاری روزانه هستند را دارایی های غیر عملیاتی می گویند

که به منظور ایجاد مشاغل و نیازهای آینده ضروری هستند و به عنوان دارایی غیر عملی نیز شناخته می شوند .

بنابراین دارایی های غیرعملیاتی می‌تواند شامل املاک و مستغلات خریداری شده باشد که به منظور استفاده از ارزش آنها برای پول اضافی در تجارت باشد و در عملیات تجاری از آنها استفاده نمی شود .

تشخیص داراییها و دارایی‌های خالص

معنی کل دارایی ها در معادله حسابداری تحت عنوان کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام و انعکاس می شود.

در حقیقت دارایی خالص ، اصطلاحی برای بیان تفاوت بین کل دارایی و بدهی های یک سازمان است .

در نتیجه می شود گفت که دارایی‌های خالص و حقوق صاحبان سهام تقریباً یکسان هستند

یعنی هر دو نشان دهنده تفاوت بین کل دارایی ها و کل بدهی ها هستند .

کل دارایی = کل بدهی + حقوق صاحبان سهم

دارایی خالص = کل دارایی – کل بدهی

دارایی در ترازنامه مالی شامل چه مواردی می شود

یکی از مهم ترین معیار های سنجش وضعیت مالی و سود دهی شرکت ها ، ارزیابی صورت های مالی آن هاست که بررسی آن منعکس کننده اطلاعات مالی و شرایط دارایی و بدهی های یک شرکت خواهد بود .

تعریف دارایی جاری

دارایی جاری یک بخش از حساب های ترازنامه که ارزش همه دارایی ها را که می تواند یک سال به صورت معقول به پول نقد تبدیل شود نشان می دهد.

انواع دارایی جاری شامل پول نقد و مشابه آن است.

حساب های دریافتی ، فهرست موجودی ، اوراق بهادار قابل خرید و فروش در بازار ، هزینه هایی از پیش پرداخت شده و سایر دارایی‌های نقد شونده ای که می‌توان آنها را هر لحظه به پول نقد تبدیل کرد دارایی جاری نام دارد .

دارایی در علم حسابداری

دارایی کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند.

دارایی های یک واحد ممکن است پدیده های عینی و مشهود باشند .

مثل زمین ، ساختمان ، موجودی نقدی و موجودی کالا یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص .

حقوق حسابداری در ایران و جهان

حقوق حسابداری در ایران و جهان

حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۱

حق بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۱

اظهارنامه مالیاتی چیست

اظهارنامه مالیاتی چیست

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی

آموزش اظهارنامه مالیاتی

آموزش اظهارنامه مالیاتی

آموزش خزانه داری

آموزش خزانه داری

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

آموزشگاه آریا با عنوان “آریا کویت” در سال ۱۳۸۶ در کشور کویت شروع به کارکرد. این آموزشگاه هدف خود را خدمت‌رسانی به ایرانیان مقیم خارج از کشور قرارداد، تا با آموزش‌های حرفه‌ای و باکیفیت و همچنین اعطای مدرک رسمی دیپلم و گواهی‌نامه بین‌المللی مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، گامی مؤثر در تسهیل امور این عزیزان برداشته باشد.

اینک آموزشگاه آریا با ۱۰ سال تجربه‌آموزشی در خدمات‌رسانی به ایرانیان مقیم کشور کویت و اعطای صدها مدرک دیپلم و گواهی‌نامه مهارت بین‌المللی از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تصمیم گرفته تا با ایجاد شعب مختلف در ایران و کشورهای همسایه دایره خدمات‌رسانی خود را افزایش داده تا با این کار مقدمات گسترش دایره آموزشی خود را فراهم کند.

مجتمع فنی آریا تهران – مرکز آموزش نرم افزار های کامپیوتری – حسابداری – ICDL – برنامه نویسی – سخت افزار و …

آدرس: تهران، خیابان توحید، به سمت میدان توحید، نبش بن بست شهید حاج رضایی، پلاک ۷۵، واحد ۲ – ۱۴۱۹۷۱۴۳۴۴ ایمیل: [email protected] ✆ تلفن :۰۲۱۶۶۹۱۹۶۳۴ الی ۶ فکس : ۰۲۱۶۶۹۱۹۶۳۲

دارایی چیست

تصاویر دارایی چیست

در این مقاله میخواهیم با مفهوم دارایی بپردازیم و دقیقاً بررسی کنیم که دارایی چیست و به چه مواردی دارایی می گویند.

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده که دارایی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم.

در کتاب پدر پولدار و در بی پول نوشته رابرت کیوساکی به مفهوم دارایی اشاره شده و به گفته ایشان هر فردی مفهوم دارایی و بدهی را خوب درک کند می‌تواند ثروتمند شود.

با توجه به این توضیحات دانستن مفهوم دارایی بسیار ضروری است، بنابراین در این مقاله مفهوم دارایی به صورت کامل تحلیل می‌شود.

مفهوم دارایی از دو دیدگاه بررسی می‌شود:

دیدگاه حسابداری

دیدگاه هوش مالی

مفهوم دارایی از دیدگاه حسابداری

طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری دارایی جاری چیست؟ دارایی به شرح زیر تعریف می‌شود:

اموال، مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری که درنتیجه معاملات، عملیات مالی، یا سایر رویدادها درگذشته به‌صورت مشروع به مالکیت واحد تجاری درآمده است و قابل‌اندازه‌گیری به پول و دارای منافع آتی برای واحد تجاری است، دارایی نامیده می‌شود؛ مانند موجودی نقد و بانک، مطالبات واحد تجاری از دیگران، موجودی کالا، اوراق بهادار، زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، اثاثیه اداری و ماشین‌آلات.

برای این‌که دارایی را تشخیص دهید باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

 • در اثر یک رویداد مالی درگذشته به مالکیت و تحت کنترل شرکت درآمده باشد.
 • بهای تمام‌شده آن به نحو اتکاپذیر و مناسب، قابل‌اندازه‌گیری به وجه نقد باشد.
 • دارای منافع آتی برای واحد تجاری باشد.
 • از راه قانونی و مشروع به مالکیت واحد تجاری درآمده باشد.

با توجه به فرض تداوم فعالیت دارایی‌ها به دودسته طبقه‌بندی می‌شود:

الف- دارایی جاری

ب- دارایی غیر جاری

در فرض تداوم فعالیت واحد تجاری برای سال‌های طولانی فعالیت خود را ادامه می‌دهد و با توجه به هدف از تحصیل دارایی‌ها به دودسته دارایی جاری و غیر جاری طبقه‌بندی می‌شود.

دارایی‌های جاری

به دارایی‌هایی گفته می‌شود که در یک چرخه حسابداری یا کمتر از یک سال مالی به وجه نقد یا دارایی‌های دیگر تبدیل‌شده، برای تسویه بدهی‌ها استفاده شود و یا مصرف شود؛ مانند موجودی نقد و بانک، حساب‌های و دریافتنی (مطالبات از مشتریان)، پیش‌پرداخت هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و ملزومات مصرفی.

شکل زیر به‌خوبی دارایی‌های جاری را نشان می‌دهد.

تقویم نمایش داده‌شده در شکل نشان‌دهنده تغییرات دارایی‌ها در کمتر از یک سال مالی است و مابقی دارایی‌ها به‌خوبی در تصویر مشخص هستند.

تصویر دارایی چیست

موجودی نقد و بانک: جاری‌ترین دارایی وجوه نقد است. هر زمان که نیاز باشد به دارایی دیگر تبدیل‌شده و یا برای تسویه بدهی‌ها استفاده می‌شود.

حساب‌های دریافتنی: انتظار می‌رود در یک مدت‌زمان کوتاه یعنی کمتر از یک سال مالی مطالبات شرکت دریافت شود.

پیش‌پرداخت هزینه‌ها: باگذشت زمان پیش‌پرداخت هزینه‌ها تبدیل به هزینه شده و منقضی یا مصرف می‌شود.

موجودی کالا: انتظار می‌رود در کمترین زمان ممکن به فروش برسد.

با توجه به تعریف دارایی جاری هر یک از موارد بالا کمتر از یک سال مالی تبدیل به وجه نقد می‌شوند، مصرف می‌شوند، تبدیل به دارایی دیگر می‌شود و یا برای تسویه بدهی‌ها استفاده می‌شوند.

دارایی‌های غیر جاری

به دارایی‌هایی گفته دارایی جاری چیست؟ دارایی جاری چیست؟ می‌شود که هدف از تحصیل آن‌ها نگهداری و استفاده از این دارایی‌ها برای سال‌های متوالی (بیش از یک سال مالی) و در راستای اهداف واحد تجاری است؛ مانند زمین، ساختمان، اثاثیه و…

این دارایی به‌قصد خریدوفروش تحصیل نمی‌شود، شاید بعد از چند سال استفاده به فروش برسد و دارایی دیگری جایگزین شود؛ اما در ابتدا باهدف استفاده از دارایی در راستای اهداف شرکت خریداری می‌شود.

برای مثال ساختمانی که خریداری می‌شود جهت انجام کار توسط کارمندان و یا کارگران است. هدف خریدوفروش ساختمان نیست.

و یا خودروی خریداری‌شده برای انجام کارهای شرکت خریداری می‌شود.

اگر دارایی‌ها قابل‌رؤیت با چشم باشد به آن دارایی ثابت مشهود گفته می‌شود؛ مانند زمین، ساختمان، اثاثیه، تجهیزات و …

اگر دارایی‌ها قابل‌رؤیت با چشم نباشد به آن دارایی ثابت نامشهود گفته می‌شود؛ مانند سرقفلی، حق اختراع، حق امتیاز و …

شکل زیر را دارایی ثابت مشهود را نشان می‌دهد:

تصویر انواع دارایی چیست

شکل زیر را دارایی ثابت نامشهود را نشان می‌دهد:

تصویر شرح انواع دارایی چیست

از دیدگاه هوش مالی دارایی چیست؟

همانطورکه در ابتدا مقاله اشاره شد، در کتاب پدر پولدار و در بی پول نوشته رابرت کیوساکی به مفهوم دارایی اشاره شده و به گفته ایشان هر فردی مفهوم دارایی و بدهی را خوب درک کند می‌تواند ثروتمند شود.

از دیدگاه هوش مالی به کلیه اموال و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری یا هر فرد دارایی گفته نمی‌شود، زمانی دارایی لحاظ می‌شود که خود فرد از آن استفاده نکند و از آن اموال و منابع اقتصادی مختلف پول به وجود آید.

برای اینکه بهتر منظور دارایی از دیدگاه هوش مالی را متوجه شوید به مثال زیر توجه فرمایید:

اگر شما یک منزل مسکونی دارید و خود شما ساکن آن هستید، آن منزل حکم دارایی برای شما ندارد، زیرا شما از آن استفاده می‌کنید و برای شما هزینه هم دارد.

حالا اگر شما یک منزل مسکونی دارید و آن را اجاره داده‌اید، این منزل حکم دارایی برای شما دارد زیرا برای شما تولید پول و درآمد می‌کند.

تعریف دارایی از دیدگاه هوش مالی

هر چیزی که بدون نیاز به فعالیتی خاص از سمت مالک آن برای وی ایجاد درآمد کند دارایی است.

یعنی حتی صاحب آن در خواب به سر می‌برد ولی برای ایشان درامد ایجاد می‌شود دارایی است.

در این خصوص دوره‌های زیادی در کشور برگزار می‌شود تا مفهوم دارایی و بدهی برای افراد قابل لمس شود.

تیم آموزشی یک باور نیز دوره‌ای با عنوان خانواده پولساز طراحی و برگزار کرده است که به خانواده‌ها کمک می‌کند تا به درآمد واقعی برسند و با مفاهیم اصلی دارایی و بدهی آشنا شوند.

امیدوارم با خواندن مقاله دارایی چیست با مفهوم دارایی به خوبی آشنا شده باشید.

انواع دارایی در حسابداری

انواع دارایی

در حسابداری، دارایی های زیادی وجود دارند که هر کدام از آنها دارای خصوصیت و ویژگی های مخصوصی می باشد و بنا به کاربرد آن مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع می توان اظهار داشت که دارایی یک نوع منبع است که دارای ارزش اقتصادی می باشد و در اختیار فرد، سازمان و یا نهاد ها قرار دارد.

انواع دارایی در حسابداری:

به منبعی می گویند که توسط شرکت کنترل می شود و نتیجه دارایی جاری چیست؟ رویداد های مالی قبل است که انتظار می رود مزایای اقتصادی شرکت را به جریان بیندازد.

انواع دارایی ها:

 • دارایی جاری
 • دارایی ثابت
 • دارایی فیزیکی
 • دارایی انتزاعی (نا مشهود)
 • دارایی عملیاتی
 • دارایی غیر عملیاتی

ویژگی های دارایی ها:

هر دارایی، دارای سه ویژگی است که شامل موارد زیر می شود:

 • منابع: منابعی هستند که می توانند برای رسیدن به منافع اقتصادی از آنها استفاده شود.
 • مالکیت: مالکیتی را نشان می دهد که می تواند در نهایت به وجه نقد و یا معادل آن تبدیل گردد.
 • ارزش اقتصادی: دارای ارزش اقتصادی هستند و می توانند معاوضه یا فروخته شوند.

به طور کلی، دارایی ها از سه دیدگاه مختلف دسته بندی می شوند که عبارتند از:

 • وجود فیزیکی: بر مبنای موجود بودن فیزیکی دارایی
 • قابلیت تبدیل: بر اساس میزان ساده بودن تبدیل آن به پول نقد
 • کاربرد: بر اساس استفاده عملیاتی از دارایی در سازمان

تقسیم بندی انواع دارایی:

دارایی ها به انواع زیر تقسیم می شوند.

تقسیم بندی انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت همگرایی:

یکی از روش های طبقه بندی دارایی ها، دارا بودن قابلیت نقدشوندگی می باشد. بر این اساس تمامی دارایی ها به دارایی های جاری و دارایی های ثابت طبقه بندی می شوند.

دارایی های جاری:

دارایی های جاری به دارایی هایی گفته می شود که به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد هستند، مانند:

 • سهام موجودی در بازار های کوتاه مدت
 • سپرده های ثابت
 • درآمد های حساب شده
 • مانده های بانکی
 • بدهی بدهکاران
 • قبض های دریافتی
 • هزینه های پیش پرداخت شده

این نوع دارایی ها نسبت به دارایی های ثابت طول عمر کوتاه تری دارند و به عنوان دارایی های نقدی نیز از آنها یاد می شود.

دارایی های ثابت:

این نوع از دارایی ها، از نظر این که ماهیت ثابتی دارند قابلیت تبدیل به وجه نقد را ندارند و برای فروش دارایی های ثابت نیاز به طی شدن روال عادی و گذشت زمان طولانی مدت دارد مانند:

 • زمین
 • ساختمان
 • ماشین آلات
 • کارخانه
 • تجهیزات موجود

از دارایی های ثابت با عنوان هایی مانند دارایی غیر جاری، دارایی بلند و دارایی های سخت نیز یاد می شود همچنین باید بدانید که ارزش دارایی های ثابت با گذشت زمان کاهش یافته و دچار استهلاک می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله صکوک را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع دارایی در حسابداری

انواع دارایی در حسابداری

تقسیم بندی انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی:

طبقه بندی دیگر دارایی ها بر اساس قابلیت دیده شدن آنها می باشد. طبق این دسته بندی، دارایی ها به دو دسته دارایی مشهود (ملموس) و دارایی نامشهود تقسیم می شوند.

دارایی های مشهود (ملموس):

دارایی های مشهود، به دارایی هایی می گویند که دارای موجودیت عینی می باشند و در عملیات واحد تجاری به طور موثر از آنها استفاده می شود.

این نوع از دارایی، تحت عنوان های زیر در ترازنامه طبقه بندی می گردد:

 • دارایی های مشهود بلند مدت
 • دارایی های سرمایه ای
 • دارایی های ثابت و یا اموال
 • ماشین آلات و تجهیزات

این گروه از دارایی ها به دسته های زیر تقسیم می شوند:

دارایی های استهلاک پذیر:

به دارایی هایی که دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند دارایی های استهلاک پذیر می گویند که طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند.

دارایی های استهلاک ناپذیر:

دارایی های استهلاک ناپذیر به دارایی های با عمر نا محدودی گفته می شود که در اثر استفاده تحلیل نمی روند مثل زمین.

دارایی های نقصان پذیر:

دارایی هایی هستند که بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند. از جمله: جنگل ها، معادن و ذخایر طبیعی است که در ترازنامه در گروهی جدا به عنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند.

نکته: عمر طولانی، منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم دارایی های ثابت مشهود می باشد.

دارایی های نامشهود:

دارایی های نامشهود به دارایی هایی می گویند که از نظر فیزیکی قابل مشاهده نیستند. برخی از نمونه های دارایی های نامشهود عبارتند از:

این موارد به عنوان دارایی های ثابت نیز در نظر گرفته می شوند زیرا صاحبان مشاغل سود های شرکت را به کمک دارایی های نا مشهود به دست می آورند.

تقسیم بندی انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع استفاده از دارایی:

بر اساس این نوع از طبقه بندی، دارایی ها به دسته های عملیاتی و غیر عملیاتی تقسیم می گردند که مبتنی بر استفاده از دارایی ها به منظور انجام عملیات تجاری است.

دارایی های عملیاتی:

دارایی هایی که عمدتا برای مشاغل روزانه مورد استفاده قرار می گیرند معمولا در دسته دارایی های عملیاتی قرار می گیرند و سایر دارایی هایی که در بهره برداری از آنها استفاده نمی شود به عنوان دارایی های غیر عملیاتی شناخته می شوند.

دارایی های عملیاتی شامل:

 • پول نقد
 • مانده های حساب بانکی
 • موجودی
 • کارخانه
 • تجهیزات

دارایی های غیر عملی (عملیاتی):

تمامی دارایی هایی که فاقد فعالیت های تجاری روزانه هستد را دارایی های غیر عملیاتی می گویند که به منظور ایجاد مشاغل و نیاز های دارایی جاری چیست؟ آینده ضروری هستند و به عنوان دارایی غیر عملی نیز شناخته می شود.

بنابراین دارایی غیر عملیاتی می تواند شامل برخی از املاک و مستغلات خریداری شده باشد که به منظور استفاده از ارزش آنها و یا پول اضافی در تجارت باشد و در عملیات تجاری از آنها استفاده نمی شود.

تشخیص دارایی ها و دارایی های خالص:

معنی کل دارایی ها در معادله حسابداری تحت عنوان کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام منعکس می شود. در حقیقت دارایی خالص اصطلاحی برای بیان تفاوت بین کل دارایی و بدهی های یک سازمان است.

در نتیجه می توان گفت که دارایی های خالص و حقوق صاحبان سهام تقریبا یکسان هستند یعنی هر دو نشان دهنده تفاوت بین کل دارایی ها و کل بدهی ها هستند.

کل دارایی = کل بدهی + حقوق صاحبان سهام

دارایی خالص = کل دارایی – کل بدهی

پرسش و پاسخ متداول در مورد انواع دارایی در حسابداری:

دارایی در حسابداری چه چیزی می باشد؟

دارای در حسابداری در واقع، یک منبعی است که دارای ارزش می باشد و در اختیار فرد، سازمان و یا نهاد خاصی قرار می گیرد.

انواع دارایی در حسابداری چه چیزهایی می باشد؟

انواع دارایی در حسابداری شامل: دارایی جاری، دارایی ثایت، دارایی فیزیکی، دارایی انتزاعی و نامشهود، دارایی عملیاتی و دارایی غیر عملیاتی می باشد.

آیا دارایی ها در حسابداری دارای ویژگی خاصی می باشند؟

بله دارایی ها در حسابداری شامل ویژگی های خاصی می باشند و به این شرح است، منابع: برای رسیدن به منافع اقتصادی از منابع استفاده می کنیم. مالکیت: مالکیتی است که می دارایی جاری چیست؟ توان آن را به وجه نقد و یا معادل آن تبدیل کرد. ارزش اقتصادی: این دارایی دارای ارزش اقتصادی همراه با فروش و یا معاوضه می باشد.

قابلیت دارایی ها در حسابداری چیست؟

قابلیت دارایی ها بر این اساس است که می توان آن ها را بر اساس فیزیکی بودن آن، راحتی تبدیل به پول آن و استفاده عملیاتی از آن می باشد.

دارایی های جاری و ثابت چیست؟

دارایی ها بر اساس قابلیت نقد شدن به دارای های جاری و دارایی های ثابت تقسیم می شوند.

دارایی های جاری کدام دارایی ها می باشد؟

دارایی های جاری مانند اوراق بهادار، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، سهام موجود، سپرده های ثابت، درآمدهای حساب شده، بدهی بدهکاران، قبض های دریافتی، هزینه های پیش پرداخت شده و مانده های بانکی می باشند که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارا می باشند. ولی توجه داشته باشید که این دارایی ها نسبت به دارایی های ثابت طول عمر کوتاه تری دارند.

دارایی های ثابت کدام دارایی ها می باشد؟

دارایی های ثابت دارای ماهیت ثابت می باشند و مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات، کارخانه و تجهیزات موجود قابلیت تبدیل به وجه نقد را ندارند. این دارایی ها با گذشت زمان هم دچار استهلاک می شوند.

آیا تمام دارایی های ثابت دارای استهلاک می باشند؟

خیر، برخی از دارایی های ثابت مانند زمین مستهلک نمی شوند و در اثر استفاده از بین نمی روند.

دارایی های نقصان پذیر، کدام دسته از دارایی ها می باشند؟

این دارایی ها مانند جنگل، معادن و ذخایر طبیعی بر اثر استخراج و استفاده دارایی جاری چیست؟ تمام می شوند و تبدیل به موجودی مواد و یا کالا می شود.

دارایی های نامشهود کدام دسته از دارایی ها می باشند؟

این دارایی ها مانند سرقفلی، حق ثبت اختراع، برندها و علائم تجاری قابل مشاهده نیستند و وجود فیزیکی ندارند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله حسابداری تعهدی را به شما پیشنهاد می کنیم.

دارایی ثابت چیست ؟

دارایی ثابت

دارایی ثابت به مفهوم املاک , دستگاه یا هر دارایی دیگر که از یک واحد اقتصادی برخوردار بوده و از آن با عنوان راهی برای کسب درآمد استفاده نمود این نوع در واقع دارایی هایی قابل لمس بوده که شرکت در اختیار داشته و در فرآیندهای درآمد زدایی از آن استفاده می کنند این نوع را نمی توان در طول سال مصرف و یا تبدیل به پول نمود این دارایی ها به دارایی های سرمایه ای نیز شهرت دارند زیرا آنها به طور معمول موجودیت فیزیکی ندارند بر عکس دارایی های نامشهود مانند , سرقفلی , حق نشر , مالکیت معنوی و علائم تجاری در ادامه به اطلاعات بیشتری در این خصوص می پردازیم . همراه بازرگانی امین باشید با :

 • دارایی ثابت چه اهمیتی در کسب و کار دارند ؟
 • دارایی جاری چیست ؟
 • دارایی های ثابت مشهود و نامشهود چیست ؟

فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی

دارایی ثابت چه اهمیتی در کسب و کار دارد ؟

دارایی ثابت در کسب و کار و حرفه تاثیر بسزایی دارد بدین سبب که به عرضه گزارشات مالی نیروی بیشتری می بخشند سرمایه گزارها به طور معمول گزارشات مرتبط به دارایی های ثابت را به عنوان سلامت کسب و کار مد نظر قرار میدهند و این امر در تصمیم کسانی تصمیم گیرنده هستند نقش مهمی دارد مثلا هنگامی که صاحبان یک کسب و کار قرار باشد وامی بگیرد دارایی های او بررسی می شوند .

چند نوع دارایی داریم ؟

 • دارایی ثابت
 • دارایی جاری
 • دارایی فیزیکی
 • دارایی انتزاعی و نامشهود
 • دارایی عملیاتی و غیر عملیاتی

دارایی جاری چیست ؟

دارایی های جاری دارایی هایی بوده که شرکت ها بر این هدف اند که ظرف یکسال از تاریخ گزارش شده از آنها استفاده نموده و یا آنها را به فروش برسانند , وجه نقد , حسابهای دریافتی , و سرمایه گزاری های کوتاه مدت , کالاهای نهایی , مواد خام در این دسته قرار دارند بدین دلیل که شرکت ها این انتضار را دارا می باشند که هنگامی که آنها به فروش می رسند وجه نقد و پول کسب کنند به همین سبب حساب های دریافتی برای اینکه جاری شوند باید جریان ورودی نقدی به وجود آورند .

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود چیست ؟

دارایی های طولانی مدت که روال عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار میگیرند و مجددا برای فروش خریداری نمی شوند به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می شوند .

دارایی ثابت مشهود چیست ؟

این نوع دارایی هایی هستند که موجودین عینی دارند مانند ماشین آلات و تجهیزات , زمین , ساختمان , دارایی های که ذکر شد نیز به سه دسته استهلاک پذیر ( دارای عمر اقتصادی معین و محدود ) , استهلاک ناپذیر ( دارای عمر نامحدود نانند زمین و…) و نقصان پذیر ( مانند جنگل ها , ذخایر , مانبع طبیعی و….) دسته بندی می شوند .

دارایی نامشهود چیست ؟

دارای ثابت نامشهود دارایی های غیر جاری میباشد مه موجودیت عینی نداشته و در فرآیند واحد تجاری استفاده می شوند مانند , حق اختراع , حق چاپ , سرقفلی ع حق امتیاز و موارد مشابه را فهرست می کنند این نوع دارایی ها ذات طبیعت آنها فیزیک نیست این نوع از جمله مالکیت فکری , برند , ایده ها در کسب و کار در مقابل دارایی های پول و فیزیکی قرار می گیرند .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.