مفهوم بدهکار و بستانکار


با هدف ارتقا سطح آموزش حسابداری ، آموزش مالیات ، آموزش حقوق و دستمزد ، آموزش نرم افزار ، آموزش بیمه ، آموزش صورت معاملات فصلی و آموزش مالیات بر ارزش افزوده ، استاندار های حسابداری و حسابرسی بتوانیم خدمتی در مسیر توسعه علم و دانش حسابداری داشته باشیم

آموزش حسابداری

آموزش حسابداری ، آموزش نرم افزار ها ، آموزش مالیات ، کدینگ ، سفیر علمکده

قواعد بدهكار ، بستانكار وثبت كردن

هر معامله با توجه به اثر آن بر معادله حسابداري و ترازنامه در حساب ها ثبت ميشوند . براي درج يك مبلغ در يك حساب بايد ابتدا تشخيص داد كه اين مبلغ در كدام سمت معادله حسابداري و ترازنامه منعكس ميشود.

- دارايي ها در سمت راست ترازامه قرار دارند پس داراي ماهيت بدهكار بوده ومانده آن بدهكار ميباشد .

- بدهي ها و سرمايه در سمت چپ ترازنامه قرار دارد پس ماهيت ومانده آن بستانكار بوده .

افزايش دارايي ها بدهكار شده در سمت راست ثبت شده و كاهش دارايي ها بستانكار ودرسمت چپ ثبت ميشود

چون بدهي ها وسرمايه در سمت چپ معادله حسابداري است . بنابراين افزايش در بدهي ها و سرمايه در سمت چپ (بستانكار) و كاهش در بدهي و سرمايه در سمت راست (بدهكار )ثبت ميشود

سيستم ثبت دو طرفه : سيستم حسابداري مطرح در جهان سيستم ثبت دو طرفه ناميده ميشود چون در هر معامله حداقل يك طرف بدهكار و يك طرف بستانكار دارد .

بعد از هرمعامله بايد دو طرف بدهكار و بستاكار باهم برابر باشند يعني جمع مانده بدهكار و بستانكار باهم برابر باشند تا معادله حسابداري همواره برقرار باشد .

(مانده هاي بدهكار= مانده هاي بستانكار)

چند نكته درمورد اثر معاملات بر روي معادله حسابداري :

1- سرمايه گذاري مالك موجب افزايش دارايي و سرمايه ميشود

2- سرمايه گذاري مجدد (طي مفهوم بدهکار و بستانکار دوره) موجب افزايش دارايي و سرمايه ميگردد.

3- خريد يك دارايي به طور نقد موجب افزايش يک دارايي و كاهش وجه نقد ميشود كه تأثيري بر معادله حسابداري ندارد

4- خريد يك دارايي به طور نسيه موجب افزايش يك دارايي و از طرف ديگر موجب افزايش يك بدهي ميشود

5- دريافت وام موجب افزايش دارايي و بدهي ميشود

6- پرداخت قسط موجب كاهش دارايي (بانك ) و كاهش حساب بدهي (حسابهاي پرداختني و. ) ميشود.

با هدف ارتقا سطح آموزش حسابداری ، آموزش مالیات ، آموزش حقوق و دستمزد ، آموزش نرم افزار ، آموزش بیمه ، آموزش صورت معاملات فصلی و آموزش مالیات بر ارزش افزوده ، استاندار های حسابداری و حسابرسی بتوانیم خدمتی در مسیر توسعه علم و دانش حسابداری داشته باشیم

گروه حسابداری استان قزوین(فنی حرفه ای)

2.نشان دادن افزایش و کاهش در حسابداری به کمک بدهکار و بستانکار.

3.ثبت رویدادهای مالی

اهداف جزئی:کارآموز پس از پایان درس بتواند.

1.افزایش و کاهش حسابها را بدرستی تشخیص دهد.

2.افزایش و کاهش حسابها را با بدهکار و بستانکار مشخص کند.

3.برای هر رویداد مالی ثبت درستی ارائه کند.

اهداف رفتاری :انتظار میرود کارآموزان بتوانند.

1.افزایش و کاهش حسابها را به درستی تشخیص دهند.

2.افزایش و کاهش حسابها را با بدهکار و بستانکار مشخص کنند.

3.از بین 5 رویداد مالی ارائه شده حداقل 3 رویدادمالی را بدرستی ثبت کنند.

فعالیتهای آغازین(حضور و غیاب و برقراری ارتباط اولیه و بررسی تکالیف قبلی )

حضور و غیاب و برقراری ارتباط اولیه-بررسی تکالیف قبلی.

ارزشیابی تشخیصی(سئوالات مربوط به پیش نیاز یادگیری درس جدید)

1.آیا کسی مفهوم بدهکار و بستانکار را می داند؟

2.آیا کسی می داند افزایش و کاهش در حسابداری چگونه نشان داده میشود؟

3.آیا کسی با ثبتهای حسابداری آشنایی دارد؟

روشهای تدریس(توضیحی ,عملی ,پروژه ای یا تلفیقی از هر کدام )

ابزار و وسایل مورد نیاز

کتاب و جزوه آموزشی –ماژیک و تخته وایت بورد-تخته پاکن

الف –ایجاد انگیزه

بافراگیری ثبتهای حسابداری می توانیم اطلاعاتی که توسط موسسات منتشر میشوند را تجزیه و تحلیل کنیم و تصمیمات درستی در رابطه با سرمایه گذاری بگیریم.

ب-گام اول :ابتدا مفهوم بدهکار و بستانکار را بیان می کنیم .

گام دوم:بعد نشان می دهیم که در حسابداری همیشه سمت راست حساب بدهکار و سمت چپ آن بستانکار است وافزایش و کاهش دارایی ها و بدهی ها و سرمایه را به کمک بدهکار و بستانکار تعریف می کنیم که افزایش دارایی ها بدهکار و مفهوم بدهکار و بستانکار کاهش آن بستانکار است و در مورد بدهی و سرمایه عکس این مطلب صادق است .بعد چند رویداد ارائه می کنیم ابتدا حسابها را مشخص می کنیم و بعد طبقه بندی می کنیم وسپس افزایش و کاهش را نشان می دهیم وبعد از آن این افزایش و کاهش را به کمک بدهکار و بستانکار نشان می دهیم وبعد یک ثبت حسابداری ارائه می کنیم.

بحث و نتیجه گیری

در حسابداری افزایش و کاهش را به کمک بدهکار و بستانکار نشان می دهیم .در حسابداری سمت راست همیشه بدهکار و سمت چپ آن بستانکار است و اینکه افزایش دارایی ها همیشه بدهکار و کاهش آن همیشه بستانکار است و در مورد بدهی و سرمایه عکس این مطلب صادق است.

دفتر معین و مدیریت حساب مشتریان در نرم افزار

توسط دفتر معین در نرم افزار، می توانید وجوه دریافتی و پرداختی متفرقه را در سیستم ثبت کرده و از آن گزارشات متنوع تهیه نمائید. در دفتر معین، با توجه به حسابهایی که تعریف می کنید می توانید عملیات بدهکار رو بستانکار را بر روی آنها انجام دهید و ضمن گزارش از گردش حساب خاص، از کلیه حسابها به تفکیک گزارش تهیه نمائید. این حسابها می تواند حسابی تعریف شده مفهوم بدهکار و بستانکار برای مشتری خاص باشد و یا حسابی جهت کنترل درآمدها و مخارج مرکز.

دفتر معین حسابداری ساده در نرم افزار

تعریف حساب و انجام عملیات بدهکار و بستانکار

در دفتر معین، قبل از ثبت اسناد دریافتی و پرداختی (بستانکار – بدهکار)، لازم است ابتدا حساب تعریف کرده و مشخص کنید چه حسابی بدهکار یا بستانکار شده است. از آنجا که عمده عملیات بدهکار و بستانکار کردن مربوط به حساب اشخاص می باشد، کد حساب در دفتر معین همان کد شخص است. یعنی اگر می خواهید حسابی تعریف کنید در لیست اشخاص این حساب را تعریف کنید. برای بدهکار یا بستانکار کردن حساب مورد نظر، از نوار ابزار بالای لیست، بر روی گزینه دریافت و یا پرداخت کلیک کنید.

نکته: دریافت یعنی ثبت سند دریافت (بستانکار کردن حساب) و پرداخت یعنی ثبت سند بدهکار (بدهکار کردن حساب).

ثبت سند دریافت (بستانکار کردن) برای حساب خاص

سند حسابداری دریافت نرم افزار

جهت ثبت سند دریافت جدید در دفتر معین، کافی است بر روی گزینه “دریافت” از نوار ابزار بالای لیست دریافتی ها و پرداختی ها کلیک کنید تا پنجره ورود اطلاعات مربوط به سند دریافت باز گردد. در قسمت پرداخت کننده، کد شخص(کد حساب) را وار نمائید. در قسمت بستانکار، مبلغ مربوطه را وارد کرده و بر روی گزینه ذخیره کلیک نمائید. بدین ترتیب، سند فوق به اسناد موجود در دفتر معین افزوده خواهد شد.

نکته1: در صورتی که دریافتی های شما در طول روز زیاد هستند و این دریافتی ها دارای تعریف خاص هستند (بابت)، و قصد دارید در آینده با توجه به بابت دریافت وجه، گزارش تهیه نمائید، توسط دکمه “بابت”، می توانید عناوینی را جهت بابت دریافت وجه، در سیستم ذخیره نمائید و هنگام ثبت سند بستانکار، آن عنوان را در قسمت بابت درج نمائید.

نکته2: در صورتی که گزینه “چاپ رسید” در پائین پنجره را تیک زده باشید، بلافاصله پس از ذخیره سند، صفحه مربوط به چاپ رسید دریافت وجه باز می گردد و می توانید رسیدی جهت ارائه به مشتری، چاپ کرده و تحویل ایشان نمائید یا برای خود بایگانی نمائید.

ثبت سند پرداخت (بدهکار کردن) برای حساب خاص

عملیات ثبت سند پرداخت در دفتر معین، مانند ثبت سند دریافت می باشد با این تفاوت که مبلغ درج شده در این سند، بعنوان بدهکاری شخص یا حساب، در دفتر معین ثبت می گردد.

سند حسابداری پرداخت نرم افزار

تهیه گزارش از گردش حساب مربوط به شخص یا حساب خاص

جهت تهیه گزارش از حساب خاص، از نوار ابزار بالای لیست بر روی گزینه جستجو کلیک نمائید، در پنجره باز شده، کد شخص/حساب را وارد کرده و بر روی دکمه جستجو کلیک نمائید. بدین ترتیب، کلیه اسناد ثبت شده برای حساب مورد نظر آماده می گردد و می توانید از آن گزارش تهیه نمائید. همچنین در صفحه جستجو می توانید تعیین کنید این گزارش در چه بازه زمانی باشده (از چه تاریخی شروع شده و تا چه تاریخی باشد)

گردش حساب مشتری در نرم افزار

صورتحساب مشتریان در نرم افزار عارف رایانه

بیشتر بخوانید:

تعریف بانک در نرم افزار | تعریف شماره حساب

استخراج لیست دریافتی ها و پرداختی ها به محیط Excel , Access , …

در صورتی که قصد دارید اطلاعات ثبت شده در دفتر معین را صورت فایل اکسل، در قسمتی از رایانه خود ذخیره کنید، بر روی گزینه “Export” از نوار بالای لیست کلیک کنید تا پنجره ذخیره فایل باز گردد. در پنجره باز شده، یک نام برای فایل تعیین کنید و محل ذخیره آن در رایانه را مشخص کنید تا فایل اکسل مربوطه، در محل مورد نظر ایجاد گردد. جهت خروجی گرفتن به محیط های دیگر مانند: ورد، اکسس، اچ تی ام ال و … بر روی جهت نمای کوچک کنار گزینه “Export” کلیک کنید تا منوی مربوطه باز گردد. بدین ترتیب با کلیک بر روی هر کدام از منوها می توانید اطلاعات را از نرم افزار به فرمت های دیگر استخراح کنید.

لیست بدهکاران (حسابهای بدهکار)

این لیست، حسابهای دارای مانده بدهی را به تفکیک حساب مفهوم بدهکار و بستانکار و جمع مبالغ دریافتی و پرداختی مشخص می کند. این لیست به طور خودکار و توسط سیستم تهیه می گردد و آن دسته از حسابهایی که در طی گردش مالی، بدهکار محسوب می گردند، را در خود جای می دهد.

لیست بستانکاران (حسابهای بستانکار)

این لیست، حسابهای دارای مانده بستانکاری را به تفکیک حساب و جمع مبالغ دریافتی و پرداختی مشخص می کند. این لیست نیز مانند لیست بدهکاران به طور خودکار و توسط سیستم تهیه می گردد و آن دسته از حسابهایی که در طی گردش مالی، بستانکار محسوب می گردند، را در خود جای می دهد.

گزارش به تفکیک حساب

توسط این بخش، لیست کل دریافتی ها و پرداختی ها به تفکیک حساب نمایش داده می گردد. این لیست ماننده لیست بدهکاران و بستانکاران است، با این تفاوت که حسابها چه بدهکار باشند و چه بستانکار، در این لیست قرار داده می شوند.

گزارش به تفکیک بابت

همانطور که در قسمت ثبت اسناد دریافت و پرداخت اشاره شد، هنگام ثبت سند می توانید قسمتی را تحت عنوان “بابت” در نظر بگیرید. و این “بابت” می توانید بعداً در گزارشگیری، نتایج دقیق تری به شما بدهد. در بخش گزارش به تفکیک بابت در دفتر معین، کلیه اسناد دریافتی و پرداختی، به تفکیک بابت، جمع زده و نمایش داده می گردند و شما میتوانید مشاهده کنید برای برخی بابت ها چه میزان گردش مالی داشته اید.

مفهوم بدهکار و بستانکار

اپارات

یوتیوب-

گوگل پلاس-

اینستاگرام-

تلگرام-

لینک دین-

توییتر-

فیسبوک-

نگارش ها

انواع نگارش ها

پروژه ها

پارسیان حساب

parsianhesab

از منوي حسابداري قسمت گزارشات ویژه گزینه لیست بدهکاران و بستانکاران را كليك نماييد . این گزارش ترکیبی از لیست بدهکاران و لیست بستانکاران می مفهوم بدهکار و بستانکار باشد به این ترتیب که در این قسمت ابتدا حسابهای بدهکار و سپس حسابهای بستانکار لیست می شود و در انتها جمع با احتساب بدهکار و بستانکار محاسبه می شود.

اطلاعات صاحب امتیاز پارسیان حساب :

پارسیان حساب : مهندس محسن نوروزی

همراه ما باشید .

فیسبوک نرم افزار حسابداری پارسیان

توییتر نرم افزار پارسیان

لینک دین نرم افزار حسابداری پارسیان

کانال تلگرام نرم افزار پارسیان

اینستاگرام نرم افزار حسابداری پارسیان

گوگل پلاس نرم افزار پارسیان

یوتیوب حسابداری پارسیان

فیلم های اموزش نرم افزار پارسیان

آدرس:
اصفهان- خیابان بزرگمهر-هشت بهشت غربی- گلزار جنوبی-بن بست شماره 9 (محمودیان)-ساختمان آفرینش-واحد 2

تلفن: 32686112-031 همراه: 09133101807

پیام مدیرعامل :

گروه پشتیبانی و آموزش پارسیان حساب با افتخار آماده ارائه خدمات حسابداری و حسابرسی و خدمات پس از فروش برای محصولات خود به صورت حضوری ، تلفنی و همچنین از طریق پست الکترونیک می باشد . از اینکه مارا در انتقادات و پیشنهادات خود شریک میدانید نهایت سپاس و تشکر را داریم .

کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

اعلاميه بدهكار بستانكار ، سندي است كه براي انتقال و اصلاح مانده طرف حسابهاي سيستم فروش و خريد استفاده ميشود . با ورود و ثبت اطلاعات اعلاميه بدهكار بستانكار ، موارد و امكانات زير در اختيار شما قرار ميگيرد :

1- جابجايي و انتقال مانده بين دو طرف حساب مختلف .

2- جابجايي و انتقال مانده بين دو حساب مختلف يك طرف حساب .

3- صدور سند حسابداري براي اعلاميه بدهكار و بستانكار .

1- صدور اعلاميه بدهكار بستانكار :

پس از ورود به سيستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه ” اعلاميه بدهكار بستانكار جديد” كليك كنيد .

در پنجره‌اي كه در اختيار شما قرار ميگيرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد.

2 4 300x206 - کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشيد :

1- ورود اطلاعات “شماره” ، “تاريخ” و “ارز” در بالاي فرم اجباري است .

2- در گزينه “شماره” شماره اعلاميه بدهكار بستانكار در سيستم درج ميشود . اين شماره گذاري بر اساس روش شماره گذاري تعيين شده براي فرم اعلاميه بدهكار بستانكار در قسمت “تعيين روش شماره گذاري” انجام ميشود .

3- اگر شماره گذاري اتوماتيك باشد ، شما نميتوانيد “شماره” را وارد كنيد و بزرگترين شماره وارد شده براي اين فرم به علاوه 1 بصورت اتوماتيك در نظر گرفته ميشود .اگر شماره گذاري بصورت دستي باشد ، شماره وارد شده توسط شما ملاك قرار ميگيرد و اگر شماره اي وارد نكنيد ، طبق روال اتوماتيك عمل مفهوم بدهکار و بستانکار ميشود .

4- در گزينه “تاريخ” بصورت پيش فرض تاريخ روز نمايش داده ميشود . ميتوانيد تاريخ مورد نظر را در آن وارد كنيد .

5- در سيستم امكان صدور اعلاميه هم به ارز پايه و هم به ساير ارزها وجود دارد . در قسمت “ارز” بصورت پيش فرض ارز پايه سيستم نمايش داده ميشود و در صورت نياز ميتوانيد آن را تغيير دهيد .

6- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه فعال ميشود . ميتوانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن مفهوم بدهکار و بستانکار روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد .

7- اگر براي اين اعلاميه ، سند حسابداري صادر شده باشد ، شماره سند حسابداري آن در گزينه “شماره سند مرتبط” نمايش داده ميشود .

8- در قسمت اقلام اعلاميه ، درج حداقل يك قلم براي اعلاميه اجباري است و امكان ثبت بدون قلم وجود ندارد .

9- دقت داشته باشيد كه تمامي اطلاعات وارد شده براي اعلاميه بر اساس ارز انتخاب شده در اين قسمت خواهد بود و در صورت تغيير ارز در اين قسمت ، هيچيك از اطلاعات به ارز پايه وارد نخواهد شد .

10- سند حسابداري اعلاميه تحت هر شرايطي با ارز پايه سيستم صادر ميشود و در صورت تغيير ارز در بالاي فرم ، اطلاعات وارد شده در قسمت ارزي سند درج خواهد شد .

11- قبل از اضافه كردن قلم به اعلاميه بدهكار بستانكار ، بايد ارز مرتبط با اين اعلاميه بدهكار بستانكار را در بالاي فرم انتخاب كرده باشيد . همچنين دقت داشته باشيد كه بعد از ورود اطلاعات اقلام ، امكان تغيير ارز انتخاب شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار وجود ندارد و در صورت نيار ابتدا بايد اقلام وارد شده را حذف كرد .

12- در قسمت اقلام اعلاميه بدهكار بستانكار ، درج حداقل يك قلم براي اعلاميه بدهكار بستانكار اجباري است و امكان ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار بدون قلم وجود ندارد .

13- براي اضافه كردن قلم به اعلاميه بدهكار بستانكار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم ميتوانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد .

14- براي هر يك از اقلام اعلاميه بدهكار بستانكار ، ورود اطلاعات “نوع بدهكار” ، “كد معين بدهكار” ، “كد تفصيل بدهكار”، “نوع بستانكار” ، “كد معين بستانكار” ، “كد تفصيل بستانكار” ، “مبلغ” و “شرح” اجباري است .

15- با استفاده از گزينه “نوع بدهكار” يا “نوع بستانكار” ، مشخص ميشود مبلغي كه ثبت ميشود مربوط به حسابهاي خريد طرف حساب است يا حسابهاي فروش طرف حساب . مثلا اگر براي طرف حسابي نوع بستانكار فروش انتخاب شده باشد ، مبلغ درج شده در صورتحساب فروش از بدهي طرف حساب كسر خواهد شد و بصورت بستانكار در صورتحساب فروش شركت ميكند و در صورتحساب خريد هيچ دخالتي نميكند .

16- در گزينه “كد معين بدهكار” يا “كد معين بستانكار” ، حسابهاي معيني كه بايد بابت اين قلم در سند حسابداري در بدهكار يا بستانكار آنها درج شود مشخص ميشوند .

17- در گزينه “كد تفصيل بدهكار” يا “كد تفصيل بستانكار” ، طرف حسابهايي كه بايد بابت اين قلم بدهكار يا بستانكار شوند مشخص ميشوند .

18- با انتخاب “كد معين بدهكار” ، “كد تفصيل بدهكار”، “كد معين بستانكار” و “كد تفصيل بستانكار” عنوان حساب هاي مفهوم بدهکار و بستانکار انتخاب شده در پايين فرم نمايش داده ميشود .

19- در گزينه “مبلغ” ، مبلغي كه بايد بين حساب ها جابجا شوند تعيين ميشود .

20- پس از ورود اطلاعات كليد ذخيره يا Ctrl+S را بزنيد . پس از ذخيره اطلاعات ، در سمت راست نوار پايين فرم پيغام نمايش داده ميشود .

21- اگر در تنظيمات عمومي ، گزينه صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه بدهكاربستانكار فعال باشد ، به محض ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد .

2- صدور سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار :

پس از ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، بايد اطلاعات آن مبلغي در حسابداري ثبت شود . براي ثبت سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ، در ليست اعلاميه هاي بدهكار بستانكار ، يك يا چند اعلاميه مورد نظر را انتخاب كرده و يا فرم يك اعلاميه بدهكار بستانكار را باز كنبد و در نوار ابزار بالاي فرم يا ليست كليد را بزنيد .

در مورد صدور سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ، موارد زير را مد نظر داشته باشيد :

1- در صورتيكه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ” فعال شده باشد ، به محض ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد .

2- براي هر اعلاميه بدهكار بستانكار ، امكان صدور بيش از يك سند حسابداري وجود ندارد و همه اطلاعات يك اعلاميه بدهكار بستانكار در يك سند حسابداري ثبت ميشود .

3- در اعلاميه بدهكار بستانكار در بالای صفحه، ميتوانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار را مشاهده كنيد .

5 4 300x203 - کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

4- در صورتيكه در تنظيمات عمومي ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ” فعال شده باشد ، وقتي كليد ثبت اعلاميه بدهكار بستانكار را ميزنيم در صورتيكه به هر دليلي سند حسابداري قابل ثبت نباشد ، اعلاميه بدهكار بستانكار ذخيره خواهد شد ولي سند حسابداري براي آن صادر نميشود و بعدا پس از بايد رفع مشكلات ، سند حسابداري آن را صادر كنيد .

5- پس از ثبت سند حسابداري يك رسيد ، امكان انجام تغييرات در آن تا زمان حذف سند حسابداري مربوطه وجود ندارد .

6- براي صدور سند حسابداري اعلاميه بدهكار بستانكار ، از حسابهاي وارد شده در اقلام اعلاميه استفاده ميكند.

7- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار ، در بالاي فرم يا ليست اعلاميه بدهكار بستانكار كليد را بزنيد .

8- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي اعلاميه بدهكار بستانكار ، در بالاي مفهوم بدهکار و بستانکار فرم يا ليست اعلاميه بدهكار بستانكار كليد را بزنيد .

3- يادداشت و اطلاعات تكميلي :

براي مشاهده نحوه استفاده از قسمتهاي “يادداشت” و “اطلاعات تكميلي” ، به راهنماي قسمتهاي عمومي سيستم مراجعه كنيد .

7 5 300x203 - کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

4- ليست اعلاميه هاي بدهكار و بستانكار :

براي مشاهده ليست اعلاميه هاي بدهكار و بستانكار تعريف شده ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “اعلاميه بدهكار مفهوم بدهکار و بستانکار بستانكار ” كليك كنيد .

با انتخاب اين گزينه ، ليستي از اعلاميه هاي بدهكار بستانكار ثبت شده در سيستم در آن سال مالي به همراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي آنها نمايش داده ميشود .

9 3 300x203 - کاربرد اعلامیه بدهکار و بستانکار

5- حذف اعلاميه بدهكار بستانكار :

در صورت نياز به حذف اطلاعات اعلاميه بدهكار بستانكار ثبت شده ، از لیست اعلامیه بدهکار و بستانکار، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت كليد را بزنيد يا از Ctrl+D استفاده كنيد .

با حذف اعلاميه بدهكار بستانكار ، سند حسابداري مرتبط با آن نيز حذف خواهد شد در نتيجه در صورتيكه سند حسابداري يك اعلاميه بدهكار بستانكار به هر دليلي قابل حذف نباشد ، آن اعلاميه هم قابل حذف نخواهد بود .

6- تاثير عمليات مختلف سيستم بر اعلاميه بدهكار بستانكار :

از يك اعلاميه بدهكار بستانكار در جاها و عمليات مختلفي استفاده ميشود و همچنين عمليات مختلف براي روي اعلاميه بدهكار بستانكار تاثيراتي ميگذارند . ليست موارد و تاثيرات عمليات مختلف بر روي اعلاميه بدهكار بستانكار به شرح زير است :اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.