درک الگوهای مثلث


الگوی کف و سقف سه قلو

درک الگوهای مثلث

📖 نکته #رابطه_طولی_الگوها از پایه اول تا پنجم
⬅️در پایه اول
درک مفهوم الگو هست
پیش بینی کردن ادامه ی الگو بعد از پیدا کردن قانون الگو
درک واحد تکرار و مشخص کردن آن در الگوهای تکرار شونده
معرفی الگوی عددی از طریق شمارش چندتا چندتا و ارتباط آن با الگوهای هندسی
⬅️در پایه دوم
تعمیم الگوهای هندسی با رسم شکل و الگوهای عددی با شمارش
آموزش الگوهای عددی دو مرحله ای
بازنمایی مفهوم دوران با استفاده از الگویابی
آموزش اعداد زوج و فرد
⬅️در پایه سوم
برقراری ارتباط بین الگوهای عددی و هندسی و پیش بینی ادامه ی الگوها با استفاده از رسم شکل
آموزش ماشین های ورودی_خروجی و ارتباط آن با ضابطه الگو جمع و.تفریق
کاربرد معرفی هزار با الگوی ۱۰۰ تا ۱۰۰ تا
آموزش مفهوم ضرب
کاربرد الگو در حل مسئله
⬅️در پایه چهارم
پیش بینی ادامه الگوها با استفاده از ضابطه الگو برای جملات نزدیک تر
آموزش ماشین های ورودی _خروجی و ارتباط آن با ضابطه الگو ضرب و.تقسیم
کاربرد آموزش میلیون ۱۰۰۰تا ۱۰۰۰تا
آموزش مضارب ۲ و ۵
کاربرد الگو در حل مسئله
⬅️در در پایه پنجم
پیش بینی برای ادامه ی الگوها با استفاده از ضابطه الگو برای جملات دور
کاربرد تعمیم جدول ارزش مکانی تا میلیارد
کاربرد بیان مفهوم تناسب از طریق الگویابی
#فصل_اول_ریاضی

🔶 اگر هر عدد مجموع دو عدد قبل از خودش باشه ،الگوی فیبوناتچی

🔶 اگر اعداد پشت سر هم اعداد مربعی باشند ،الگوی مربعی

🔸اگر مجموع دو عدد متوالی یکی از اعداد مربعی باشه ،الگوی مثلثی بدست میاد

❎ در هنگام حل الگوها اگر جدولی کشیده شود که شماره شکل و تعداد هر شکل را داخل جدول مشخص کنیم به راحتی می توان به رابطه ی الگوها پی برد.
🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

دو الگوی مهم در پایه پنجم امده هست به نام الگوی مثلثی و مربعی

الف) الگوی مثلثی: که به صورت زیر است

1، 3 ، 6 ، 10 ، 15 ، 21 ، .

ب) الگوی مربعی به صورت زیر است

1 ، 4 ، 9 ، 16 ، 25 ، .

در ابتدا به تعریف الگوی عدد های مثلثی می پردازیم:

به الگوی عددهای . و21و15و10و6و3و1 الگوی عددهای مثلثی گفته می شود.

به الگوی عددهای . و36و25و16و9و4و1 الگوی عددهای مربعی گفته می شود

⭕️الگوی مثلثی به زبان ساده چیدمان و آرایش آن به شکل مثلث می باشد. و هر مرحله از مجموع مرحله ی قبلی و شماره شکل تشکیل می شود یعنی:
در شکل شماره 1 (با توجه به تصویر) یک دایره می باشد .
در شکل شماره2 مجموع مرحله ی قبل (یک دایره) و شماره شکل 2 (دو دایره) می باشد که در شکل دوم مجموعا سه دایره خواهیم داشت.
همین طور در شکل سوم نیز ، مجموع مرحله ی دوم و شماره شکل که جمعا 6 دایره (3 دایره از مرحله ی قبل و 3 دایره مربوط به شماره شکل3 )خواهد بود.
در مرحله چهارم چه اتفاقی می افتد؟
درست حدس زدید10 مجموع تعداد مرحله ی قبلی درک الگوهای مثلث به اضافه تعداد شماره شکل (6دایره از مرحله قبل و 4 دایره مربوط به شماره شکل )و این روند تا آخر ادامه دارد
یعنی در مرحله یک ، یک دایره
در مرحله ی دوم، سه دایره
در مرحله سوم، شش دایره
در مرحله چهارم، ده دایره
در مرحله پنجم، 15 دایره
در مرحله ششم، 21 دایره
و.
ادامه خواهد داشت.

به عبارت دیگر:
شکل یک: 1
شکل دوم: 3 =2+1
شکل سوم:6= 3+2+1
شکل چهارم:10=4+3+2+1
شکل پنجم:15=5+4+3+2+1
شکل ششم 21=6+5+4+3+2+1
حالا شکل دهم ؟
بله درست حدس زدید: :55=10+9+8+7+6+5+4+3+2+1دایره در دهمین شکل خواهد بود.

نتیجه گیری اگر به جای تعداد دایره فقط اعداد را بنویسیم این الگوی عددهای مثلثی به دست می آید. و21و15و10و6و3و1


راستی دانش آموزان پایه ششم برای شمارش تعداد پاره خط ها یا تعداد زاویه ها چه الگویی به کار می بردید؟
بله درست حدس زدید همان الگوی عددهای مثلثی می باشد:
توجه کنید:

تعداد زاویه ها را با توجه به تفکر نظام دار، مرحله به مرحله به دست می آوردیم و جمع می کردیم.
مرحله اول3 زاویه ، مرحله دوم 2 زاویه ، مرحله سوم 1 زاویه که مجموعا 6 زاویه به دست می آید.
در پاره خط ها هم همین قوانین را رعایت می کردیم.
پس: اگر مرحله ی اول را درست انجام دهیم، پیش بینی بقیه مراحل بسیار ساده خواهد بود.
چون 6= 1+2+3
که این عین الگوی اعداد مثلثی می باشد.
مثال: اگر یک خط راست 6 نقطه داشته باشد، چند پاره خط را تشکیل می دهد؟ کافی است تعداد پاره خط مرحله اول را داشته باشیم.

بین 6 پاره خط 5 فاصله وجود دارد که در مرحله اول 5 پاره خط به دست می آید .
پس: 15=5+4+3+2+1
ما 15 پاره خط خواهیم داشت.
راستی ما کاری به فرمول پیدا کردن پاره خط ها نداریم. ( تعداد نقاط × تعداد فاصله ، پس از ضرب، بر 2 تقسیم می کنیم.)
منظور ما کشف رابطه ها می باشد.

❇️بر طبق الگو های مثلثی در چندمین شکل 66 به دست می آید؟
پاسخ: یازدهمین شکل چون:
66= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

❇️ بر طبق الگوهای مثلثی نهمین شکل چه عددی به دست می آید؟
پاسخ:45 چون:
45= 9+8+7+6+5+4+3+2+1
نکته: فقط چینش آن ها در این دو مثال عکس هم می باشد.
البته فرمول محاسبه دارد ولی لزومی ندارد
(شماره شکل×شماره شکل بعدی)÷2


⭕️الگوی اعداد مربعی که بسیار راحت تر و ساده تر می باشند.

دراین الگو هر شماره شکل در خودش ضرب شده است.

❇️مثال: بر طبق الگوی عددهای مربعی مجموع اعداد 121 در چندمین شکل به دست می آید؟
پاسخ : شکل 11 چون این عدد در خودش ضرب شود پاسخ 121 خواهد بود.
❇️مثال دیگر: بر طبق الگوی عددهای مربعی دهمین شکل چه تعداد خواهد بود؟ پاسخ: 100 چون عدد 10 در خودش ضرب شود 100 خواهد بود.
البته برای داشتن مهارت باید تمرین بیشتری انجام شود. رابطه ی ضرب و تقسیم در الگوی عددهای مربعی را به خوبی فرا بگیریم. یعنی 121 همان 11 ضرب 11 می باشد یا 10 در درک الگوهای مثلث خودش ضرب شود، پاسخ 100 خواهد بود.

با توجه به الگوهای عددی داده شده به جای. چه عددی قرار می گیرد؟

❇️3،7،11،15،19،.
همان طور که مشاهده می کنید ،هر عدد 4واحد از عدد قبلی خود بزرگ تر است.
بنابراین برای یافتن عدد بعدی ،کافی است عدد 19را با4جمع کنیم:19+4=23

❇️3،7،15،31،63،.
برای این اعداد می توان دو الگوی متفاوت در نظر گرفت که پاسخ هر دو ،در نهایت یکی است .
راه حل اول:هر عدد از دو برابر عدد قبلی ،یک واحد بیش تر است ،بنابراین عدد بعدی 127می باشد.
63×2+1=126+1=127
راه حل دوم:
3+2×2=7
7+2×2×2=15
15+2×2×2×2=31
31+2×2×2×2×2=63
63+2×2×2×2×2×2=127

❇️ الگوهای کاهشی

❇️800،400،200،100،.
همان طور که مشاهده می کنید ،هر عددنصف عدد قبلی خود است،بنابراین برای یافتن عدد بعدی،کافی است عدد100رابر2تقسیم کنیم:
100÷2=50

❇️60،56،50،42،32،.
به مقدار اعدادزوج،از اعدادکم شده است،بنابراین از عدد بعدی باید 12واحد کم کرد:
32-12=20

❇️94،46،22،10،4،.
در این الگو ،هم زمان از عمل تقسیم وتفریق استفاده شده است .بنابراین برای پیدا کردن عددبعدی ،یک واحد از نصف 4 کم می کنیم:
4÷2-1=1

❇️42،15،6،3،.
برای این اعداد می توان دو الگوی متفاوت در نظر گرفت که پاسخ هر دو ،درنهایت یکی است.
راه حل اول :رابطه ی بین اعداد تفریق است وعدد ی که در تفریق استفاده می شود ،هر بار ثلث عدد قبلی است.بنابراین برای یافتن عدد بعدی ،کافی است
3÷3=1
یعنی 1واحدازعدد3کم کنیم:
3-1=2
راه حل دوم :در این الگوها هم زمان از عمل جمع وتقسیم استفاده می شود .
به هر عدد 3واحد افزوده شده وثلث آن محاسبه می شود :
(42+3)÷3=15 (15+3)÷3=6
(6+3)÷3=3 (3+3)÷3=2

💢 دانش آموزان ششم با اعداد زوج و فرد از سالهای پیشین کاملا آشنایی دارن ولی در این صفحات کاربرد این اعداد در ساخت الگوها به بحث گذاشته شده است . فعالیت را شما می توانید با دست ورزی آغاز کنید و یا با ذکر مثالهای عینی بچه ها را با مفهوم این الگو آشنا کنید .

الگوها به دونوع مختلف تقسیم می شوند :

⭕️1.الگوی عددی :به رابطه ی بین اعداد گفته می شود.مانند
1،3،9،27،.

⭕️2.الگوهای شکلی یا هندسی:به رابطه ی بین شکل ها گفته می شود.

گاهی بین تعدادی شکل یا عدد رابطه ای وجود دارد که الگو درک الگوهای مثلث نامیده می شود .پیدا کردن الگو وبیان آن به صورت نوشتاری وکلامی ،از مهارت های مهم در یادگیری ریاضیات است که به حل بسیاری از مسائل پیچیده ی ریاضی کمک می کند .در حقیقت الگو یابی یکی از راهبردهای مهم حل مسئله است.

در این الگو که از تعدادی عدد تشکیل شده است ،ابتدا باید رابطه ی بین اعداد را کشف وسپس اعداد بعدی الگو را حدس زد.
اعداد در این الگوه غالبا در دو نوع صعودی (افزایشی)ونزولی(کاهشی)ظاهر می شود.

❇️1)الگوهای عددی افزایشی

در این الگوها ،هر عدد از عدد قبلی خود بزرگ تر است ومعمولا در آنها از عملیات جمع وضرب وگاهی ترکیب آن ها با سایر عملیات (مثلا تفریق)استفاده می شود.

❇️2)الگوهای عددی کاهشی

دراین الگوها،هرعدد از عددقبلی خودکوچکتر است ومعمولا در آنها ازعملیات تفریق و یاتقسیم استفاده می شود.

الگوهای اعداد:👇👇👇

گاهی دربین اعداد یا شکل ها یک قانون به طور مرتب تکرار می شود وبه این تکرار شدن مرتب ومنظم ، الگو گفته می شود.

الگوها به دونوع مختلف تقسیم می شوند :

1.الگوی عددی :
به رابطه ی بین اعداد گفته می شود.مانند
1،3،9،27،.

2.الگوهای شکلی یا هندسی:
به رابطه ی بین شکل ها گفته می شود.

الگوهای عددی :

در این الگو که از تعدادی عدد تشکیل شده است ،ابتدا باید رابطه ی بین اعداد را کشف وسپس اعداد بعدی الگو را حدس زد.
اعداد در این الگو غالبا در دو نوع افزایشی و کاهشی ظاهر می شود.

1)الگوهای عددی افزایشی :

در این الگوها ، هر عدد از عدد قبلی خود بزرگ تر است ومعمولا در آن ها از عملیات جمع وضرب وگاهی ترکیب آن ها با سایر عملیات (مثلا تفریق)استفاده می شود.

با توجه به الگوهای عددی داده شده به جای. چه عددی قرار می گیرد؟

3،7،11،15،19،.

هر عدد 4واحد از عدد قبلی خود بزرگ تر است.
بنابراین برای یافتن عدد بعدی ، کافی است عدد 19را با4جمع کنیم:
19+4=23

10،11،13،17،25،41،.
اعداد به ترتیب +1،+2،+4و. شده اندواعدادی که افزوده می شوند ،در حال دو برابر شدن هستند.

بنابراین به عدد بعدی ،باید 32 واحد 16×2می شود32افزود:
41+32=73

1،3،9،27،81،.
هر عدد سه برابر عدد قبلی خود است .
برای پیدا کردن عدد بعدی ،کافی است 81 را در 3ضرب کنیم :
3×81=243
3،7،15،31،63،.
برای این اعداد می توان دو الگوی متفاوت در نظر گرفت که پاسخ هر دو ،در نهایت یکی است .
هر عدد از دو برابر عدد قبلی ،یک واحد بیش تر است ،بنابراین عدد بعدی 127می باشد.
63×2+1=126+1=127

الگوهای عددی کاهشی
در این الگوها بر خلاف الگوهای عددی افزایشی ،هر عدد از عدد قبلی خود کوچک تر است ومعمولا در آن ها از عملیات تفریق وتقسیم وگاهی ترکیب آن ها با سایر عملیات (مثلا جمع)استفاده می شود.

800،400،200،100،.
همان طور که مشاهده می کنید ،هر عددنصف عدد قبلی خود است،
بنابراین برای یافتن عدد بعدی،
کافی است عدد100رابر2تقسیم کنیم:

100÷2=50

60،56،50،42،32،.
به مقدار اعدادزوج،از اعدادکم شده است،
بنابراین از عدد بعدی باید 12واحد کم کرد:
32_12=20

94،46،22،10،4،.
در این الگو ،هم زمان از عمل تقسیم وتفریق استفاده شده است. بنابراین برای پیدا کردن عددبعدی یک واحد از نصف 4 کم می کنیم:

4÷2_1=1

42،15،6،3،.
برای این اعداد می توان دو الگوی متفاوت در نظر گرفت که پاسخ هر دو ،درنهایت یکی است.
راه حل اول :رابطه ی بین اعداد تفریق است وعدد ی که در تفریق استفاده می شود ،
هر بار ثلث عدد قبلی است.
بنابراین برای یافتن عدد بعدی ،
کافی است یک واحد
3÷3=1
ازعدد3کم کنیم:
3_1=2

راه حل دوم :در این الگوها هم زمان از عمل جمع وتقسیم استفاده می شود .
به هر عدد 3واحد افزوده شده وثلث آن محاسبه می شود .

42+3÷3=15 15+3÷3=6
6+3÷3=3 3+3÷3=3

الگوهای شکلی
اساس کار الگوهای شکلی هم مانند الگوهای عددی است ،
یعنی باید با توجه به ترتیب شکل ها٬ رابطه ی میان آن ها را پیدا کرده وشکل بعدی را حدس زد.

an=n×n
🔴🔴🔴
⚫️⚫️ 🔴🔴🔴
⚪️ ⚫️⚫️ 🔴🔴🔴
1(1) 2(4) 😔9)
an=جمله عمومی یا فرمول
n=شماره جمله

روش یافتن اعداد مثلثی : این فرمول ساده را به ذهن بسپارید،
2 ÷ [ (1+ شماره ی شکل ) × شماره ی شکل ].
برای مثال عدد مثلثی شماره ی 4 به این روش به دست می آید: 10 = 2 ÷ ( 5 × 4 ).
روش یافتن اعداد مربعی بسیار آسانتر است. کافی است مساحت مربعی را بیابید که شماره ی شکل، ضلع آن است.
برای مثال: عدد مربعی شماره ی 4 به این روش به دست می آید: 16 = 4 × 4 .

الگو ها انواع مختلف دارن :

1) افزایشی و کاهشی ثابت

(ثابت رو به این دلیل میگیم که تمام جملات الگو با یک عدد مشترک و ثابت زیاد یا کم میشن )

آشنایی با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها به خرید و فروش سهام می‌پردازند. بنابراین شناخت این الگوها به‌عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید، محاسبه‌ی ریسک به منفعت پوزیشن‌ها و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به‌‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته‌ی ادامه‌دهنده و برگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای ادامه‌دهنده، گسترش دهنده‌ی روند کنونی هستند که الگوهای پرچم، مثلث، مستطیل و کنج از انواع معروف آن هستند. الگوهای برگشتی نیز همان‌طور که از نامشان پیداست سبب برگشت قیمت روبه بالا و یا پایین خواهند شد. این الگوها به چهار دسته‌ی اصلی شامل الگوهای سر و شانه‌ی سقف و کف، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو تقسیم می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به بررسی برخی الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس محبوبیت و میزان کارایی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱. الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از تحلیل‌گران، از پرکاربردترین و قدرتمندترین الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید. کارایی این الگو به مرور زمان و در شرایط مختلف به اثبات رسیده است. این الگو دارای سه قله است که دوتای بیرونی آن درک الگوهای مثلث در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند بازگشتی است. در الگوهای سر و شانه دو دره وجود دارد که اگر آن‌ها را به هم وصل کنیم، خطی به وجود می‌آید که به آن خط گردن گویند. این الگو از جمله الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد که با سطوح مختلفی از دقت، نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. الگوی سر و شانه در دو نوع سر و شانه‌ی سقف و سر و شانه‌ی کف (معکوس)، موجود می‌باشد.

👈📕 برای آشنایی بیش‌تر با الگوی سر و شانه مقاله‌ی زیر را مطالعه فرمایید:
آشنایی با الگوی سر و شانه در بورس

۲. الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

 الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی کف و سقف دوقلو از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

از دیگر الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌توان به الگوی کف و سقف دوقلو اشاره کرد. از آنجایی که الگوهای کف و سقف دوقلو جزء پرتکرارترین الگوهای برگشتی هستند، در مواقع لازم باید به همراه سایر ابزارهای تکنیکی استفاده شوند تا خطاهای احتمالی آن‌ها تا حد زیادی کاهش یابد. این الگوها همان‌طور که از نامشان پیداست از دو سقف (قله) یا دو کف (دره) تشکیل شده‌اند. الگوی سقف دوقلو الگویی است که در آن در انتهای یک روند صعودی، دو سقف را مشاهده می‌کنیم و پس از آن قیمت کاهش می‌یابد. بنابراین هنگام تشخیص این الگو، انتظار روند نزولی خواهیم داشت. اما الگوی کف دوقلو برعکس آن است و در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و بعد از آن افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود. اصول کلی این دو الگو یکسان است و حداقل هدف تکنیکالی در آن‌ها، به اندازه‌ی فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست می‌باشد.

۳. الگوی کف و سقف سه قلو

الگوی کف و سقف سه قلو

الگوی کف و سقف سه قلو

الگوهای کف و سقف سه ‌قلو، نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال هستند که تا حد زیادی (از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی) شبیه به همان الگوهای کف و سقف دوقلو می‌باشند. چنانچه الگوهای کف و سقف دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشند و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شود، الگوی نموداری کف و سقف سه قلو شکل خواهد گرفت. این دسته از الگوها نسبت به الگوهای دوقلو سیگنال قوی‌تری صادر می‌کنند و تشکیل آن‌ها نشانه‌ی بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار درک الگوهای مثلث می‌باشد. دلیل آن هم این است که الگوهای سه‌قلو به مدت زمان بیش‌تری برای تکمیل احتیاج دارند. در این دسته از الگوها همانند الگوهای دوقلو، انتظار می‌رود که پس از شکست، حداقل به اندازه‌ی فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴. الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی دیگر از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این الگو جزء الگوهای ادامه‌دهنده در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت به شمار می‌آید که در روند صعودی یا نزولی ظاهر می‌شود و نشان از تثبیت قیمت پیش از ادامه یافتن روند دارد. الگوی پرچم بعد از یک افزایش یا کاهش تند و تیز قیمت شکل می‌گیرد و با افزایش حجم معاملات همراه است. این الگو در دو نوع مستطیلی و مثلثی ظاهر می‌شود. اگر مستطیل باشد، شیب آن باید خلاف جهت روند اصلی باشد. یعنی در روند صعودی باید شیب مستطیل رو به پایین باشد. اما چنانچه این الگو به شکل مثلث ظاهر شود، معمولاً شبیه به مثلث متقارن بوده که شیب ندارد. الگوی پرچم یک الگو در بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت است که به‌صورت کلی تشکیل شدن آن بین ۱ تا ۴ هفته طول می‌کشد. استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

۵. الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل نوع دیگری از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد و همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، می‌توان به نوعی آن را یک الگوی پرچم دانست. اما این الگو از لحاظ کارایی با الگوی پرچم متفاوت است. بنابراین بایستی میان آن دو تمایز قائل شد. الگوی مستطیل از مرسوم‌ترین اشکالی است که یک بازار خنثی را نشان داده و بین دو موج جنبشی و اصلی شکل می‌گیرد و معولاً به‌صورت ادامه‌دهنده ظاهر می‌شود. بنابراین همانند سایر الگوهای ادامه‌دهنده، نقش استراحت و اصلاح قیمت برای بازیابی انرژی لازم جهت ایجاد یک موج و حرکت جنبشی جدید را ایفا می‌کند. این الگو از لحاظ عملکرد، کاملاً شبیه به مثلث متقارن عمل می‌کند و هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی، قابلیت شکل‌گیری دارد. در الگوی مستطیل شاهد شکل‌گیری سقف و کف‌های هم‌سطح هستیم و نوسان قیمت در آن بین دو سطح حمایتی و مقاومتی اتفاق می‌افتد.

👈🔗اگر می‌خواهید راجع به الگوی مستطیل بیش‌تر بدانید:
آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

نکاتی در رابطه با الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

💡 تغییر حجم معاملات در هنگام تشکیل یک الگوی نموداری، به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو می باشد.

💡 الگوهای قیمتی هرچقدر که در تایم‌فریم بالاتری شکل بگیرند، بعد از آن حرکات قیمتی بزرگتری در پیش خواهیم داشت.

💡 تمام الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار وابسته است.

💡 اکثر الگوهای نموداری از لحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. به همین دلیل برای تشخیص آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی همچون تغییر حجم معاملات، شکست‌های قیمتی و…، دقت کرد.

💡 یک نکته‌ی مهم که هنگام استفاده از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال باید در نظر داشت این است که «افزایش حجم معاملات»، هم‌زمان با خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت، از بهترین روش‌های تشخیص شکست می‌باشد.

💡 به‌ عقیده‌ی برخی تحلیل‌گران، آن دسته از الگوهای قیمتی که هنگام تشکیل شدن آن‌ها، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌ یافته و در نقطه‌ی شکست، با افزایش حجم معاملات همراه بوده‌اند، از قدرت بیش‌تری برخوردارند.

توصیه می‌کنیم برای آشنایی بیش‌تر با تحلیل تکنیکال دوره آموزشی زیر را مشاهده نمایید و مباحث مربوط به الگوهای نموداری را به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیرید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش درک الگوهای مثلث چراغ به بررسی ۵ نمونه از الگوهای قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال پرداختیم و آن‌ها را معرفی کردیم. شناخت این الگوها به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند و نسبت به حرکات قیمتی در آینده پیش‌بینی بهتری داشته باشند و در نتیجه سود خوبی کسب کنند. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در درک الگوهای مثلث زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورود برای ادامه روند ثابت استفاده شود. این الگو, یا پترن, معمولاً پس از یک حرکت ترند قوی رخ می دهد که می تواند حاوی گپ هایی باشد (این حرکت به عنوان دکل پرچم شناخته می شود) که در آن, پرچم مدت نسبتاً کوتاهی وضعیت رنج و بلاتکلیفی را نشان می دهد. این الگو معمولاً در نقطه میانی یک چرخش کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تحکیم می کند. قیمت دربرگیرنده ی دو خط روند موازی است که نزدیک به هم و در یک سراشیبی قرار دارند.

پرچم های صعودی می توانند پس از یک روند صعودی شکل بگیرند ، پرچم های نزولی می توانند بعد از یک روند نزولی تشکیل شوند. وقتی قیمت از خطوط حاوی روند, در جهت روند غالب خارج شود (برک اوت شود)، این الگو تکمیل شده است ، در آن زمان احتمالاً روند خود را ادامه خواهد داد. معامله گران محافظه کار ممکن است به دنبال گرفتن تایید بیشتر از ادامه ی روند باشند. هدف را می توان از طریق تکنیک اندازه گیری طول میله ی پرچم و گسترش آن در جهت شکست تخمین زد. سطح توقف معامله یا استاپ لاس , درست در خارج از محدوده ی پرچم در طرف مقابل شکست/ برک اوت قرار دارد.

الگوی پرچم شامل دو نوع می باشد:

نمونه الگوهای پرچم ساده, در دو نوع الگوی صعودی(bulish) و نزولی ((Bearish:

پرچم ( الگوی اول):

این الگوی پرچم تقریبا شبیه به یک کانال موازی است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود.

غالباً ، شکست پرچم به همان اندازه ضربه منتهی به پرچم است. ما می توانیم از این الگو, برای تعیین حد سود خود استفاده کنیم.

این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت فعلی درک الگوهای مثلث را بشکند. یعنی اگر پرچم به سمت بالا در حال حرکت بود (پرچم نزولی)، باید ضلع پایین شکسته شود. در صورتی که شیب الگو به سمت پایین باشد (پرچم صعودی) , باید ضلع بالایی الگو شکسته شود. شکل ساده ی این پرچم را در ذیل مشاهده می کنید:

الگوی پرچم چگونه شکل می گیرد؟

الگوهای پرچم از متداول ترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اغلب پس از یک حرکت تکان دهنده ی بزرگ رخ می دهند. این حرکت به صورت ضربه ای, با کندل های شمعی با بدنه کوچک و کوتاه و خلاف روند حرکت دنبال می شود ، که به آن پرچم گفته می شود. این نام به دلیل اینکه شکل یک پرچم روی میله را به بیننده ، یادآور می شود, نامگذاری شده است.

این الگو جزو دسته الگوهای ادامه دهنده می باشد و این بدان معناست که انتظار داریم پس از تشکیل و تکمیل این الگو، قیمت در جهت قبلی خود به حرکتش ادامه دهد.

این الگو از دو قسمت تشکیل شده: میله و پرچم

تعریف میله: حرکت قبل از شکل گیری ناحیه پرچم را اصطلاحا میله پرچم می نامند.

تعریف پرچم: ناحیه ای که قیمت, حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند که بسته به نوع پرچم، شکل آن متفاوت است.

دو نوع روش وجود دارد که می توانیم الگوهای پرچم را معامله کنیم. ورود مخاطره آمیز/ پر ریسک و ورود ایمن. در زیر به موارد مثبت و منفی هر دو و نحوه ورود به آنها توضیح می دهم.

ورود پر ریسک:

علت اینکه به آن ورود پرریسک گفته می شود این است که غیر از برگشت به سطوح پایین فیبوناچی, تأییدهای زیادی دریافت نکرده ایم. قیمت ممکن است پتانسیل داشته باشد که برای اصلاح عمیق تر, قبل از حرکت به سمت بالا ، مجدد پایین بیاید. در حالی که برای ورود ایمن ، تأیید اینکه آن یک پرچم معتبر است یا خیر, می تواند شکست الگوی پرچم باشد.

نحوه ترید با استفاده از ورود پرریسک: Risk Entry:

باید منتظر بمانید تا قیمت از سطوح پایین فیبوناچی: سطح (0.5 یا 0.618) بازگردد و سپس با قرار دادن استاپ یا حد ضرر, پایین یا / بالای اصلاح قیمتی وارد شوید.

یکی از مزایای ورود پرریسک این است که می توانیم حد ضرر کوچکی داشته باشیم ولی در مقابل ,ریسک به ریوارد بزرگی داشته باشیم. همچنین ، ما می توانیم در ابتدای شروع حرکت و در نقطه ی شروع روند جدید, به پوزیشن ورود شویم!

ورود ایمن:

ورود ایمن به بیش از یک محل تلاقی نیاز دارد و نیاز به تأیید دارد. ما رد شدن از سطوح فیبوناچی و همچنین شکست پرچم را ابتدا تأیید می کنیم و مطمین می شویم که این یک الگوی پرچم معتبر است.

نحوه ترید با استفاده از ورود ایمن:

برای ورود ایمن ، بسته به اینکه یک پرچم بولیش(خرید) باشد یا یک پرچم بیریش(فروش) ، با شکستن الگوی پرچم با قرار دادن استاپ در بالای / زیر پرچم وارد معامله می شوید. اولین حد سود یا TP , می تواند سطح مقاومت پیش روی ما بر اساس سطوح فیبوناچی و TP دوم را به اندازه میله پرچم هدف گذاری می کنیم. که همان محدوده ای است که منجر به اصلاح قیمت می شود.

نکته ی منفی استفاده از این ورودی امن, این است که ما به حد ضرر بزرگتری نیاز داریم که باعث می شود نسبت ریسک به ریوارد, به اندازه ی ورود پرریسک نباشد. با این حال ، احتمال موفقیت این ترید نسبت به حالت قبلی بیشتر است.

www.moderninvestinginstitute.com

در زیر نمونه هایی از حالت ورود پرریسک و ایمن را برای شما آورده ام:

پوزیشن در حالت ورود پرریسک /Risk Entry

پوزیشن در حالت ورود امن/safe Entry

2- الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

این الگو شباهت بسیار زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. بنابراین یکی از روش هایی که می توان برای این الگو هدف قیمتی را مشخص کرد، بر اساس همان الگوی مثلث متقارن است.

روش بعدی تعیین هدف برای الگوی مثلث سه گوش، استفاده از میله پرچم می باشد. مطابق تصویر زیر:

همانطور که در چارت بالا می بینید وقتی یک الگوی صعودی می خواهد تبدیل به یک الگوی نزولی شود ، پس از شکستن خط حمایت ، می توانیم یک پرچم صعودی یا مثلث صعودی را ببینیم.

و همانطور که می بینید وقتی الگوی نزولی می خواهد پس از شکستن خط مقاومت ، الگوی صعودی تشکیل دهد, یک مثلث نزولی یا الگوی پرچم نزولی خواهیم داشت.

بنابراین یادگیری و کسب توانایی در شناخت و تشخیص صحیح این الگوها به شما کمک می کند بازار را بهتر درک کنید و در نقاط ورود مناسب تری به پوزیشن های معاملاتی خود وارد شوید.

نکته: برای کسانی که برای اولین بار کلمات BULLS و BEARS را می شنوند ، اینها اصطلاحاتی هستند که برای توصیف خرید و فروش معامله گران استفاده می شود.

BULLS عموماً به عملکرد قیمت خریداران هنگام افزایش قیمت سهام یا نماد معاملاتی اشاره می کند ، در حالی که BEARS به دلیل فروش قیمت های سهام به عملکرد فروشندگان اشاره می کند.

پس به این ترتیب تا اینجا یاد گرفتیم که الگوی پرچم الگوی ادامه دهنده ی روند است. این الگو, پرچم نامگذاری شده است زیرا شکل گیری آن شبیه پرچم روی میله پرچم است.

الگوهای پرچم می توانند BULLISH یا BEARISH باشند.

پرچم های BULL:

تشکیل پرچم صعودی در یک سهام یا نماد معاملاتی, با یک روند صعودی قوی: STRONG UPTRENDS یافت می شود.

درست مثل هر الگوی نموداری دیگری ، معمولاً روانشناسی در پس شکل گیری آن نهفته است.

روانشناسی پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی و نزولی: BULL and BEAR FLAG:

بر روی پرچم های بولیش/خرید ، خرس ها (فروشندگان کوتاه) از فروش چشم پوشی میکنند ، زیرا گاوها (خریداران) با یک شکست قوی, شروع به خرید می کنند و باعث می شود خرس ها (فروشندگان کوتاه) وحشت کنند. یا به پوزیشن های “کوتاه” خود اضافه می کنند.

هنگامی که سهام یا نماد معاملاتی, در مرحله اشباع قرار گرفت ، خرس ها (فروشندگان کوتاه مدت) اعتماد به نفس خود را به دست می آورند و آنها با انتظار کاهش قیمت به موقعیت های “کوتاه” خود اضافه می کنند. فقط هنگامی که قیمت شکسته می شود دوباره صعود می کند و باعث می شود فروشندگان کوتاه صحنه را ترک کنند ، در نتیجه, این کار, قیمت ها را حتی بالاتر می برد.

از آنجا که برخی از فروشندگان کوتاه مدت, در نقطه ی میله پرچم اولیه ممکن است هنوز به دام افتاده باشند ، شکست دوم که از طریق شکل گیری پرچم تشکیل می شود از نظر زاویه و شدت حرکت قیمت حتی می تواند شدیدتر باشد.

این دقیقاً روانشناسی درک الگوهای مثلث پشت BULL FLAGS یا پرچم های خرید است. و همین روانشناسی در مورد / پرچم های فروش/ BEAR FLAGS نیز اعمال می شود ، درست برعکس حالت قبل.

هدف الگوی پرچم:

ابتدا باید میله پرچم را اندازه بگیریم. سپس از نقطه ای که شکست مد نظر انجام شده است، به اندازه میله پرچم هدف گذاری میکنیم و حد سود معامله خود را مطابق با طول میله پرچم میتوانیم تعیین کنیم. در شکل زیر, پرچم ها و روش تارگت گذاری را در چارت واقعی می توانید ببینید.

چگونگی کسب سود از پرچم های گاوی و خرسی:

روی یک پرچم گاوی، شما معمولاً می خواهید وارد یک معامله طولانی با شکست صعودی شوید. حد سود و تارگت خود را باید همان طول میله پرچم قبلی در نظر داشته باشید. حد ضرر باید درست در زیر خط مقاومت شکست قرار گیرد ، که در حال حاضر به عنوان پشتیبانی عمل می کند.مثال: پرچم بولیش/ پرچم خرید در نمودار بیتکوین: BTCUSD

در تصویر زیر نمونه ای از چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات مبتنی بر الگوی پرچم, روی چارت آورده شده است:

امیدواریم که از این فایل آموزشی بهره لازم را برده باشید, ضمن اینکه می توانید هرگونه سوال و یا اشکالات خود را در زیر همین پست ارسال نمایید و یا ا با ما در تماس باشید.

یکی از روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال نمادهای معاملاتی مختلف و سهام ها, استفاده از الگوی پرچم در جهت کمک به تشخیص صحیح روند آتی و کمک به نحوه ی تعیین صحیح حد سود و حد ضرر می باشد.

https://moderninvestinginstitute.com/contact-us/

با در نظر گرفتن چه عواملی طبقه بندی مثلث ها را تفکیک میکنیم؟

مثلث ها احتمالا از سردرگم کننده ترین الگو های موجی هستند که به اشتباه درک می شوند. با توجه به نظریه موجی نئوویو سه نوع اصلی از طبقه بندی مثلث ها داریم. انقباضی،انبساطی و خنثی که دسته سوم از آن ها تحت نظریه الیوت ارتودوکس وجود ندارد. هر طبقه بندی از مثلث ها قوانین و الزامات خاص خود را دارد که، اگر آن ها برآورده نشوند احتمال شکلگیری الگویی دیگر زیاد می شود.

در دسته اول که انقباضی هستند، موج A همیشه بلندترین موج و شدیدترین محسوب خواهد شد. پس از آن موج C که تقریبا همیشه ۶۱.۸% از موج A می باشد. موج C در مثلث های انقباضی حداقل باید ۳۸.۲% از موج C باشد و نهایت پیشروی آن را می توان تا ۹۹% از موج A در نظر گرفت.

دسته بعدی که آن را مابین دو دسته قرار می دهیم. مثلث های خنثی هستند که موج C در این مثلث ها بلندترین موج محسوب خواهد شد. موج C در این الگو مانند موج ۳ ممتد در شتابدار ها هست که درک الگوهای مثلث مابین امواج ۱ و ۵ قرار می گیرد و نقش بلندترین موج توالی را بازی می کند. امواج A و E در مثلث های خنثی معمولا تمایل به برابری دارند و باید حداقل %۳۸.۲ از موج C باشند. اما در اکثر مواقع با نسبت های ۶۱.۸ تا ۷۲ از موج C برابری خواهند کرد.

دسته بعدی از مثلث ها، انبساطی هستند که موج A از این دسته، کوتاهترین موج این الگو می باشد. سپس موج C در مثلث های انبساطی می بایست مابین ۱۰۱% تا ۱۶۱.۸% از موج A باشد. در خصوص موج E هم به همین منوال میتوان مشاهده کرد که حداقل ۱۰۱% از موج C و تا ۱۶.۱% از این موج پیشروی نماید. برخی مواقع رویت می شود که موج E از حالت طبیعی خود خارج شده یا دچار حالت انفجار یا در عکس قضیه آب شدن می شود. چنین اتفاقی منجر به این می شود تا موج E تا نسبت ۲۶۱.۸% از موج C نیز پیشروی نماید. این رابطه نسبتی میتواند مابین A و C توسط E اتفاق بیفتد.

نکته حائز اهمیت اینکه در هیچ یک از طبقه بندی مثلث های بالا من به رفتار امواج B و D هیچ اشاره ای نکرده ام. امواج B وD هیچ نقشی در دسته بندی مثلث ها ایجاد نخواهند کرد. تا زمانی که امواج B وD از منظر قیمتی،زمانی،پیچیدگی با یکدیگر تناوب داشته باشند، هیچی موردی در قوانین نئوویو نقض نخواهد شد. اگر این دو موج تناوب استاندارد داشته باشند ،کانال کشی به حالت استاندارد شکل میگیرد. در انقباضی ها همگرا، در انبساطی واگرا و در خنثی میل به موازی بودن دارند. اگر تناوب معکوس مابین امواج B وD رخ دهد،کانال بندی مثلث ها در انقباضی و انبساطی میل به موازی بودن دارند و در خنثی میل به همگرا بودن پیدا خواهند کرد، اما موازی نیستند.

What factors determine the classification of various Triangles? Answer: Triangles are probably the most misunderstood and misidentified wave formations. There are three categories of Triangles under NEoWave theory - Contracting, Expanding and Neutral (the Neutral category does not exist under orthodox Elliott Wave). Each category has very specific requirements for its construction; if those requirements are not met, some other pattern is forming. In a Contracting Triangle, wave-A is always the longest and most violent, followed by wave-C (which is almost always 61.8% of wave-A) and wave-E which must be at least 38.2% of wave-C but no more than 99% of wave-C. In a NEoWave Neutral Triangle, wave-C is the longest wave with waves-A & E tending toward equality (the same that occurs in a 3rd wave extension between waves-1 & 5). Waves-A and E in this pattern should be at least 38.2% of wave-C, but will usually be between 61.8% to 72% of wave-C). In an Expanding Triangle, wave-A is the shortest wave, wave-C is between 101% and 161.8% of wave-A and wave-E is usually from 101% to 161.8% of wave-C. In rare cases, where the Expansion is concluding a major market advance or decline, wave-E can get "out of control," producing a "blow-off" or "meltdown" which could make wave-E as much as 261.8% of wave-A or wave-C. Notice in none of the above Triangle definitions do I mention the behavior of waves-B & D. That is because the behavior of waves-B & D never determines the type of Triangle forming. As long as waves-B & D conform to NEoWave rules of price, time and complexity similarity, virtually anything is allowed. If waves-B & D produce standard alternation, the channeling of each Triangle will be as you would expect (converging for a Contraction, expanding for an Expanding Triangle and parallel for a Neutral Triangle). If waves-B & D exhibit NEoWave reverse alternation, the channeling for Contracting and Expanding Triangles will generally be parallel and for Neutral Triangles will be either converging or expanding, but not parallel. Glenn Neely

Neowave.com

الگوی های ادامه دهنده

در مقدمه اشاره کردیم که الگوی های ادامه دهنده، نشان از آن دارد که بعد از تکمیل الگو، قیمت تمایل دارد که در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد.

زمانی که یک تریدر به نمودار قیمت یک آیتم معاملاتی نگاه می کند، ممکن است که حر کات قیمت کاملا تصادفی به نظر برسد. این فرض بعضی اوقات می تواند درست باشد، با این وجود گاها در دل آن حرکات قیمت، الگوهایی وجود دارد. این الگوها معمولا به شکل اشکال هندسی می باشند که در داده هایی که مرتبط با قیمت است یافت می شوند و تریدر را قادر می سازد که نحوه عملکرد قیمت را درک کند و همینطور بتواند پیش بینی کند که قیمت به کدام سمت و سو می رود؟ اما اینکه چطور این الگوها را تشخیص داده و چطور از آنها استفاده کنیم را در ادامه خواهیم گفت پس با ما همراه باشید.

انواع الگوی ادامه دهنده

در خقیقت، الگوی های ادامه دهنده را می توان به عنوان یک نشانه و علامت برای تریدر ها دانست و اغلب معامله گران به دنبال آن هستند تا اطمینان حاصل کنند که روند قیمت همچنان ادامه دار است.

یا الگوی های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال که معادل انگلیسی آن Continuation patterns است،معمولا در میانه یک روند ایجاد می شود. این الگوها در حقیقت یک وقفه در پرایس اکشن است که در بازه های زمانی متفاوت رخ می دهد.

زمانی که این الگوها مشاهده می شوند، می تواند نشان دهنده این باشند که احتمالا روند بعد از آنکه الگو کامل شد از سر گرفته خواهد شد. یک الگو را زمانی می توان الگوی کامل شده در نظر گرفت که بتوانیم آن را ترسیم کنیم. سپس از آن الگو خارج شده و به روند قبلی خود ادامه می دهد.

این الگوها در بازه های زمانی متفاوت روزانه، هفتگی و… رخ می دهند.

از انواع مختلف این الگوها می توان به مواردی چون الگوی های کلاسیک مثلث، الگوهای پرچم و همینطور الگوی مستطیل اشاره نمود.

نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کنیم نقشی است که این الگوها در ساماندهی کردن پرایس اکشنی دارد که یک تریدر مشاهده می نماید. به نحوی که آنها را قادر می سازد که یک برنامه(پلان) را برای استفاده از حرکات اجرا نمایند.

آیا الگوها در فارکس تکرار می شوند؟

خوب ببینیم که الگوی های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال، آیا در فارکس تکرار می شوند؟

معامله گران به طور طبیعی تمایل دارند که تغییر قیمت ها را مشخص کنند، اما نکته ای که هست این است که مهارت استفاده از الگوهای شمعی ادامه دهنده و یا الگوهای کندلی ادامه دهنده برای ادامه روند کمتر به کار گرفته می شود. کندلهای ژاپنی از نمودارهای محبوب در معاملات فارکس به شمار می آیند.

ببینیم که الگوهای شمعی ادامه دهنده و یا الگوهای کندلی ادامه دهنده به چه مفهومی است؟ این الگوها به جای آنکه بین یک تا پنجاه کندل همانند یک الگوی کلاسیک شکل بگیرند، مابین یک تا 5 شمع شکل می گیرند و معمولا با حرکت جانبی بعد از یک حرکت قوی تعیین می شوند. این الگوها توقف در یک روند را نشان می دهند.

بیشتر از 200 نوع الگوی شمعی و نموداری در فارکس وجود دارد که البته همه آنها کارآمد نیستند. تعدادی از آنها شناخته شده و دارای کارایی بالا هستند که بارها و بارها توسط تعداد زیادی معامله گر مورد استفاده قرار گرفته شده است.

چگونه یک الگوی ادامه دار را تکمیل می کنید؟

برای آنکه بدانیم یک الگوی ادامه دار تکمیل شده است یا خیر. نیاز به بررسی و دانستن نکاتی است که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت.

آنچه که مهم است مهارت تشخیص الگو های برگشتی و ادامه دهنده می باشد. تا زمانی که الگو در حال شکل گیری (foam) است ولی هنوز تکمیل نشده است. نمی توان به صورت کاملا قطعی گفت که روند ادامه دار خواهد بود و یا برگشت قیمت اتفاق خواهد افتاد. برای آنکه بدانیم و تشخیص دهیم که الگو تکمیل شده یا خیر، باید خطوط روند را بسیار با دقت رصد کرد تا قادر به تشخیص صحیح بود و محتمل ترین رفتار را برای روند بعدی ارزیابی کرد. گاهی اوقات مکث کوچکی وجود دارد ولی نباید فریب خورد چرا که درصد بالایی از احتمال وجود دارد که روند مجددا حرکت کند.

آیا الگوهای نمودار واقعاً کار می کنند؟

در این بخش به بررسی این سوال می پردازیم که آیا الگوهای نمودار واقعاً کار می کنند؟

قابل اطمینان بودن الگوهای نمودار کاملا ذهنی می باشد. دو تریدر را در نظر بگیرید که با الگوهای یکسان کار می کنند اما نتیجه ای کاملا متفاوت به دست می آورند. با این وجود چنانچه دارای یک استراتژی معاملاتی مستحکمی هستید که حول چند الگو ساخته شده است، می توانید با تکیه بر آن و با خیال آسوده منتظر نتایج عالی باشید.

می توان گفت که الگوهای نمودار اگر از سایر استراتژیها قابل اعتمادتر نباشند کمتر نیست. از رایج ترین تکنیک معاملاتی این می باشد که باید صبر کنید تا الگو شکل بگیرد، خطوط روند را در الگو بکشید و هنگامی که در سوی روند غالب از الگو خارج گردید، به معامله ورود کنید.

سخن پایانی

الگوی های ادامه دهنده، عنوان مقاله ای بود که تقدیم شما عزیزان همراه گردید. الگوی های ادامه دهنده به عنوان یک علامت از ادامه دار بودن روند قیمت است و بسیار مورد توجه معامله گران می باشد.

به انواع مختلف الگوی های ادامه دهنده اشاره کردیم. از انواع رایج آنها میتوان به مثلث، پرچم و مستطیل نام برد که بسیار مورد استفاده تریدرها قرار می گیرند. انواع مختلف تایم فریمها (روزانه – هفتگی) را برای این الگوها می توان در نظر گرفت.

با امید به آنکه مقاله ای که تقدیم حضورتان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک گذارید و چنانچه در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال علاقمند به فعالیت هستید، میتوانید از طریق چت آنلاین و سایر راههای ارتباطی با ما تماس گرفته واز مشاوره رایگان بروکر نیکس بهره مند شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.