ساعات معاملات در بورس


الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

هدف مقاله حاضر الگوسازی رفتار درون روزی معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری مستخرج شده از نرم افزار ره‌آورد نوین برای بازه زمانی فروردین 1388 الی شهریور 1398 بر اساس فراوانی داده‌های روزانه استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل حجم معاملات، ارزش معاملات، نوسانات بازدهی، تفاوت بین بهترین قیمت خرید و فروش است. در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان‌های 15 دقیقه‌ای تفکیک شده است. حجم معاملات و الگوهای رفتاری برای 3 بازه زمانی 15 دقیقه اول و 3 بازه زمانی 15 دقیقه آخر معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که حجم، ارزش معاملات، بازده و تغییرات قیمت در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان‌ها است با این تفاوت که حجم و ارزش معاملات در پایان روز معاملاتی و بازده و تغییرات قیمت در ابتدای روز معاملاتی بیشینه می‌شود. در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که حجم و ارزش معاملات از الگوی J شکل و بازده و تغییرات قیمت از الگوی L در طی روز پیروی می‌کنند. براساس نتایج، حجم و ارزش معاملات در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان‌ها است و در پایان روز معاملائی حداکثر می‌شود.

The purpose of this paper was to model the intraday behavior of transactions based on trading hours on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, statistical data extracted from Rahnavard Novin software have been used for the period of April 2009 to September 2017 based on the frequency of daily data. The variables used in this study include trading volume, return fluctuations, and differences between the best selling price. In this study, the time period for trading on the Tehran Stock Exchange is divided according to the time of 15 minutes. The volume of transactions and behavioral patterns for the first 3 15-minute intervals and the last 3 15-minute time intervals were examined. The results of this study showed that at the beginning and end of the market, the values ​​of value variables and trading volume and the values ​​of change and price increase increase, and the volume and size of transactions, unlike price changes and returns, are maximized at the end of the day. The results indicate that in fact the volume and value of transactions follow the pattern (J) of the shape and yield and price changes follow the pattern (L). Based on the results, the volume and value of transactions at the beginning and end of the day is higher than other times and at the end of the day the transaction is maximized.

خلاصه ماشینی:

این الگوی یو شکل در بسیاری از مطالعات تجربی دیگر برای بازده ، تغییرات قیمت ، شکاف قیمت خرید و فروش ، ارزش و حجم معاملات نشان داده شده است . ادبیات مروری بر مطالعات پیشین در این بخش به بررسی مطالعات پیشین داخلی و خارجی صورت گرفته به منظور بررسی الگوهای درون روز در بازار سهام و همچنین نقش حجم معاملات بر نوسانات قیمت سهم در روزهای مختلف و در بازه های زمانی متفاوت پرداخته شده است . نتایج این مطالعه بیانگر این بود که برای حجم معاملات و نوسانات بازدهی قیمت در این کشور الگوی J شکل وجود دارد که این موضوع بیانگر وجود اطلاعات نهانی در معامله گران است . نتایج این مطالعه نشان داد که بروز الگوی رفتاری درون روز در معاملات منجر به کاهش کارایی قیمت در بازار سهام میشود. ٣. روش تحقیق هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات الگوی درون روز معاملات برای ساعات مختلف معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران است . تصریح مدل با توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی اثرات الگوی درون روز معاملات برای ساعات مختلف معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران بود. ٥. نتایج و پیشنهادات در این مقاله به بررسی اثرات الگوی درون روز معاملات برای ساعات مختلف معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان های ١٥ دقیقه ای تفکیک شده است . در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان های ١٥ دقیقه ای تفکیک شده است .

الگوی رفتار درون روز معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

هدف مقاله حاضر الگوسازی رفتار درون روزی معاملات بر اساس ساعات معامله در بورس اوراق بهادار تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری مستخرج شده از نرم افزار ره‌آورد نوین برای بازه زمانی فروردین 1388 الی شهریور 1398 بر اساس فراوانی داده‌های روزانه استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل حجم معاملات، ارزش معاملات، نوسانات بازدهی، تفاوت بین بهترین قیمت خرید و فروش است. در ساعات معاملات در بورس این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان‌های 15 دقیقه‌ای تفکیک شده است. حجم معاملات و الگوهای رفتاری برای 3 بازه زمانی 15 دقیقه اول و 3 بازه زمانی 15 دقیقه آخر معاملات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که حجم، ارزش معاملات، بازده و تغییرات قیمت در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان‌ها است با این تفاوت که حجم و ارزش معاملات در پایان روز معاملاتی و بازده و تغییرات قیمت در ابتدای روز معاملاتی بیشینه می‌شود. در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که حجم و ارزش معاملات از الگوی J شکل و بازده و تغییرات قیمت از الگوی L در طی روز پیروی می‌کنند. براساس نتایج، حجم و ارزش معاملات در ابتدا و انتهای روز بیشتر از سایر زمان‌ها است و در پایان روز معاملائی حداکثر می‌شود.

The purpose of this paper was to model the intraday behavior of transactions based on trading hours on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, statistical data extracted from Rahnavard Novin software have been used for the period of April 2009 to September 2017 based on the frequency of daily data. The variables used in this study include trading volume, return fluctuations, and differences between the best selling price. In this study, the time period for trading on the Tehran Stock Exchange is divided according ساعات معاملات در بورس to the time of 15 minutes. The volume of transactions and behavioral patterns for the first 3 15-minute intervals and the last 3 15-minute time intervals were examined. The results of this study showed that at the beginning and end of the market, the values ​​of value variables and trading volume and the values ​​of change and price increase increase, and the volume and size of transactions, unlike price changes and returns, are maximized at the end of the day. The results indicate that in fact the volume and value of transactions follow the pattern (J) of the shape and yield and price changes follow the pattern (L). Based on the results, the volume and value of transactions at the beginning and end of the day is higher than other times and at the end of the day the transaction is maximized.

خلاصه ماشینی:

این الگوی یو شکل در بسیاری از مطالعات تجربی دیگر برای بازده ، تغییرات قیمت ، شکاف قیمت خرید و فروش ، ارزش و حجم معاملات نشان داده شده است . ادبیات مروری بر مطالعات پیشین در این بخش به بررسی مطالعات پیشین داخلی و خارجی صورت گرفته به منظور بررسی الگوهای درون روز در بازار سهام و همچنین نقش حجم معاملات بر نوسانات قیمت سهم در روزهای مختلف و در بازه های زمانی متفاوت پرداخته شده است . نتایج این مطالعه بیانگر این بود که برای حجم معاملات و نوسانات بازدهی قیمت در این کشور الگوی J شکل وجود دارد که این موضوع بیانگر وجود اطلاعات نهانی در معامله گران است . نتایج این مطالعه نشان داد که بروز الگوی رفتاری درون روز در معاملات منجر به کاهش کارایی قیمت در بازار سهام میشود. ٣. روش تحقیق هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات الگوی درون روز معاملات برای ساعات مختلف معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران است . تصریح مدل با توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی اثرات الگوی درون روز معاملات برای ساعات مختلف معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران بود. ٥. نتایج و پیشنهادات در این مقاله به بررسی اثرات الگوی درون روز معاملات برای ساعات مختلف معامله در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان های ١٥ دقیقه ای تفکیک شده است . در این مطالعه بازه زمانی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس زمان های ١٥ دقیقه ای تفکیک شده است .

با بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس آشنا شوید!

بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس

بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس چیست؟ شاید این سوالی است که ذهن شما را درگیر کرده است، معاملات طلا در بازارهای مالی مختلف به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و فارکس هم یکی از این بازارها می‌باشد که می‌توان طلا را در آن معامله کرد و این فلز گرانبها یکی از دارایی‌های موردعلاقه برخی تریدرهای بازار فارکس است، از این رو، در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، قصد داریم بهترین زمان معامله طلا در فارکس را برای شما رمزگشایی کنیم، پس تا انتها با ما باشید.

معاملات طلا در بازار فارکس

در واقع معاملات طلا در بازار فارکس به صورت کاملا آنلاین انجام می‌گیرد و به راهکارهایی گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران را از طریق بازار فارکس در معرض طلا قرار می‌دهد. در این نوع تجارت طلا شما به جای خرید فروش طلای واقعی می‌توانید با استفاده از معاملات بازار فارکس طلا را به عنوان یک جفت ارز خریداری کنید. طلا در فارکس یک آیتم معاملاتی به شما می‌رود و به شکل ارز قابل معامله می‌باشد. جالب است بدانید که طلا در بازار فارکس با نماد XAU خرید و فروش می‌شود.

فلز طلا در بازار فارکس با دلار معامله می‌شود و نماد دلار USD می‌باشد که در آیتم‌های معاملاتی در کنار نماد طلا نشان داده می‌شود تا معامله‌گران بدانند برای خرید یک اونس طلا باید چقدر دلار پرداخت کنند. طلا به دلیل تغییرناپذیری در ارزش در میان سرمایه‌گذاران از محبوبیت زیادی برخوردار می‌باشد و در سال ۲۰۲۰ به عنوان پرمعامله‌ترین دارایی شناخته شده است. اگر قصد دارید در بازار فارکس طلا معامله کنید باید یک حساب معاملاتی در کارگزاری انتخابی خود افتتاح کنید و معامله طلا با نماد XAU انتخاب کنید. برای آشنایی بیشتر با معامله طلا در بازار فارکس می‌توانید مقاله مربوطه ما در آکادمی پارسیان بورس را مطالعه کنید.

ما در یک مقاله جامع، به‌طورکامل در مورد معاملات طلا در فارکس صحبت کرده و تمام ابعاد آن و نه فقط بحث زمانی ترید طلا را پوشش داده‌ایم. در ادامه به پرسش اصلی شما، یعنی بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس پاسخ خواهیم داد.

معاملات طلا در فارکس

بهترین زمان معامله طلا در فارکس چه زمانی است؟

ساعت کار بازار طلا فارکس مانند بازار سایر ارزهای معاملاتی به صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته به جز یکشنبه و دوشنبه امکان پذیر می‌باشد. معامله‌گران می‌توانند در هر ساعتی که می‌خواهند طلا را در بازار فارکس معامله کنند. بازار فارکس در ساعات معاملات در بورس زمان بازگشایی بازار نیویورک دارای بیشترین حجم نقدینگی می‌باشد، حجم نقدینگی بالا باعث وقوع نوسانات منطقی در بازار فارکس می‌شود و از آن جایی که بازار طلا بسیار تاثیرپذیر می‌باشد و نوسانات بر روی آن تاثیر می‌گذارند بهترین بهترین ساعات معاملات طلا در فارکس در هنگام بازگشایی بازار می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در زمانی که نقدینگی بازار بالا می‌باشد اقدام به معامله طلا کنید..

هر معامله‌گر در معاملات خود دارای یک سبک معاملاتی می‌باشد و ممکن است با توجه به سبک معاملاتی شما، زمان دیگری برای خرید و فروش طلا مناسب باشد. به همین دلیل بهتر است طلا را در ساعات مختلف معامله کنید تا بهترین بازه زمانی و بیشترین بازدهی را برای خرید و فروش طلا پیدا کنید. بعد از انتخاب بازه زمانی مناسب باید به میزان عرضه و تقاضا توجه کنید. هرچقدر میزان تقاضا افزایش پیدا کند قیمت طلا نیز افزایش پیدا می‌کند. میزان تقاضا مصرف‌ کنندگان طلا نیز بر افزایش قیمت آن تاثیر دارد زیرا زمانی که تقاضا برای یک کالای معاملاتی افزایش پیدا می‌کند و تولید آن ثابت است شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود..

ما در دوره‌های آموزش فارکس خود، به‌طور کاملا عملی سبک معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد، پس اگر قصد داریم یک تریدر حرفه‌ای با سبک معاملاتی قوی باشید، می‌توانید این دوره‌ها را شرکت کنید.

همانطور که می‌دانید طلا در بازار فارکس بیشتر با ارز دلار معامله می‌شود و به همین دلیل شما باید قیمت دلار را به طور کامل بررسی کنید زیرا رابطه طلا و دلار به صورت برعکس می‌باشد و اگر قیمت دلار در حال کاهش باشد نشان‌دهنده این است که قیمت طلا در حال افزایش می‌باشد. با بررسی این موراد شما می‌توانید بهترین زمان معامله طلا در فارکس را تشخیص دهید.

طبق بررسی تحلیلگران بازار طلا فارکس، بهترین ساعت معامله طلا در فارکس بر اساس حجم و فعالیت و همپوشانی بازار اروپا و ایالات متحده ساعت 13 الی 17 به وقت گرینویچ می‌باشد. در هنگام همپوشانی بازار اروپا و آسیا بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس ساعت 7 الی 9 به وقت گرینویچ می‌باشد. از دیگر زمان‌های مناسب معامله طلا در فارکس می‌توان به ساعت 7 الی 17 اشاره کرد که بازه طولانی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. توجه داشته باشید در کنار بررسی زمان مناسب برای معامله طلا در فارکس به نکات ذکر شده مانند میزان عرضه و تقاضا، نقدینگی بازار و قیمت دلار نیز توجه کنید.

تا اینجا بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس را شناختید، حال بهترین روزهای معامله طلا در فارکس را نیز به شما خواهیم گفت!

بهترین زمان معامله طلا در فارکس

بهترین روزها برای معامله طلا در بازار فارکس

جالب است بدانید، همانطور که یکسری ساعت‌های خاص برای معامله طلا بهتر می‌باشد بعضی روزها نیز برای معامله طلا مناسب‌تر هستند. به طور کلی، روزهایی که حجم نقدینگی بازار بالا باشد برای معامله‌گران بهتر است. روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه دارای بیشترین حجم معاملات هستند و هنگامی که حجم معاملات بالا باشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه افزایش نقدینگی فرصت‌های بهتری برای معامله‌گران ایجاد می‌شود. در کنار انتخاب این روزها به همپوشانی بازار فارکس نیز دقت کنید، با استفاده از استراژی معاملاتی درست و بازه زمانی مناسب شما می‌توانید به بهترین نحو ممکن به سرمایه‌گذاری گسترده و موفق بپردازید.

حال که بهترین روزها و بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس را شناختید، می‌توانید هوشمندانه‌تر در بازار فارکس معامله کنید.

کلام نهایی

طلا از گذشته‌های طولانی به عنوان یک فلز گرانبها شناخته می‌شود که بعد از مدت زمان طولانی ارزش آن کاهش پیدا نکرده است. معامله طلا و سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار پرسود می‌باشد و سرمایه‌گذاران زیادی در حال حاضر به تجارت طلا می‌پردارند چرا که هیچ عاملی نتوانسته بر ارزش این فلز تاثیر منفی بگذارد. در روش سرمایه‌گذاری مدرن کاربران به راحتی می‌توانند در بازارهای مالی مانند فارکس به معامله طلا بپردازند. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس ما بهترین ساعت معاملات طلا در فارکس را برای سرمایه‌گذاران مشخص کردیم.

بهترین بازه های معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال

اکثر سرمایه گذاران حوزه ی ارزهای دیجیتال فکر میکنن، مسئله ی زمان فقط برای بازار فارکس حائز اهمیته و برای بازار ارزهای دیجیتال اهمیت خاصی نداره. مسئله ی خرید و فروش و انجام معاملات همونقدر که در فارکس حائز اهمیته، در حوزه ی ارزهای دیجیتال هم مهمه.

بهترین زمان برای معاملات ارزهای دیجیتال

ما در این مقاله سعی میکنیم توضیح بدیم که چرا زمان ترید کردن در بازار ارزهای دیجیتال مهمه و در موردش مفصل توضیح بدیم تا باورعموم کاربران رو در مورد بی اهمیت بودن زمان انجام معامله تغییر بدیم و یکی از موضوعات مهم رو در زمینه آموزش استراتژی های معاملاتی رو بهتون یاد بدیم.

بعد سعی میکنیم بگیم، بهترین بازه های معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال کی هست و چرا باید به این بازه های زمانی و ساعت انجام معامله توجه کنیم؟

اهمیت ساعات معاملات در بازارهای مالی دیگر:

قبل از اینکه سر موضوع اصلیمون ساعات معاملات در بورس یعنی بازار ارزهای دیجیتال بریم بهتره در مورد بازار های مالی دیگه کمی توضیح بدیم تا متوجه منشا باور بی اهمیت بودن ساعت معامله در بازار ارزهای دیجتال بشین.

البته لازم به ذکره که اکثر تریدر های حرفه ای علاوه بر آنالیز بازار ارزهای دیجیتال، نیم نگاهی هم به بازار های مالی دیگه هم دارن، چون ممکنه شباهت های یکسانی در اون ها دیده شه یا کاربران بازار های مالی دیگه سریعتر نسبت به یک موضوع یا اخبار واکنش نشون بدن و دونستن این موضوع ممکنه راهنمای تریدرها در انجام معاملاتشون بشه.

علاوه بر این ساعات و بازه های معاملاتی ممکنه همپوشانی داشته باشه در بازارهای مالی دیگه و به همین دلیل دونستن این بازه های زمانی ممکنه بهتون خیلی کمک کنه.

ساعات معاملاتی بازار بورس:

در بازار بورس، ساعت معاملاتی و مدت زمان جلسات در هر شهری با شهر دیگه ممکنه متفاوت باشه.

در بعضی از کشور های آسیایی، برای نهار زمان استراحت دارن در حالی که در بقیه ی کشور های جهان اینگونه نیست.

معمولا بازار های ساعات معاملات در بورس مالی در روز هایی که تعطیلی رسمی هست، تعطیلن.

تفاوت تقویمی کشور های مختلف باعث میشه روزهای تعطیل متفاوتی در بورس کشورهای مختلف رو شاهد باشیم، به عنوان مثال تعطیلات آخر هفته خاورمیانه با تعطیلات آخر هفته ی کشورهای اروپایی.

این نکاتی که گفته شد در مورد تفاوت های ایجاد شده در بورس های کشور های مختلفه ساعات معاملات در بورس و اینکه چرا بازه ی زمانی در بازار بورس کشور های مختلف حائز اهمیته. حالا به بررسی زمان باز شدن بورس های بزرگ می پردازیم.

بهترین ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال

همینطور که در تصویر بالا می بینید، در مجموع این بورس ها فرصت معامله شبانه روزی وجود داره.

در بازار بورس ساعت معاملاتی دقیق و مشخصن تا مطمئن شن در بازه ی زمانی باز و بسته شدن بازار، نقدینگی بازار در بیشترین میزان خودش باشه. بطورکلی، در شروع ساعت های معاملاتی، بازار شلوغتره، چون سرمایه گذارن به اخبار منتشر شده از سایر نقاط جهان واکنش نشون میدن.

ساعات معاملاتی فارکس:

بورس فارکس نسبت به بقیه ی بازار های معاملاتی کمی متفاوته، چون بیشتر روزهای هفته به صورت 24 ساعته فعالیت میکنن. این میزان از فعالیت از این جهت ممکن شده که، ارزها از طریق یک بورس خاص معامله نمیشن.

اما این باور که، نقل انتقالات در هر ساعتی انجام میشن، درست نیست. مراکز مالی کشور های مختلف، باز هم بازه زمانی معاملاتی متفاوتی دارن:

ساعات معاملاتی فارکس

همینطور که از تصویر بالا مشخصه، ممکنه دو بازار همزمان باهم باز باشن، که در این صورت بازارهای فارکس شلوغتر خواهد بود. یک نکته دیگه ای که وجود داره، همپوشانی چند بازاره. به عنوان مثال: توکیو و سیدنی پنجره ی معاملاتیشون 5 ساعتس و لندن 3 ساعته و همین باعث میشه حجم معاملات در این بازه های زمانی بیشتر باشه و نقدینگی به اوج خودش برسه و از طرفی اجرای معاملات ساده تر بشه.

با توجه به مطالب بالا، فهمیدیم که در بازارهای مالی زمان اهمیت زیادی داره و این موضوع به قدری حائز اهمیته که ممکنه در سرنوشت سرمایه گذاری تو بورس و فارکس رو تعین کنه.

اما بسیاری از فعالین حوزه ی ارزهای دیجیتال فکر میکنن چون سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال ساعات مشخص شده ای نداره و همیشه میشه ترید کرد، پس بازه معاملاتی و ساعت معامله اهمیتی نداره و هیچ تاثیری در سرنوشت سرمایه گذاریشون نداره.

باهم بررسی می کنیم که، آیا واقعا زمان در سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال اهمیتی نداره؟ و اگه داره، بهترین بازه های معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال چه موقعیه؟ و همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو هم بخونید.

اهمیت ساعات معاملات در بازار ارزهای دیجیتال:

قیمت ارزهای دیجیتال با نوسانات شدیدی که داره، ممکنه در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه ارزش دارایی شما رو متحول کنه و چه بسا ارزش داراییتون رو کاهش بده. به همین دلیل خیلی مهمه که بدونید که ساز و کار این بازار چه طوریه و در چه زمانی باید معامله هاتون رو انجام بدید و چه زمانی نوسان گیری درستتری خواهید داشت.

بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتو بر خلاف دیگر بازارهای مالی، 24 ساعت روز و 7 روزهفته بازن و فعالیت میکنن و فعالین این حوزه میتونن همیشه معامله خودشونو انجام بدن و هیچ بسته شدن و باز شدن مجددی درکار نیست. این ویژگی منحصر به فرد ارزهای دیجتال ممکنه مزیت محسوب بشه، به طوری که بسیاری از فعالین این حوزه به همین دلیل به بازار ارزهای دجیتال کوچ کردن و فعالیت میکنن.

اهمیت ساعات معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

چیزی که ناگفته پیداست اینه که، مسئله ی بهترین بازه زمانی برای ترید ارزهای دیجیتال جهت معامله های کوتاه مدت یا تریدر های روزانه اهمیت زیادی داره؛ اما اگه به دنبال انجام معاملات میان مدت یا بلند مدت هستین، بیشتر از اینکه به دنبال بهترین بازه معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال باشید، بهتره به مسئله ی بهترین روش خرید ارز دیجیتال مد نظرتون بپردازید.

بهترین ساعات معاملات در بورس روش برای کسایی که به سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت فکر میکنن، روش خرید پله ای هستش، یعنی روشی که میانگین قیمت خریدشونو کم کنن. به عنوان مثال اگه قصد خرید بیت کوین رو دارین، یکجا تمام سرمایتون رو وارد بازار نکنین، بلکه سعی کنین به مرور زمان با کمتر شدن قیمت بیت کوین ساعات معاملات در بورس به صورت پله ای خرید کنین تا میانگین قیمت خریدتون کاهش پیدا کنه، در این صورت سرمایه گذاریتون بهتر خواهد بود.

برای کسایی که به دنبال معاملات کوتاه مدت هستن، مسئله ی زمان بیشتر از هر گروه دیگه ای حائز اهمیته، چراکه نوسانات بازار ارزهای دیجیتال (توکن، کوین و رمزارزها) مختلفی که در بازار موجودن، در تمام طول روز یکسان نیستن و همین موضوع اهمیت زمان رو پر رنگ تر میکنه.

اهمیت ساعات معاملات در بازار ارزهای دیجیتال

برای مثال، از نظر خیلی از تریدرهای حرفه ای، بهترین زمان ترید زمانی هست که تریدر های آمریکایی و ژاپنی شروع به فعالیت میکنن، چراکه نوسانات رمزارزها خیلی بیشتر میشه در اون بازه ی زمانی. البته برای تریدرهای تازه وارد و مبتدی اصلا پیشنهاد نمیکنیم که در این بازه زمانی معامله انجام بدن.

همونطور که خودتونم میدونید، بازار ارزهای دیجیتال یه بازار جهانی یه و از سراسر نقاط جهان کاربرایی هستن که در حوزه ی ارزهای دیجیتال فعالیت میکنن؛ اما سه کشور سهم بیشتری رو در این بازار اشغال کردن، یعنی تعداد تریدر فعال بیشتری دارن، و به همین دلیل تاثیر گذاری بیشتری هم دارن. این سه کشور به ترتیب تاثیر گذاری، ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن هستن.

در حال حاضر حدودا 7 هزار رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال موجوده و این خیلی مهمه که بدونید روی کدوم توکن یا کوینی نوسان گیری می کنید و اون کوین دارای چه پشتوانه ای هستش. در ساعات معاملات در بورس حال حاضر بزرگترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ حجم بازار، بیت کوین هستش و اینطور که بنظر میاد حالا حالا ها این قضیه تغییر نخواهد کرد.

در نوسان گیری باید حتما به حجم بازار توکن یا کوین مورد نظرتون دقت کنید، چرا که اگه حجم معاملاتی اون رمزارز پایین باشه، خطر بیشتری شمارو تهدید میکنه. اگه حجم بازار رمز ارزی بالا باشه، نوسان کمتری رو تجربه میکنه و اگه حجم کمی در بازار اشغال کنه احتمالا نوسانات زیادی رو تجربه خواهد کرد و لازمه رصد دقیقتری داشته باشید. با این وجود معامله گران حرفه ای به دنبال همین کوین و توکن ها هستن که نوسانات زیادی رو دارن، چرا که در اینصورت زودتر به هدف معامالاتیشون میرسن. زمان ترید کردن علاوه بر اهمیت ذاتی که داره به هدف معامله گر و انتخاب توکن مورد نظرش هم بستگی داره.

برای مثال، ساعت 4 صبح یکی از ساعات پرنوسان هستش، چون کندل روزانه بیت کوین و رمزارزهای دیگه بسته میشه و همین باعث نوسان شدید رمزارزهای دیگه میشه. به همین دلیل اگه میخواهید نوسان گیری موثرتر و در نتیجه معامله ی موثرتری داشته باشید، بهتره زمان معاملات خودتونو با معامله گران 3 کشور موثر با تعداد تریدر بیشتر نسبت به کشور های دیگه هماهنگ کنید.

این رو هم در نظر بگیرید که با گسترش و توسعه ی روزافزون بازار ارزهای دیجیتال، تعداد فعالین کشورهای مختلف زیاد میشن و تاثیر کشورها تفاوت میکنه به طوری که طبق آمار از سال2017 تا 2019 معامله گران آسیایی تاثیر بسیار زیادی در روند بازار داشتن و هر لحظه ممکنه تعداد تریدر های کشور های دیگه افزایش پیدا کنه و کفه ی ترازو رو تغییر بده.

تا اینجا سعی کردیم اهمیت زمان در انجام معاملات در بازار ساعات معاملات در بورس ارزهای دیجیتال رو مشخص کنیم. در این قسمت، بهترین بازه های معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال رو بهتون مشخص میکنیم، تا با توجه به اهداف معاملاتیتون در اون بازه ی زمانی و ساعات مهم و هماهنگ با کشورهای موثر، معاملات موثرتری داشته باشید.

بهترین بازه های معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال:

حرکات فعالین حوزه ارزهای دیجیتال در روند بازار تاثیر خیلی زیادی داره به طوری که حضور فعالشون در طول هفته و روزهای خاص در تغییر قیمت و نوسان رمزارزها نقش داره.

براساس آمار گرفته شده، بهترین زمان برای انجام معاملات روز پنجشنبه ثبت شده. و این شامل تمام بازارهای مالی هستش. بر اساس داده های ثبت شده و تجربی مشاهده شده که کمترین قیمت نسبت به روزهای دیگه ی هفته متعلق به روز پنجشنب هست.

بنابراین بهترین زمان برای انجام معاملات در طول هفته، به ترتیب، روزهای پنجشنبه، دوشنبه، جمعه و شنبه هستش چرا که حجم معاملات در این روزها بیشتر از بقیه ی روزهای هفته هستش.

بهترین زمان برای ترید و خرید در ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال از روند خیلی جالبی تبعیت میکنه که طبق ماه های سال این روند شکل میگیره. بر اساس داده های تجربی و آنالیزهای انجام شده، قیمت رمزارزها در اواخر ما نوامبر و اوایل ماه دسامبر شروع به رشد میکنه و تا حوالی نیمه سال این روند ادامه پیدا میکنه.

همچنین ماهیت شبانه روزی بازار ارزهای دیجیتال و توانایی انجام فعالیت و معامله در تمام ساعت های شبانه روز باعث شده که روش های تحلیل ارقام روزانه هم متفاوت تر از بقیه ی بازار های مالی باشه.

در بقیه ی بازار های مالی نرخ زمان باز و بسته شدن بازار اهمیت داره، در حالی که در بازار ارزهای دیجیتال اینگونه نیست؛ یعنی ممکنه قیمت یک ارز در ساعت 00:00 یک میزان باشه ولی در 23:59 نرخ دیگه ای رو ثبت کنه ، در نتیجه باز و بسته شدن این بازار یک توهمه و نباید به ساعات باز و بسته شدن توجه کنین. تموم شدن روز و شروع شدن روز جدید، هیچ تاثیر خاصی در روند بازار نداره.

البته صعود و نزول ممکنه در این ساعات شبانه روز اتفاق بیوفته و نوسان شدیدتر بشه، اما این نوسانات بخاطر باز و بسته شدن بازار نیست، بلکه بخاطر انجام معاملات بیشتر در این ساعته و این نکته ممکنه حائز اهمیت باشه که در چه ساعتی، حجم نقدینگی بازار افزایش یا کاهش محسوسی پیدا کرده.

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط چارلز ادواردز، بنیانگذار شرکت Capriole Investments، شب یکشنبه تا صبح دوشنبه بهترین زمان انجام معاملات میتونه باشه و از اون بازه به عنوان، زمان پر بازده یاد کرده.

اما با وجود تمام تفاسیر، همچنان دونستن ساعات پر نوسان که حجم معاملات زیاده خیلی پر اهمیته. برای مثال، یکی از ساعات پر نوسان، که میانگین حجم معاملات بیت کوین بیشتره، ساعات بین 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ و 7.30 تا 8.30 به وقت تهرانه. در این ساعات میانگین حجم معاملات حدودا 6.5 میلیون دلاره. 9 صبح به وقت گرینویچ (13.30 به وقت تهران) هم میانگین کمترین حجم معاملاتی رو ثبت کرده، یعنی حدود 2 میلیون دلار.

این بازه های زمانی و ساعات، با گذشت زمان تغییر میکنن ولی دونستنشون اهمیت بسیار زیادی داره و فقط از طریق آنالیز میشه بهشون رسید. اگه قصد دارید جدی تر ترید کنید، باید بدونید که ساعاتی که حجم بازار بالا کی هستن و اگه نیم نگاهی به این بازه های زمانی نداشته باشید ممکنه اونطور که باید سود نکنید و حتی ضرر کنید. آموزش و کسب تجربه به شما کمک میکنن که در ساعات پر نوسان معاملات درستی رو انجام بدید.

یک سوالی که ممکنه ذهن شمارو در گیر کرده باشه اینه که "آیا زمان فعالیت بورس های بزرگ و فارکس با زمان فعالیت در بازار ارزهای دجیتال همپوشانی خاصی داره؟ یا نه؟". پاسخ نمیتونه قطعی باشه، چرا که این بازارهای مالی تفاوت زیادی باهم دارن ولی حجم فعالیت بورس های مالی مهم ممکنه با بازار ارزهای دیجیتال همپوشانی داشته باشه و اونم فقط بخاطر تعداد تریدر های اون کشور خاص ممکنه باشه و هیچ ارتباط دیگه ای ممکن نیست.

یکی دیگه از راه های تشخیص رشد یک رمزارز اینه که به لیست شدن یک توکن یا کوین در صرافی های بزرگ توجه کنید. طبق تجربه هر کوین یا توکنی در صرافی های بزرگی مث بایننس، کوکوین و . لیست شده، شاهد پامپ شدنش(رشد) شدیم. این اتفاق به قدری تکرار شده که الان بعضی از تریدر ها قبل از اینکه توکنی لیست بشه، خریداری میکنن و بعد از اینکه پامپ شد میفروشن.

نکته ی مهمی که لازم به ذکره اینه که، انجام معامله فقط بر این اساس کاملا اشتباهه و باید بقیه ی جنبه هارم در نظر گرفت، وگرنه ممکنه باعث از دست رفتنه سرمایتون بشه. البته در نظر گرفتن زمان مناسب میتونه خیلی کمک کننده باشه و در روند سرمایه گذاری تون موثر واقع بشه، ولی به هیچ عنوان کافی نیست.

تریدرهای حرفه ای به زمان انجام معامله هاشون خیلی اهمیت میدن، چون بازار بدون نوسان یا کم نوسان به هیچ دردی نمیخوره و نمیزاره به هدفشون برسن و به همین دلیل آنالیز میکنن که چه زمانی بازار با نوسان های منطقی روبرو هست و اون ساعات و بازه های معاملاتی رو برای فعالیت انتخاب میکنن.

نکته ی بسیار مهمی که وجود داره اینه که، بهترین بازه های معاملاتی و ساعات معامله در بازار ارزهای دیجیتال بستگی به هدفتون و بازه ی سرمایه گذاریتون( بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و ترید های روزانه و ساعتی) داره ولی به طور کلی سرمایه گذاران حرفه ای بازه های زمانی پر نوسان رو برای انجام معاملاتشون انتخاب میکنن.

بازه های پر بازده، ساعات و روزهایی هستن که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال در بیشترین میزان خودش باشه. برای اینکه بدونید چه زمان هایی مناسب تره بهتره به ساعات فعالیت کشورهایی که تریدرهای زیادی دارن (ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن) دقت کنید، چرا که تاثیرگذاری زیادی روی بازار میزارن و این نکته رو فراموش نکنید که حرکت فعالین بازار، خیلی به روند بازار تاثیر میزارن و این حرکت ممکنه ناشی از اخبار جهان و تشنج های بین المللی باشه، پس به همین دلیل پیگیر اخبار بین المللی باشید.

با کسب تجربه و مهارت آموزی و البته آزمون و خطا، بهترین زمان انجام معامله رو میفهمید ولی در حال حاضر پیشنهاد میکنیم با سرمایه ی کمی آزمون و خطا کنید و از تریدرهای حرفه ای کمک بگیرید ولی صرفا به گفته های اونها اتکا نکنید تا بتونید یاد بگیرید.

ما در این مقاله با ارقام مستند مطالب رو ارائه دادیم اما یادتون نره که توجه کردن به ساعت تنها فاکتور شما برای معاملاتتون نباید باشه و به فاکتورهای دیگه هم اهمیت بدید.

ساعات معاملات در بورس

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

menu

برگزاری آیین تجلیل از ایثارگران دوران دفاع مقدس در بانک کشاورزی
سکه باز هم ارزان شد
قیمت دلار و یورو در صرافی‌های بانکی کاهش یافت
جزییات احکام جدید انتصاب مدیران ستادی و اجرایی در بیمه «ما»
افزایش بهره‌وری در اقتصاد در گرو عملکرد بانک‌ها
رشد اقتصادی شرکت‌های صنعتی بورسی در مرداد
سرمایه گذاری صنعت بیمه به کاهش فقر در کشور کمک می‌کند
قیمت نفت کاهش یافت
پیروزی ترامپ، بورس ایران را سرخ پوش کرد
بیمه رازی اولین شرکت ایرانی با رتبه اعتباری بین المللی
سهامداران، صورت های مالی موسسه کوثر را تصویب کردند
پیش بینی رشد 29 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 95
هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران بیمه تکمیلی می شوند
تغییر رییس بورس به مذاق سهامداران خوش آمد
سکان بورس راچه کسی تحویل گرفت
سود خالص 11.633 میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در سال 94
اقتصاد مقاومتی تنها راه درمان اقتصاد ایران است
شاخص ها هفته را سبز پوش آغاز کردند
بیمه کوثر و موسسه اعتباری کوثر به مشتریان یکدیگر خدمات می دهند
بانک شهر هیچ گونه وابستگی به شهرداری تهران ندارد
برای بانک شدن لازم باشد افزایش سرمایه می دهیم
اوراق رهنی؛ نقطه اتصال بازار پول و سرمایه برای تامین مالی
مدیرعامل فناپ: نگاه به اقتصاد مقاومتی یک نگاه ریاضت اقتصادی نیست
استعفا مدیرعامل بانک دی
وزیر اقتصاد با استعفای رییس کل بیمه مرکزی موافقت کرد
رییس کل بیمه مرکزی استعفا کرد
موسسه اعتباری کوثر محصولات سایپا را لیزینگی می فروشد
بانک صادرات سود سهام سال 94 را محقق کرد
ارتقای رسمی موسسه آموزش عالی خاتم به دانشگاه با حضور وزرای ارشاد و علوم
سختی های زیادی در این دو سال و نیم کشیدم
جزییات پرداخت وام 160، 120 و 80 میلیونی مسکن
تجربیات دوران تحریم را در پساتحریم حفظ می کنیم
بانک پاسارگاد واحد کارآفرین و اشتغالزای کشور معرفی شد
برخی از روسای شعب برای خودشیرینی نرخ ها را تغییر می دهند
شهرداری از بانک شهر بابت شعب الکترونیک، اجاره بها نمی گیرد
بیمه زندگی خاورمیانه مجوز عرضه سهام گرفت
تجلیل از مدیرعامل موسسه کوثر به عنوان رهبر کارآفرین اقتصادی و اجتماعی
به هیچ وجه تک سهم نخرید
اولین جشنواره برترین بیمه گذاران باشگاه مشتریان بیمه ما

 تغییر ساعت معاملات بورس تهران

in out refresh

print version

نقدینه - مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد : از هفته آینده، معاملات بورس در دو زمان مشخص انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران گفت: اقدامات کوتاه مدت بورس تهران، برای کاهش فشار بر روی هسته معاملاتی بدین گونه است که از هفته آینده سهام صنایع مختلف در دو زمان ۸:۳۰ تا ۱۱ و ۱۱ تا ۱۳ هر روز کاری معامله می شود.

وی اضافه کرد: عمده معاملات گروه‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ و گروه صنایع بزرگ نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۵ انجام می‌شود البته از روز قبل اطلاع رسانی می‌شود که چه صنایعی در چه بازه زمانی معامله می‌شود. برای کاهش مشکلات هسته اصلی معاملات، یکی از اقدامات بورس تهران، به کارگیری دو سامانه معاملاتی برای بورس است که تا دو ماه آینده، دو موتور معاملات جداگانه ایجاد می‌شود.

وی به اقدامات بلند مدت بورس تهران برای ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی نیز اشاره کرد و افزود: در نظر داریم تا پایان سال، سامانه معاملاتی جدیدی با کمک دانشگاه طراز اول کشور ایجاد کینم البته با مشاوران خارجی هم مذاکراتی برای ایجاد هسته جدید داریم.

صحرایی همچنین به شرایط روز های اخیر بازار سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: فراز و فرود، جزء ذات بازار سرمایه است و هرچه سطح قیمت های سهام بالا رود تحلیل سهم‌ها نیز مشکل‌تر می‌شود به همین دلیل مردم باید با تخصص وارد بازار سرمایه شوند و افرادی که دانش بورس را ندارند باید به طور مستقیم و از صندوق‌های سرکایه گذاری استفاده کنند.

مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: مردم برای ورود به بازار سرمایه از پس اندازهای خود استفاده کنند و با فروش خانه و ماشین وارد این بازار نشوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.